DeLonghi Dedica Style EC 685

DeLonghi Dedica Style EC 685 ръководство на потребителя

(16)
 • 220
  1. ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
  Уредът не може да се използва от лица (включително деца) с намалени физи-
  чески или умствени способности или възприятия или при липсата на опит или
  необходими знания, освен ако те не са наблюдавани или инструктирани за без-
  опасната употреба на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
  Децата трябва да бъдат надзиравани, за да се гарантира, че те не играят с уреда.
  Почистването и поддръжката, която трябва да се извършва от потребителя, не
  трябва да се извършва от деца без надзор.
  За почистването, никога не потапяйте машината във вода.
  Този уред е предназначен единствено за домашна употреба. Не е предназначен
  за употреба в: помещения оборудвани като кухни за обслужващ персонал в ма-
  газини, офиси и други работни учреждения, хижи, хотели, стаи под наем, мотели
  и други структури за настаняване.
  При повреден щепсел или захранващ кабел, извършете замяната единствено в
  Сервиз за техническо Обслужване, с цел да бъдат избегнати всякакви рискове.
  САМО ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПАЗАРИ:
  Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, ако те са под
  наблюдение или ако са получили инструкции относно безопасната употреба на
  уреда и разбират опасностите свързани с него. Операциите по почистване и под-
  дръжка от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца, освен ако
  те са на възраст над 8 години и работят с уреда под наблюдение. Съхранявайте
  уреда и неговия захранващ кабел на места, недостъпни за деца на възраст под
  8 години.
  Уредът може да се използва от лица с намалени физически, сетивни или умстве-
  ни способности или липса на опит и знания, ако те са под наблюдение или са
  инструктирани за безопасната употреба на уреда и разбират опасностите, свър-
  зани с него.
  Децата не трябва да играят с уреда.
  Винаги изключвайте уреда от захранването, ако се оставя без надзор и преди
  монтаж, демонтаж или почистване.
  Повърхностите, които носят този символ, се нагорещяват по време на употреба
  (символът е наличен само при някои модели).
  СЪДЪРЖАНИЕ
  1. ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА
  БЕЗОПАСНОСТ ....................................... 221
  2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ... 222
  2.1 Символи, използвани в тези инструкции ....
  ................................................................222
  2.2 Използване по предназначение ............222
  2.3 Инструкции за употреба .........................222
  3. ВЪВЕДЕНИЕ .......................................... 222
  3.1 Букви в скоби ...........................................222
  3.2 Проблеми и ремонти ..............................222
  4. ОПИСАНИЕ ............................................ 223
  4.1 Описание на уреда ..................................223
  4.2 Описание на контролния панел ..............223
  4.3 Описание на аксесоарите ........................223
  4.4 Значение на индикаторите .....................223
  5. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ ................ 223
  5.1 Проверка на уреда ..................................223
  5.2 Монтиране на уреда ................................224
  5.3 Свързване на уреда ................................224
  5.4 Първо пускане в експлоатация на уреда 224
  6. ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА ......................... 224
  7. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА ....................... 224
  8. АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ ............... 225
  9. ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ ............................. 225
  10. ОМЕКОТЯВАЩ ФИЛТЪР(САМО ПРИ НЯКОИ
  МОДЕЛИ) ......................................................225
  10.1 Монтиране на филтъра ...........................225
  10.2 Сваляне и замяна на омекотяващ филтър ..
  ................................................................226
  11. ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ .......................... 226
  11.1 Избиране на вкуса на кафето ..................226
  11.2 Избор на количество на кафе в чашата .226
  11.3 Настройка на смилането на кафе ...........226
  11.4 Задаване на температурата....................226
  11.5 Съвети за по-топло кафе .........................227
  11.6 Приготвяне на кафе, използвайки кафе на
  зърна ........................................................227
  11.7 Приготвяне на кафе с предв. смляно кафе ..
  ................................................................227
  12. ПРИГОТВЯНЕ НА КАПУЧИНО ................. 227
  12.1 Почистване на струйника за капучино след
  употреба ..................................................228
  13. ПРИГОТВЯНЕ НА ТОПЛА ВОДА ............... 228
  14. ПОЧИСТВАНЕ ........................................ 228
  14.1 Почистване на машината .......................228
  14.2 Почистване на вътрешната верига на
  машината.................................................228
  14.3 Почистване на контейнера за утайка от
  кафе..........................................................229
  14.4 Почистване на ваничката за събиране на
  капки и ваничката за събиране на конденз
  ................................................................229
  14.5 Почистване на машината отвътре .........229
  14.6 Почистване на резервоара за вода ........229
  14.7 Почистване на дюзите на струйника за
  кафе..........................................................229
  14.8 Почистване на фунията за поставяне на
  предв.смляно кафе .................................229
  14.9 Почистване на инфузора ........................229
  15. ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК ....... 230
  16. ПРОГРАМИРАНЕ НА ТВЪРДОСТТА НА
  ВОДАТА ................................................. 231
  16.1 Измерване на твърдостта на водата......231
  16.2 Задаване на твърдостта на водата ........231
  17. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ............................. 231
  19. ЗНАЧЕНИЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ .............. 232
  18. ИЗХВЪРЛЯНЕ ........................................ 232
  20. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ ............. 234
DeLonghi Dedica Style EC 685

Имате ли въпрос относно DeLonghi Dedica Style EC 685?

Брой въпроси: 7

Задайте въпроса, който имате за DeLonghi Dedica Style EC 685 тук направо на други собственици на продукта. Дайте ясно и изчерпателно описание на проблема и Вашия въпрос. Колкото по–добре опишете проблема си и зададете въпроса си, толкова по–лесно другите собственици на DeLonghi Dedica Style EC 685 ще могат да Ви дадат добър отговор.

Нурджан, 28-6-2020 19:30:26 3 коментара

Каква е причината да свети копчето с пара в жълто

DeLonghi Dedica Style EC 685
roman georgiev, 6-8-2020 14:43:31

Каква е причината да свети копчето с пара в жълто

роси стоянова, 1-10-2020 19:30:21

каква е причината да свети копчето за пара в жълто

Атанаска Андреева, 13-12-2020 07:17:59

Каква е причината да свети капчето за парата в премигващо жълта светлина?

Отговорете на този въпрос
Sevdalin Pakovski, 9-10-2020 07:20:07 1 коментар

Защо свети постоянно копчето на парата в жълто

DeLonghi Dedica Style EC 685
Светозар Златанов, 14-11-2020 18:08:24

Защо свети бутонът за пара в жълто заедно с другите два непрекъснато?

Отговорете на този въпрос
Бетина, 17-5-2020 16:19:40 Няма коментари

Здравейте при пуснато копче премигват 2те първи за кафета. Когато спрат и светят постоянно - кафе си пускаме отлично, но тогава започва да свети в червено третото копче това какво трябва да означава?Не смея да натискам или пускам парата..

Отговорете на този въпрос
Vesy, 11-1-2021 09:19:35 Няма коментари

Каква е причината да свети копчето с пара в жълто

DeLonghi Dedica Style EC 685
Отговорете на този въпрос
Станка Тодорова, 5-1-2021 19:19:27 Няма коментари

И аз имам същия въпрос: защо свети в оранжево бутона за пара и след извършване на почистване според инструкцията.

Отговорете на този въпрос
Александър Пасков , 3-1-2021 22:58:31 Няма коментари

Защо свети постоянно копчето на парата в жълто

Отговорете на този въпрос
Чавдар Анков, 8-10-2020 10:51:33 Няма коментари

Търся упътване на български език за DELONGHI EC 685.М

Отговорете на този въпрос

Тук вижте безплотното ръководство за DeLonghi Dedica Style EC 685. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на DeLonghi Dedica Style EC 685. Задайте въпроса си тук

Спецификации на продукта

Общи
Марка DeLonghi
Модел Dedica Style EC 685
Продукт Кафемашина
Език Bulgaars
Вид файл PDF

ръководства.bg

Търсите ли ръководство? ръководства.bg гарантира, че ще намерите мигновено ръководството, което търсите. Нашата база даннисъдържа повече от 1 милион PDF ръководства на повече от 10 000 марки. Всеки ден добавяме най–новите ръководства, за да можете винаги да намирате продукта, който търсите. Много е лесно: просто въведете името на марката и типа продукт в полето за търсене и можете веднага да видите избраното от Вас ръководство безплатно онлайн.

ръководства.bg

© Copyright 2021 ръководства.bg. Всички права запазени.