Husqvarna 236

Husqvarna 236 ръководство на потребителя

(14)
 • EN
  ((2-29)
  ES
  (30-59)
  PT
  (60-89)
  RU
  (90-122)
  236R
  Oper
  ator’s manual Manual de instrucciones
  Instruções para o uso
  Please r
  ead the operator’s manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine.
  Lea detenidamente el manual de instrucciones y asegúrese de entender su contenido antes de utilizar la máquina.
  Leia as instruções para o uso com toda a atenção e compreenda o seu conteúdo antes de fazer uso da máquina.
  ýêñïëóàòàöèè è óáåäèòåñü, ÷òî ïîíèìàåòå ïðèâåäåííûå çäåñü èíñòðóêöèè.
  UA (123-152)
  êåð´âíèöòâî òà
  ïåðåêîíàéòåñü, ùî ‚àì âñå çðîçóì´ëî.
Husqvarna 236

Имате ли въпрос относно Husqvarna 236?

Брой въпроси: 0

Задайте въпроса, който имате за Husqvarna 236 тук направо на други собственици на продукта. Дайте ясно и изчерпателно описание на проблема и Вашия въпрос. Колкото по–добре опишете проблема си и зададете въпроса си, толкова по–лесно другите собственици на Husqvarna 236 ще могат да Ви дадат добър отговор.

Тук вижте безплотното ръководство за Husqvarna 236. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на Husqvarna 236. Задайте въпроса си тук

Спецификации на продукта

Общи
Марка Husqvarna
Модел 236
Продукт Верижен трион
Език Английски, Гръцки, Испански, Португалски
Вид файл PDF