Panasonic Viera TX-32LX70P ръководство на потребителя

Panasonic Viera TX-32LX70P
8.5 · 1
PDF ръководство на потребителя
 · 40 страници
български
ръководство на потребителяPanasonic Viera TX-32LX70P
TV
PROGRAMME
ASPECT
INPUT
RETURN
EXIT
MENU
OK
OPTION
DIRECT TV REC
VCR
132
465
798
0
REC
VCR DVD
TEXT F.P. INDEX HOLD

ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚ

ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ ɫ ɬɟɱɧɢ ɤɪɢɫɬɚɥɢ

Ȼɴɥɝɚɪɫɤɢ

Ɇɨɥɹ ɩɪɨɱɟɬɟɬɟ ɬɟɡɢ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɪɟɞɢ ɞɚ ɩɨɥɡɜɚɬɟ ȼɚɲɢɹ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ ɢ ɝɢ ɡɚɩɚɡɟɬɟ ɡɚ ɛɴɞɟɳɚ ɫɩɪɚɜɤɚ.
ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɬɚ, ɩɨɤɚɡɚɧɢ ɜ ɬɚɡɢ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ, ɫɚ ɫɚɦɨ ɫ ɢɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɚ ɰɟɥ.
Ɇɨɞɟɥ ʋ TX-26LX70P

TX-32LX70P

Ръководство на потребителя

Тук вижте безплотното ръководство за Panasonic Viera TX-32LX70P. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на Panasonic Viera TX-32LX70P. Задайте въпроса си тук

Имате ли въпрос относно Panasonic Viera TX-32LX70P?

Имате въпрос относно Panasonic Viera TX-32LX70P и отговорът не е в ръководството? Задайте въпроса си тук. Предоставете ясно и изчерпателно описание на проблема и въпроса си. Колкото по–добре опишете проблема и зададете въпроса си, толкова по–лесно други собственици на Panasonic Viera TX-32LX70P ще могат да Ви дадат добър отговор.

Бисер Михайлов Георгиев • 29-11-2020 Няма коментари

как се монтира и демонтира поставката на телевизора

Отговорете на този въпрос

Брой въпроси: 1

Спецификации на продукта

По-долу ще намерите спецификациите на продукта и ръководството за Panasonic Viera TX-32LX70P.

Общи
Марка Panasonic
Модел Viera TX-32LX70P
Продукт Телевизор
Език български
Вид файл Ръководство за употреба (PDF)

Често задавани въпроси

Не можете да намерите отговора на въпроса си в ръководството? Може да намерите отговора на въпроса си в често задаваните въпроси относно Panasonic Viera TX-32LX70P по-долу.

Не можете ли да откриете въпроса си? Задайте въпроса си тук

Няма резултати