MT Logic CL-1564MT ръководство на потребителя

MT Logic CL-1564MT
(1)
  • Брой стр.: 2
  • Вид файл: PDF

Onderbouw CD klokradio

F M S t e r e o R a d i o CL-1564MT
NL
Gebruiksaanwijzing
EN
Instruction Manual
1
35
17
20
22
18
67
89 11 14
15
16
131210 4
2
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING
21
19

NLGebruiksaanwijzing

VEILIGHEID
• Bijhetnietopvolgenvande
veiligheidsinstructieskandefabrikantniet
verantwoordelijkwordengesteldvoorde
schade.
• Alshetnetsnoerbeschadigdis,moethet
wordenvervangendoordefabrikant,de
onderhoudsmonteurvandefabrikantofdoor
personenmeteensoortgelijkekwalificatieom
gevaartevoorkomen.
• Verplaatshetapparaatnooitdooraanhet
snoertetrekken.Zorgervoordathetsnoer
nergensinverstriktkanraken.
• Hetapparaatmoetopeenstabiele,vlakke
ondergrondwordengeplaatst.
• Ditapparaatisuitsluitendvoorhuishoudelijk
gebruikenvoorhetdoelwaarhetvoorbestemd
is.
• Ditapparaatmagnietwordengebruiktdoor
kinderenvan0tot8jaar.Ditapparaatkan
wordengebruiktdoorkinderenvan8jaaren
ouder,mitszijcontinuondertoezichtstaan.Dit
apparaatkanwordengebruiktdoorpersonen
metverminderdegeestelijke,zintuiglijkeof
mentalevermogensofgebrekaanervaringof
kennis,mitszijondertoezichtstaanof
instructieskrijgenoverhoehetapparaatopeen
veiligemanierkanwordengebruiktalsookde
gevarenbegrijpendiemethetgebruik
samenhangen.Kinderenmogennietmethet
apparaatspelen.Houdhetapparaatenhet
netsnoerbuitenbereikvankinderenjongerdan
8jaar.Laatreinigingenonderhoudnietdoor
kinderenuitvoeren,tenzijzeouderzijndan8
jaarenondertoezichtstaan.
• Dompelhetsnoer,destekkerofhetapparaat
nietonderinwaterofanderevloeistoffenom
elektrischeschokkentevoorkomen.
UITROEPTEKENineengelijkbenige
driehoekwordtgebruiktomaantegevendat
eenspecifiekonderdeelomveiligheidsredenen
alleenmagwordenvervangendoorhet
onderdeeldatindedocumentatieis
gespecificeerd.
LICHTFLITSMETPIJLSYMBOOLineen
gelijkbenigedriehoekwordtbedoeldals
waarschuwingvoordeaanwezigheidvan
ongeïsoleerdegevaarlijkevoltageinde
productbehuizingdiesterkgenoegisomeen
risicovanelektrischeschoktevormenvoor
personen.
Klasse1onzichtbarelaserstraling
aanwezig.Vermijdlangdurigkijkennaarde
laser.
• Denetstekkerwordtgebruiktomhetapparaat
teontkoppelenenmoetgemakkelijkbereikbaar
blijven.Omhetapparaatvolledigvande
stroomtoevoerlostekoppelen,moetde
netstekkervolledigvandenetvoedingworden
losgekoppeld.Denetstekkermagnietworden
belemmerdenmoetgemakkelijktoegankelijk
zijntijdenshetbeoogdegebruik.
ONDERDELENBESCHRIJVING
1. Aan/uitknop
2. Uitwerpknop
3. Omhoog/Vooruitspoelknop
4. Omlaag/Terugspoelknop
5. Modus/Stopknop
6. MEMScan/AMS/Afspelen/Pauzeknop
7. Alarm1/Volumeomlaagknop
8. Alarm2/Volumeomhoogknop
9. Preset+/Herhaalknop
10. Presetknop
11. Programmeer/Geheugenknop
12. Functie/Gebruikersknop
13. Timerknopvoorautomatischuitschakelen/Dimmerbedieningsknop
14. Timerknop
15. CDlade
16. Display
17. Auxingang
18. DCingang
19. ACadapter
20. Antenne
21. Batterijcompartiment
22. Montageplaat
VOORHETEERSTEGEBRUIK
Installatie
Metdebijgeleverdemontageplaatkuntuhetapparaatonder
bijvoorbeeldeenwandkastinstalleren.Gavoordeinstallatievanhet
apparaatalsvolgttewerk:
Schuifdemontageplaatnaarachterenenverwijderdemontageplaat.
Kieseengeschikteplekvoordeinstallatievanhettoestel.
Houddemontageplaatonderdeplekvoordeinstallatie.Devoorrand
vandemontageplaatmoetzichongeveer2,2cmachterdevoorkantvan
dekastbevinden,zodathetapparaatnadeinstallatiegelijkismetde
kast.
Markeerde4bevestigingspuntenmeteenpotlood.
Maakmeteenspijkereenkleineinkepingindebevestigingslipinde
respectievelijkeinkepingopdemontageplaat.
Schroefdemontageplaaterstevigopmetdebijgeleverdeschroeven.
Plaatshetapparaatschuin,metdeuitsparingenindebovenzijdevan
hetapparaat,indemontageplaattotdathetapparaathoorbaarvastklikt.
Zorgervoordathetapparaatgoedvastzit.
GEBRUIK
Hetapparaatinstellen
Alshetapparaatvoordeeerstekeeringeschakeldwordt,startde
automatischeupdatefunctieautomatisch.Demelding"PLEASEWAIT
FORSETTINGTHANKS"knippertopdedisplay.Hetapparaatstelt
automatischdedatumendetijdin.
Hetautomatischinstellenkantot10minutenduren.Wachttotdathet
instellenvoltooidis.
Drukopeenwillekeurigeknopomhetautomatischinstellente
annuleren.VerwijderdestekkeruithetstopcontactenplaatsdeAC
adapterna30secondenterugomhetautomatischinstellenopnieuwte
starten.
Deradiogebruiken
Basisfuncties
Drukeenmaalopdeaan/uitknopomhetapparaatinteschakelen.
Drukopdefunctie/gebruikersknopomRadioteselecteren.
Drukopdepreset+enpresetknoppenomhetgewenstevooraf
ingesteldestationinhetgeheugenteselecteren.
Druknogmaalsopdeaan/uitknopomhetapparaatuitteschakelen.
Degebruikerselecteren
Houdalsderadioisingeschakelddefunctie/gebruikersknop1
secondeingedruktomdehuidigegebruikertewijzigen.De
geselecteerde"USERA"of"USERB"wordtgedurende8seconden
opdedisplaygetoond.
Iederegebruikerkantot32zendersinhetgeheugenopslaan.
Handmatigradiostationszoekenenopslaan
Stemhandmatigafopdefrequentiemetdeomhoogenomlaag
knoppen.
Drukopdeprogrammeer/geheugenknopenselecteervervolgensde
gewenstepresetmetdepreset+enpresetknoppenomeenstationin
hetgeheugenopteslaan.Druknogmaalsopdeprogrammeer/
geheugenknopomhetstationopdegekozenpresetopteslaan.
Automatischradiostationszoekenenopslaan(AMS)
Houddeprogrammeer/geheugenknop3secondeningedruktomde
AMSmodusteactiveren.
Indezemoduszalderadioautomatischradiostationsscannenen
opslaan.Hetscannennaarstationszaldoorgaantotdatalle
frequentieszijngescandofallepresetszijnopgebruikt.Hiernazalde
AMSmodusautomatischwordenbeëindigd.
DeCDspelergebruiker
Basisfuncties
Drukeenmaalopdeaan/uitknopomhetapparaatinteschakelen.
Drukopdefunctie/gebruikersknopomCDteselecteren.
Druknogmaalsopdeaan/uitknopomhetapparaatuitteschakelen.
DrukopdeuitwerpknopomdeCDladeteopenen.Plaatsdecd.Druk
nogmaalsopdeuitwerpknopomdeCDladetesluiten.Wachtterwijl
hetapparaatdegegevensvandeCDleest.
Hetapparaatbegintautomatischmetafspelen.Drukopdeafspelen/
pauzeknopomdemuziektepauzerenoftehervatten.
Drukopdepreset+knopomdeafspeelmodusteselecteren.Demodi
zijn"intro","random"of"repeat".
Houddeomhoog/vooruitspoelknopomvooruittespoelen.Druk
eenmaalomnaardevolgendetracktegaan.
Houddeomlaag/terugspoelknopomterugtespoelen.Drukeenmaal
omnaardevorigetracktegaan.
Programmaafspelen
Drukeenmaalopdeprogrammeerknopomdeprogrammeermoduste
activeren.
Selecteerdeeerstetrackmetdeomhoogenomlaagknoppen.Druk
opdeprogrammeerknopomtebevestigen.Selecteerdevolgende
track.
Gaverdertotdatdeafspeellijst(maximaal20tracks)klaaris.Druk
vervolgensopdeafspeelknop.
Druktweemaalopdestopknopomdeafspeellijstteannuleren.
DeAUXINfunctiegebruiken
Sluituwaudiobronmeteen3,5mmaansluitingaanopdeAUXingang
aandeachterzijdevanhetapparaat.
Drukeenmaalopdeaan/uitknopomhetapparaatinteschakelen.
Drukopdefunctie/gebruikersknopomAUXteselecteren.
Gebruikdeknoppenopuwbronapparaatomhetafspelentebedienen.
Geluidsenvolumeinstellingen
Regelhetvolumemetdevolume+envolumeknoppen.
WijzigdeequalizerinstellingenmetdeEQknopopde
afstandsbediening.
Dealarmfunctiegebruiken
DrukopdeAlarm1ofAlarm2knop.Dealarmtijdbegintteknipperen.
Wijzigdetijdmetdeomhoogenomlaagknoppen.Houddeknoppen
ingedruktomhetwijzigenteversnellen.
Drukopdetimerknopomhetalarmtypetewijzigentussendagelijks(zo
madiwodovrza),weekend(zazo)enweekdag(madiwodovr).
Houddetimerknopingedruktomééndagtekiezen.Druknogmaalsop
detimerknopomdegewenstedagtekiezen.Houddetimerknop
nogmaalsingedruktomdetimerfunctietestoppen.
Druknogmaalsopdezelfdealarmknopomhetgewenstealarmtypete
selecteren.Ukuntkiezentussendezoemer,radioofCD.Het
bijbehorendesymboolwordtzichtbaaropdedisplay.Indienergeen
zichtbaarsymboolis,betekentditdathetalarmisuitgeschakeld.
Drukalshetalarmafgaatopeenwillekeurigeknopomhettestoppen.
Dekookwekkergebruiken
Drukeenmaalopdetimerknopomdetimermodusteactiveren.Wijzig
detijdmetdeomhoogenomlaagknoppen.
Druknogmaalsopdetimerknopomdekookwekkertestarten.
Drukalsdetimerlooptopdetimerknopomtepauzeren.Druknogmaals
opdetimerknopomtehervatten.Houddetimerknopingedruktomde
kookwekkervoortijdigtestoppen.
Delaatste30secondenvoordathetalarmbegint,zalhetapparaat10
keerpiepen.
Drukalshetalarmafgaatopdetimerknopomhettestoppen.
Deknoppenvergendelen
Houddevergrendelingsknopdriesecondeningedruktomdeknoppente
vergrendelen.
Houddevergrendelingsknopnogmaalsingedruktomdeknoppente
ontgrendelen.
Deslaaptimerfunctiegebruiken
Drukopdetimerknopvoorautomatischuitschakelen(AOT)omde
slaaptimerteactiveren.Drukmeerderemalenopdeknopomeentijd
tussen90en10minutenteselecteren.
Deslaaptimerbegintautomatischwanneerergedurende10seconden
geenknoppenwordeningedrukt.
Dedimmerfunctiegebruiken
Houddedimmerknopingedruktomdedisplaytedimmen.
Houddedimmerknopnogmaalsingedruktomdedimmerfunctiete
deactiveren.
Batterijbackupsysteem
PlaatseenCR2032batterijinhetbatterijcompartimentaande
onderzijdevanhetapparaat.
Inhetgevalvaneenstroomstoringzalhetapparaatde
gebruikersinstellingenonthouden.
Weesuervanbewustdathetapparaatnietalleenopbatterijstroomzal
werken.Debatterijisenkelbedoeldvoordebackupfunctie.
CLEANINGANDMAINTENANCE
Reinighetapparaatmeteenvochtigedoek.Gebruiknooitagressieveen
schurendeschoonmaakmiddelen,schuursponzenofstaalwol;dit
beschadigthetapparaat.
Dompelhetapparaatnooitonderinwaterofanderevloeistoffen.Het
apparaatisnietvaatwasserbestendig.
GARANTIEVOORWAARDEN
Opditproductwordteengarantievan24maandenverleend.Uw
garantieisgeldigindienhetproductisgebruiktinovereenstemmingmet
degebruiksaanwijzingenvoorhetdoelwaarvoorhetgemaaktis.
Tevensdientdeorigineleaankoopbon(factuur,kassabonofkwitantie)
tewordenoverlegdmetdaaropdeaankoopdatum,denaamvande
retailerenhetartikelnummervanhetproduct.
Vooruitgebreidegarantievoorwaardenverwijzenwijunaaronze
servicewebsite:www.service.tristar.eu
MILIEU
Ditapparaatmagaanheteindevandelevensduurnietbijhet
normalehuisafvalwordengedeponeerd,maarmoetbijeenspeciaal
inzamelpuntvoorhergebruikvanelektrischeenelektronischeapparaten
wordenaangeboden.Hetsymboolophetapparaat,inde
gebruiksaanwijzingenopdeverpakkingattendeertuhierop.Deinhet
apparaatgebruiktematerialenkunnenwordengerecycled.Methet
recyclenvangebruiktehuishoudelijkeapparatenlevertueenbelangrijke
bijdrageaandebeschermingvanonsmilieu.Informeerbijuwlokale
overheidnaarhetinzamelpunt.
Support
Ukuntallebeschikbareinformatieenreserveonderdelenvindenop
service.tristar.eu!

FRManueld'instructions

SÉCURITÉ
Sivousignorezlesinstructionsdesécurité,le
fabricantnesauraitêtretenuresponsabledes
dommages.
Silecordond'alimentationestendommagé,il
doitêtreremplacéparlefabricant,son
réparateuroudespersonnesqualifiéesafin
d'évitertoutrisque.
Nedéplacezjamaisl'appareilentirantsurle
cordonetveillezàcequecederniernesoitpas
entortillé.
L'appareildoitêtreposésurunesurfacestable
etnivelée.
Cetappareilestuniquementdestinéàdes
utilisationsdomestiquesetseulementdansle
butpourlequelilestfabriqué.
L'appareilnedoitpasêtreutilisépardes
enfantsdemoinsde8ans.Cetappareilpeut
êtreutilisépardesenfantsàpartirde8ans
soussupervisioncontinue.Cetappareilnedoit
pasêtreutilisépardespersonnesdontles
capacitésphysiques,sensoriellesoumentales
sontréduitesoumanquantd'expérienceetde
connaissance,saufsiellessontsurveilléesou
siellesontreçudesinstructionspourutiliser
cetappareilentoutesécuritéenétant
conscientesdesdangersliés.Lesenfantsne
doiventpasjoueravecl'appareil.Maintenez
l'appareiletsoncordond'alimentationhorsde
portéedesenfantsdemoinsde8ans.Le
nettoyageetlamaintenanceutilisateurne
doiventpasêtreconfiésàdesenfantssaufs'ils
ont8ansouplusetsontsoussurveillance.
Afindevouséviterunchocélectrique,
n'immergezpaslecordon,lapriseoul'appareil
dansdel'eauouautreliquide.
POINTD'EXCLAMATIONDansun
triangleéquilatéral,ilestutilisépourindiquer
qu'uncomposantspécifiquepeutuniquement
êtreremplacéparlecomposantspécifiédans
cettedocumentationpouruneraisonde
sécurité.
ÉCLAIRAVECSYMBOLEDEFLÈCHE
Dansuntriangleéquilatéral,ilestdestinéà
avertirl'utilisateurdelaprésencedetension
dangereusenonisoléeàl'intérieurduboîtierdu
produitquipeutêtredemagnitudesuffisante
pourconstituerunrisqued'électrocution.
Présencederayonnementslaserinvisibles
declasse1.Éviteztouteobservationprolongée
dulaser.
Laprisesecteursertdedispositifde
déconnexionetdoitdemeurerenétatde
fonctionnement.Pourêtretotalement
déconnectéedel'alimentation,lafichesecteur
del'appareildoitêtredébranchée
complètementdusecteur.Lafichesecteurne
doitpasêtreobstruéeoudoitêtrefacilement
accessiblependantl'utilisationprévue.
CLEANINGANDMAINTENANCE
Nettoyezl'appareilavecunchiffonhumide.N'utilisezpasdeproduits
nettoyantsagressifsouabrasifs,detamponsàrécureroudelainede
verre,ceuxcipourraientendommagerl'appareil.
N'immergezjamaisl'appareildansl'eauniaucunautreliquide.L'appareil
nepeutpasêtrenettoyéenlavevaisselle.
GARANTIE
Ceproduitestgarantipourunepériodede24mois.Votregarantieest
valablesileproduitestutiliséselonlesinstructionsetpourl'usage
auquelilestdestiné.Deplus,lapreuved'achatd'origine(facture,reçu
outicketdecaisse)doitêtreprésentée,montrantladated'achat,lenom
dudétaillantetlenumérod'articleduproduit.
Pourconnaîtrelesconditionsdegarantiedétaillées,veuillezconsulter
notresiteInternetdeservice:www.service.tristar.eu
ENVIRONNEMENT
Cetappareilnedoitpasêtrejetéaveclesdéchetsménagersàlafin
desaduréedevie,ildoitêtreremisàuncentrederecyclagepourles
appareilsélectriquesetélectroniques.Cesymbolesurl'appareil,le
manueld'utilisationetl'emballageattirevotreattentionsurunpoint
important.Lesmatériauxutilisésdanscetappareilsontrecyclables.En
recyclantvosappareils,vouscontribuezdemanièresignificativeàla
protectiondenotreenvironnement.Renseignezvousauprèsdesautorités
localespourconnaîtrelescentresdecollectedesdéchets.
Support
Vouspouveztrouvertouteslesinformationsetpiècesderechangesur
service.tristar.eu!

DEBedienungsanleitung

SICHERHEIT
BeimIgnorierenderSicherheitshinweisekann
derHerstellernichtfürSchädenhaftbar
gemachtwerden.
IstdasNetzkabelbeschädigt,mussesvom
Hersteller,demKundendienstoderähnlich
qualifiziertenPersonenersetztwerden,um
Gefahrenzuvermeiden.
BewegenSiedasGerätniemalsdurchZiehen
amKabel,undstellenSiesicher,dasssichdas
Kabelnichtverwickelt.
DasGerätmussaufeinerebenen,stabilen
Flächeplatziertwerden.
DiesesGerätdarfnurfürden
HaushaltsgebrauchundnurfürdenZweck
benutztwerden,fürdeneshergestelltwurde.
DiesesGerätdarfnichtvonKindernbiszu8
Jahrenverwendetwerden.DiesesGerätdarf
vonKindernab8Jahrenverwendetwerden,
wennsiedabeikontinuierlichbeaufsichtigt
werden.DiesesGerätdarfvonPersonenmit
eingeschränktenkörperlichen,sensorischen
odergeistigenFähigkeitenodereinemMangel
anErfahrungundKenntnissenverwendet
werden,soferndiesePersonenbeaufsichtigt
oderüberdensicherenGebrauchdesGeräts
unterrichtetwurdenunddiedamitverbundenen
Gefahrenverstandenhaben.Kinderdürfenmit
demGerätnichtspielen.HaltenSiedasGerät
undseinAnschlusskabelaußerhalbder
ReichweitevonKindernunter8Jahren.
ReinigungsundWartungsarbeitendürfennicht
vonKindernvorgenommenwerden,essei
denn,siesindälterals8undwerden
beaufsichtigt.
TauchenSiezumSchutzvoreinem
StromschlagdasKabel,denSteckeroderdas
GerätniemalsinWasserodersonstige
Flüssigkeiten.
DasAUSRUFUNGSZEICHENim
gleichseitigenDreieckweistdaraufhin,dass
bestimmteKomponentenaus
SicherheitsgründennurdurchKomponenten
ersetztwerdendürfen,dieinder
Dokumentationspezifiziertsind.
DerBLITZMITDEMPFEILim
gleichseitigenDreieckweistdenBenutzerauf
freiliegendegefährlicheSpannungimGehäuse
desGerätshin,diehochgenugist,einen
Stromschlagzuverursachen.
UnsichtbareLaserstrahlungderKlasse1
vorhanden.VermeidenSiees,IhreAugen
längereZeitdemLaserauszusetzen.
DerNetzsteckerdientzumTrennendesGeräts
vomStromnetzundmussjederzeitfrei
zugänglichsein.ZumvollständigenTrennen
desNetzeingangsmussderNetzsteckerdes
GerätsausderSteckdosegezogenwerden.
DerNetzsteckersolltenichtblockiertwerden,
sondernmussbeimbestimmungsgemäßen
Gebrauchjederzeitfreizugänglichsein.
CLEANINGANDMAINTENANCE
ReinigenSiedasGerätmiteinemfeuchtenTuch.VerwendenSie
niemalsscharfeoderscheuerndeReiniger,TopfreinigeroderStahlwolle.
DieswürdedasGerätbeschädigen.
TauchenSiedasGerätniemalsinWasseroderandereFlüssigkeiten.
DasGerätinnichtspülmaschinenfest.
GARANTIE
DiesesProdukthateineGarantievon24Monaten.Der
Garantieanspruchgiltnur,wenndasProduktgemäßdenAnweisungen
undgemäßdemZweck,fürdeneskonzipiertwurde,benutztwird.Der
OriginalKaufbeleg(Rechnung,BelegoderQuittung)musszusammen
mitdemKaufdatum,demNamendesEinzelhändlersundder
ArtikelnummerdesProdukteseingereichtwerden.
DetaillierteInformationenüberdieGarantiebedingungenfindenSieauf
unsererServiceWebsiteunter:www.service.tristar.eu
UMWELT
DiesesGerätdarfamEndeseinerLebenszeitnichtimHausmüll
entsorgtwerden,sondernmussaneinerSammelstellefürdasRecyceln
vonelektrischenundelektronischenHaushaltsgerätenabgegeben
werden.DasSymbolaufdemGerät,inderBedienungsanleitungundauf
derVerpackungmachtSieaufdieseswichtigeThemaaufmerksam.Diein
diesemGerätverwendetenMaterialienkönnenrecyceltwerden.Durch
dasRecycelngebrauchterHaushaltsgeräteleistenSieeinenwichtigen
BeitragzumUmweltschutz.FragenSieIhreörtlicheBehördenach
InformationenübereineSammelstelle.
Support
SämtlicheInformationenundErsatzteilefindenSieunterservice.tristar.eu!

ENInstructionmanual

SAFETY
Byignoringthesafetyinstructionsthe
manufacturercannotbeholdresponsiblefor
thedamage.
Ifthesupplycordisdamaged,itmustbe
replacedbythemanufacturer,itsserviceagent
orsimilarlyqualifiedpersonsinordertoavoida
hazard.
Nevermovetheappliancebypullingthecord
andmakesurethecordcannotbecome
entangled.
Theappliancemustbeplacedonastable,level
surface.
Thisapplianceisonlytobeusedforhousehold
purposesandonlyforthepurposeitismade
for.
Thisapplianceshallnotbeusedbychildren
from0yearto8years.Thisappliancecanbe
usedbychildrenagedfrom8yearsandabove
iftheyarecontinuouslysupervised.This
appliancecanbeusedbypeoplewithreduced
physical,sensoryormentalcapabilitiesorlack
ofexperienceandknowledgeiftheyhavebeen
givensupervisionorinstructionconcerninguse
oftheapplianceinasafewayandunderstand
thehazardsinvolved.Childrenshallnotplay
withtheappliance.Keeptheapplianceandits
cordoutofreachofchildrenagedlessthan8
years.Cleaningandusermaintenanceshallnot
bemadebychildrenunlessolderthan8and
supervised.
Toprotectyourselfagainstanelectricshock,do
notimmersethecord,plugorapplianceinthe
wateroranyotherliquid.
Withinanequilateraltriangle,isusedto
indicatethataspecificcomponentshallbe
replacedonlybythecomponentspecifiedin
thatdocumentationforsafetyreason.
LIGHTNINGFLASHWITHARROWHEAD
SYMBOLwithinanequilateraltriangle,is
intendedtoalerttheusertothepresenceof
uninsulateddangerousvoltagewithinthe
productsenclosurethatmaybeofsufficient
magnitudetoconstituteariskofelectricshock
topersons.
Class1invisiblelaserradiationpresent.
avoidlongtermviewingoflaser.
Themainsplugisusedasthedisconnect
deviceanditshallremainreadilyoperable.To
completelydisconnectthepowerinput,the
Mainsplugoftheapparatusmustbe
disconnectedfromthemainsCompletely.The
mainsplugshouldnotbeobstructedorshould
beEasilyaccessedduringintendeduse.
PARTSDESCRIPTION
1. Powerbutton
2. Ejectbutton
3. Up/FastForwardbutton
4. Down/Rewindbutton
5. Mode/Stopbutton
6. MEMScan/AMS/Play/Pausebutton
7. Alarm1/volumedownbutton
8. Alarm2/volumeupbutton
9. Preset+/Repeatbutton
10. Presetbutton
11. Prog./MEMbutton
12. Function/Userbutton
13. AutomaticoffTimer/Dimmercontrolbutton
14. Timerbutton
15. CDtray
16. Display
17. Auxillaryinput
18. DCinput
19. ACadapter
20. Antenna
21. BatteryCompartment
22. MountingPlate
BEFORETHEFIRSTUSE
Installation
Withthesuppliedmountingplateyoucaninstalltheapplianceunder,for
example,awallcupboard.Fortheinstallationoftheapplianceproceed
asfollows:
Slidethemountingplatetotherearandremovethemountingplate.
Selectasuitableinstallationlocationfortheappliance.
Holdthemountingplateundertheinstallationlocation.Therebythefront
edgeofthemountingplateshouldbeapprox.2.2cmbehindthefrontof
thecupboardsothat,aftertheinstallation,theapplianceisflushwiththe
cupboard.
Markthe4securingpointswithapencil.
Usingaspikeornail,makeasmalldepressionattheretainingluginto
therespectivedepressiononthemountingplate.
Firmlyscrewthemountingplateonwiththesuppliedscrews
Placetheapplianceaslant,withtherecessesinthetopfaceofthe
appliance,inthemountingplateuntiltheapplianceaudiblylocksinto
place.
Checktoensurethattheapplianceissecurelyfastened.
USE
Settingupthedevice
MT Logic CL-1564MT

Имате ли въпрос относно MT Logic CL-1564MT?

Брой въпроси: 0

Задайте въпроса, който имате за MT Logic CL-1564MT тук направо на други собственици на продукта. Дайте ясно и изчерпателно описание на проблема и Вашия въпрос. Колкото по–добре опишете проблема си и зададете въпроса си, толкова по–лесно другите собственици на MT Logic CL-1564MT ще могат да Ви дадат добър отговор.

Тук вижте безплотното ръководство за MT Logic CL-1564MT. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на MT Logic CL-1564MT. Задайте въпроса си тук

Спецификации на продукта

Общи
Марка MT Logic
Модел CL-1564MT
Продукт Радиоприемник
Език Английски
Вид файл PDF

Често задавани въпроси

По-долу ще намерите най-често задаваните въпроси за MT Logic CL-1564MT.

Не можете ли да откриете въпроса си? Задайте въпроса си тук