ADATA AHV620-3TU3-CWH

ADATA AHV620-3TU3-CWH ръководство на потребителя

(1)
 • 63070513
  (HDDtoGO)
  Double click the HDDtoGo.exe file just
  downloaded to the drive. Then follow
  the on-screen instructions.
  USB 3.0 Cable
  Value Added Software
  QUICK START GUIDE
  WARRANTY STATEMENT
  ADATA provides replacement or repair service for defective products to our
  customers within the applicable warranty period. Please note that ADATA is
  not responsible for providing free repair if the product defect is caused by
  any of the following factors:
  ( ) Damage caused by natural calamity or any inappropriate usage.
  (2) Product has been repaired or taken apart by unauthorized personnel.
  (3) The warranty label is altered, damaged or missing.
  (4) Product serial number does not conform to records in our system or the
  label has been altered.
  (5) Products purchased from unauthorized agents. This limited warranty
  covers only repair or replacement of defective ADATA products. ADATA is
  not liable for, and does not cover under warranty, any loss of data or any
  cost associated with determining the source of system problems or
  removing, servicing or installing ADATA products. ADATA warranty policy
  applies only to repair or replacement of ADATA products.
  ONLINE CUSTOMER SERVICE
  ADATA online customer service is available for more efficient and effective
  service to our customers. Customers are able to receive quick responses
  regarding product usage and to provide feedback to ADATA directly.
  ADATA welcomes any suggestion and will do our best to insure customer
  satisfactions. Please contact us at:
  http://www.adata.com/en/service_support
  EXCLUSIVE DOWNLOAD:
  Download product drivers and various software utilities at
  http://www.adata.com/en/exclusive_download
  Please refer to http://www.adata.com/en/service for complete
  warranty terms and conditions.
  Warranty policy on the Web site supersedes any other information
  if there is a discrepancy.
  ONLINE CUSTOMER SERVICE FAQ
  For frequently asked questions, please visit the ADATA
  website at http://www.adata.com/faq
  SPECIFICATIONS
  OPERATING ENVIRONMENT
  Operating temperature 5° to 50°C
  Storage temperature -40° to 60°C
  Storage humidity 10% to 90% RH
  Compatible Operating Systems
  1
  EN
  FAQ EN LIGNE
  Retrouvez les questions les plus fréquemment posées sur le site
  internet ADATA : http://www.adata.com/faq
  SPÉCIFICATIONS
  CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
  Température de travail de 5° à 50°C
  Température d’entreposage de -40°C à 60°C
  Humidité d’entreposage de 10% à 90% d’humidité relative
  Compatible avec les systèmes d’exploitation:
  Windows 2000, XP, Vista, 7 / Mac OS X 10.6 ou plus récents
  Linux Kernel2.6.31ou plus récents
  After drive is connected, download
  software (HDDtoGO) from
  (www.adata.com/en/software.download.
  php)and save file to the drive.
  FR
  For Technical Support Questions
  Please visit www.adata.com
  Logiciel pour améliorer
  votre matériel
  CâbleUSB 3.0
  Cavo USB 3.0
  USB 3.0 Cable
  GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE
  IT
  MANUALE RAPIDO DI
  INSTALLAZIONE
  (HDDtoGO)
  Après avoir branché le matériel,
  téléchargez le logiciel (HDDtoGO) à
  partir de
  (www.adata.com/en/software.download.
  php) et enregistrez le fichier sur le
  disque.
  Windows 2000, XP, Vista, 7 / Mac OS X 10.6 or later
  Linux Kernel 2.6.31 or later
  (HDDtoGO)
  Kliknij dwukrotnie plik HDDtoGo.exe
  pobrany na dysk. Postępuj zgodnie z
  instrukcjami na ekranie.
  USB 3.0 Cable
  Oprogramowanie
  stanowiące wartość dodaną
  SKRÓCONA INSTRUKCJA
  OBSŁUGI
  INFORMACJA DOTYCZĄCA GWARANCJI
  Firma ADATA zapewnia klientom wymianę lub naprawę uszkodzonych
  produktów w obowiązującym okresie gwarancyjnym. Należy zwrócić uwagę, że
  firma ADATA nie zapewnia darmowych napraw, jeżeli uszkodzenie lub defekt
  produktu zostały spowodowane przez jeden z następujących czynników:
  ( ) Uszkodzenie spowodowane klęską żywiołową lub użytkowaniem w sposób
  nieprawidłowy.
  (2) Próbę naprawy produktu lub rozkładanie na części przez nieuprawniony
  personel.
  (3) Zmienioną, zniszczoną lub brakującą etykietę serwisową.
  (4) Numer seryjny produktu nie odpowiadający danym w oficjalnym systemie
  lub zmienioną etykietę serwisową.
  (5) Produkt zakupiony od nieuprawnionych handlowców. Niniejsza ograniczona
  gwarancja obejmuje wyłącznie naprawę lub wymianę uszkodzonych produktów
  firmy ADATA. Firma ADATA nie ponosi odpowiedzialności i nie obejmuje
  gwarancją, dowolnej utraty danych lub kosztów poniesionych w celu określenia
  problemów systemowych, demontażu, obsługi lub montażu produktów ADATA.
  Polityka gwarancyjna ADATA ma zastosowanie wyłącznie do napraw lub
  wymiany produktów ADATA.
  INTERNETOWA OBSŁUGA KLIENTA
  Internetowa obsługa klienta ADATA została udostępniona dla zwiększenia
  wydajności i efektywności obsługi klienta. Klient może w ten sposób uzyskać
  szybkie odpowiedzi dotyczące korzystania z produktów oraz zwrócić się z
  uwagami bezpośrednio do firmy ADATA. Firma ADATA jest otwarta na wszelkie
  sugestie i zrobi wszystko, aby zapewnić zadowolenie klienta. Prosimy o kontakt
  pod adresem: http://www.adata.com/en/service_support
  PLIKI DO POBRANIA DLA KLIENTÓW
  Pobieraj sterowniki produktów i najróżniejsze narzędzia pod
  adresem http://www.adata.com/en/exclusive_download
  Kompletna wersja warunków gwarancji znajduje się pod adresem
  http://www.adata.com/en/service.
  Warunki gwarancji na stronie internetowej są wiążące w przypadku
  wystąpienia rozbieżności i pojawienia się innych informacji.
  INTERNETOWA OBSŁUGA KLIENTA
  CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
  Aby zapoznać się z często zadawanymi pytaniami
  prosimy o przejście na stronę ADATA pod adresem
  http://www.adata.com/faq
  SPECYFIKACJA
  ŚRODOWISKO PRACY
  Temperatura pracy 5° do 50°C
  Temperatura przechowywania -40° do 60°C
  Wilgotność względna przechowywania 10% do 90%
  Obsługiwane systemy operacyjne
  Windows 2000, XP, Vista, 7
  Mac OS X 10.6 lub nowszy Jądro
  Linux 2.6.31 lub nowsze
  1
  PL
  Po podłączeniu dysku pobierz
  oprogramowanie (HDDtoGO) pod adresem
  (www.adata.com/en/software.download.ph
  p) i zapisz plik na dysku.
  ONLINE KUNDENSERVICE FAQ
  Für häufig gestellte Fragen, besuchen Sie bitte die ADATA Website
  unter http://www.adata.com/faq
  TECHNISCHE DATEN
  BETRIEBSUMGEBUNG
  Betriebstemperatur 5 ° bis 50 ° C
  Lagertemperatur -40 ° bis 60 ° C
  Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 10% bis 90% RH
  Unterstützte Betriebssysteme
  Windows 2000, XP, Vista, 7 / Mac OS X 10.6 oder höher / Linux Kernel 2.6.31 oder
  später
  USB 3.0 Kabel
  QUICK START GUIDE
  DE
  (HDDtoGO)
  Zusätzliche Software
  Nachdem das Laufwerk angeschlöossen
  und erkannt wurde, können Sie die
  Software
  (HDDtoGO)herunterladen(www.adata.com
  /en/software.download.php) and und auf
  dem Laufwerk sichern.
  (HDDtoGO)
  Después de conectar el dispositivo,
  descargar el software (HDDtoGO) desde
  (www.adata.com/en/software.download.ph
  p) y guardarlo en el Disco Duro Externo
  Bitte Starten Sie die Applikation
  HDDtoGO.exe und folgen Sie den
  Anweisungen auf dem Bildschirm.
  Für Technische Fragen
  Bitte besuchen Sie www.adata.com
  GUIA DE INSTALACIÓN RÁPIDA
  ES
  PT
  Pour une assistance technique
  Rendez-vous sur www.adata.com
  FAQ
  Pe consultare le domande più comuni (FAQ), visitate il sito internet di
  ADATA al seguente indirizzo:
  http://www.adata.com/faq
  SPECIFICHE TECNICHE
  CONDIZIONI DI UTILIZZO
  Temperatura di funzionamento da 5° a 50°C
  Temperatura a riposo -40° to 60°C
  Umidità 10% to 90% RH
  Sistemi operativi compatibili
  Windows 2000, XP, Vista, 7 / Mac OS X 10.6 o successivi
  Linux Kernel 2.6.31 o successivi
  PÁGINA WEB PARA PREGUNTAS FRECUENTES
  (FAQ)
  Preguntas frecuentes (FAQ), por favor diríjase a
  http://www.adata.com/faq
  ESPECIFICACIONES
  CONDICIONES DE TRABAJO Y ALMACENAMIENTO
  Temperatura: Funcionamiento 5°a 50°C
  Almacenamiento -40° a 60°C
  Humedad de 10% a 90% RH
  Compatible con:
  Windows 2000, XP, Vista, 7 / Mac OS X 10.6 o posterior
  Linux Kernel 2.6.31 o posterior
  FAQ DE ATENDIMENTO ON-LINE AO CLIENTE
  Para Perguntas Mais Frequentes (FAQs) visite o site na Internet da
  ADATA no endereço http://www.adata.com/faq
  ESPECIFICAÇÕES
  AMBIENTE DE OPERAÇÃO
  Temperatura de operação 5° a 50° C
  Temperatura de armazenagem -40° a 60° C
  Umidade de armazenagem 10% a 90% RH
  Sistema operacionais compatíveis
  Windows 2000, XP, Vista, 7 / Mac OS X 10.6 ou superior
  Linux Kernel 2.6.31 ou superior
  Cabo USB 3.0
  GUIA DE INÍCIO RÁPIDO
  Questões de suporte técnico
  Visite www.adata.com
  Per quesiti al Supporto Tecnico
  Consultare il sito internet www.adata.com
  Value Added Software
  Doble Click en el archivo ejecutable
  HDDtoGO.exe y descargar en el
  dispositivo. Después seguir las
  instrucciones que aparecen en la pantalla.
  (HDDtoGO)
  Depois que o drive estiver conectado faça o
  download do software (HDDtoGO) em
  (www.adata.com/en/software.download.ph
  p) e salve o arquivo no drive.
  Software de valor
  agregado
  Clique duas vezes no arquivo HDDtoGO.exe
  que acabou de ser baixado no drive. Em
  seguida, siga as instruções na tela.
  Effectuez un double clic sur le fichier
  HDDtoGO.exe que vous venez de
  télécharger. Suivez ensuite les
  instructions à l’écran.
  Value Added Software
  (HDDtoGO)
  Dopo aver collegato l’unità HDDtoGO,
  scaricare il software da
  (www.adata.com/en/software.download.
  php) e salvare i file sul drive.
  Cliccare due volte sul file HDDtoGO.exe
  appena scaricato sul drive. Seguire le
  istruzioni che appaiono sul monitor
  Para Soporte Técnico:
  Por favor Visite www.adata.com
  Pytania dotyczące pomocy technicznej
  Zapraszamy na stronę www.adata.com
  (HDDtoGO)
  Poklepáním na soubor HDDtoGo.
  exe se software naisntalu je HDD.
  Poté postupujte podle pokynů na obrazovce.
  USB 3.0 Cable
  Software s přidanou
  hodnotou pro uživatele
  PROHLÁŠENÍ - ZÁRUKA
  ADATA poskytuje výměnu nebo opravu za vadného výrobku v rámci záruč
  doby. Vezměte prosím na vědomí, že ADATA neposkytuje bezplatnou opravu,
  je-li vada výrobku způsobena některým z následujících faktorů:
  ( ) škody způsobené přírodními pohromami nebo jakékoliv nevhodné použití.
  (2) Produkt byl neautorizovane opraven, nebo byl rozebrán nepovolanými
  osobámi.
  (3) Záruční štítek byl změněn, poškozen nebo chybí.
  (4) Sériové číslo výrobku neodpovídá záznamům v našem systému, nebo etiketa
  byla pozměněna.
  (5) Produkt zakoupen od neautorizovaných zástupců. Tato omezená záruka se
  vztahuje pouze na opravu nebo výměnu vadných výrobků ADATA. ADATA
  neodpovídá za, a nezahrnuje v záruce, jakoukoli ztrátu dat nebo jakékoliv
  náklady spojené s určením zdroje problémů systému nebo odstraněním,
  servisem nebo instalací produktů ADATA. ADATA záruční politika se vztahuje
  pouze na opravu nebo výměnu produktů ADATA.
  ONLINE SERVIS
  ADATA on-line zákaznický servis je dostupný pro účinnější a efektivnější služby
  našim zákazníkům. Zákazníci mohou dostat rychlé odpovědi týkající se používání
  produktu a poskytnout zpětnou vazbu na ADATA produkty napřímo. ADATA vítá
  všechny návrhy a pokud bude v našich silách, uspokojíme přání zákazníka.
  Prosím, kontaktujte nás na adrese: http://www.adata.com/en/service_support
  EXKLUZIVNĚ KE STAŽENÍ
  Stažení ovladačů produktu a různé softwarové nástroje jsou ke
  stažení na
  http://www.adata.com/en/exclusive_download
  Viz http://www.adata.com/en/service pro kompletní zně
  záručních podmínek.
  Záruční politika na webových stránkách nahrazuje jakékoli další
  informace, pokud existuje rozpor.
  ONLINE SERVIS FAQ
  Pro často kladené otázky, prosím, navštivte webové
  stránky na ADATA
  http://www.adata.com/faq
  ÚDAJE
  PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ
  Provozní teplota 5 ° až 50 ° C
  Skladovací teplota -40 ° až 60 ° C
  Skladovací vlhkost 10% až 90% relativní vlhkosti
  Kompatibilní operační systémy
  Windows 2000, XP, Vista, 7 / Mac OS X 10.6 or later
  Linux Kernel 2.6.31 or later
  1
  CZ
  Poté, co disk je připojen, stáhněte
  software (HDDtoGO) na
  (www.adata.com/en/software.download.
  php)a uložite soubor na disk.
  Pro technické dotazy prosíme
  navštivte www.adata.com
  QUICK START PRŮVODCE
ADATA AHV620-3TU3-CWH

Имате ли въпрос относно ADATA AHV620-3TU3-CWH?

Брой въпроси: 0

Задайте въпроса, който имате за ADATA AHV620-3TU3-CWH тук направо на други собственици на продукта. Дайте ясно и изчерпателно описание на проблема и Вашия въпрос. Колкото по–добре опишете проблема си и зададете въпроса си, толкова по–лесно другите собственици на ADATA AHV620-3TU3-CWH ще могат да Ви дадат добър отговор.

Тук вижте безплотното ръководство за ADATA AHV620-3TU3-CWH. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на ADATA AHV620-3TU3-CWH. Задайте въпроса си тук

Спецификации на продукта

Марка ADATA
Модел AHV620-3TU3-CWH
Продукт Външен твърд диск
Език Английски, Френски, Испански, Португалски, Полски, Норвежки, Словашки, Китайски
Вид файл PDF
Дисково устройство
Капацитет на твърдия диск 3000GB
Размер на твърдия диск - 2011-05-04 11:27:54 2012-06-08 13:40:02 3166 16 22
Скорост на твърдия диск -об/мин
Тип HDD
Характеристики
LED индикатори Статут
Цвят на продукта Бяла
Материал на държача Пластмаса
Поддържани Windows операционни системи Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Поддържани операционни системи на Mac Mac OS X 10.6 S✗w Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Поддръжка на Linux
Други характеристики
Технология на свързване Безжичен
- HDD
Условия на работа
Работна температура 5 - 50°C
Мощност
Захранване на шината USB
Мощност на шината 5V
Опаковка - данни
Включени кабели в комплекта USB
Ръководство за потребителя
Тегло и размери
Ширина 78мм
Дълбочина 115мм
Височина 21мм
Тегло 230г
Портове и Интерфейси
USB конектор Micro-USB B
USB версия 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Свързани продукти

Външен твърд диск ADATA