Sigma 30mm f1.4 DC HSM

Sigma 30mm f1.4 DC HSM ръководство на потребителя

(1)
 • ƜƷƨƼƸŴǷǰȞȬȳǺǛƓᝰƍ൭NJƍƨƩƖƋǓƕƱƏƝƟƍLJƢŵஜᛟଢ
  ୿ǛƝችᛠƷɥŴȬȳǺƷೞᏡŴદ˺ŴӕǓৢƍɥƷදॖໜǛദƠƘྸᚐƠƯŴ
  ϙჇજࢨǛƓಏƠLjƘƩƞƍŵƳƓஜᛟଢ୿ƸŴӲǫȡȩဇσဇƱƳƬƯƓǓLJ
  ƢƷưŴ᪮ႸƴǑǓƝ̅ဇǫȡȩƷᛆ࢘ሖ৑ǛƓᛠLjƴƳǓŴƝ̅ဇǫȡȩƷᛟ
  ଢ୿NjƋǘƤƯƝᚁƘƩƞƍŵƓᛠLjƴƳƬƨƋƱƸŴٻЏƴ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵ
  ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕ᣻ͻǛ᝟ƏӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
  ŠȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩưŴٽᨗǍࢍƍήเǛᙸǔƱŴᙻщᨦܹǛឪƜƢऀǕƕƋǓ
  LJƢŵཎƴȬȳǺҥ˳ưٽᨗǛႺ੗ᙸǔƱŴڂଢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
  ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕᨦܹǛ᝟ƏƔŴཋႎ੷ܹƕႆဃƢǔӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
  ŠȬȳǺŴLJƨƸȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩǛŴȬȳǺǭȣȃȗǛ˄ƚƳƍLJLJ્ፗƠƳ
  ƍưƘƩƞƍŵٽᨗƷήƕᨼήྵᝋǛឪƜƠŴ້໎ƷҾ׆ƱƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
  ŠȞǦȳȈᢿƸᙐᩃƳ࢟ཞǛƠƯƓǓLJƢƷưŴ৖ᒰƴৢƏƱࣴ঻ƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
  ŠɤᏩƸҗЎƴࢍࡇƷƋǔNjƷǛƝ̅ဇƘƩƞƍŵࢊƍNjƷǛƝ̅ဇƴƳǓLJƢƱŴ
  ᠃͂ƢǔऀǕƕƋǓLJƢŵ
  ӲᢿỉӸᆅί׋ 1
  Ԙȕǣȫǿȸƶơ
  ԙȕǩȸǫǹȪȳǰ
  ԚᙀяႎុᩉႸႮ
  ԛਦ೅ዴ
  ԜȕǩȸǫǹȢȸȉЏ੭ƑǹǤȃȁ
  ԝȞǦȳȈ
  ԞȬȳǺȕȸȉ
  DC ἾὅἌỆếẟề
  ǤȡȸǸǵȸǯȫǛȇǸǿȫɟაȬȕǫȡȩƷજ΂እ܇ƷٻƖƞ (APS-C Ⴛ࢘)
  ƴӳǘƤƯᚨᚘƞǕƨŴȇǸǿȫɟაȬȕݦဇȬȳǺưƢŵƞǒƴŴȇǸǿȫƷ
  ཎࣱƴӳǘƤƨήܖᚨᚘǛᘍƏƜƱưŴ᭗ဒឋ҄ǛܱྵƠƯƍLJƢŵ
  ŦAPS-C Ⴛ࢘ƷٻƖƞǑǓNjٻƖƳજ΂እ܇ǛਤƬƨȇǸǿȫɟაȬȕǫȡȩŴ
  ƓǑƼ 35mm ɟაȬȕǫȡȩƴƸ̅ဇưƖLJƤǜŵƝ̅ဇƴƳǔƱŴဒ᩿ƴDZ
  ȩȬƕဃơLJƢŵ
  ŦǷǰȞ SD1 / SD1 Merrill ƴƝ̅ဇƷئӳƸŴ45mm Ⴛ࢘ƷဒᚌƴƳǓLJƢŵ
  ŦǷǰȞ SD9 / 10 / 14 / 15 ƴƝ̅ဇƷئӳƸŴ51mm Ⴛ࢘ƷဒᚌƴƳǓLJƢŵ
  ἾὅἌỉბᏮ૾ඥ
  ǫȡȩǁƷბᏮ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
  ŦȞǦȳȈ᩿ƴƸ዁ǓᡲѣဇŴAF ᡲѣဇƷᘺፗǍŴᩓൢ੗ໜሁƕƋǓLJƢŵǭ
  ǺǍ൲ǕƕƭƘƱᛚ˺ѣǍ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓLJƢƷưƝදॖƘƩƞƍŵ
  ŦȪȤdzȳȐȸǿȸሁƷǢǯǻǵȪȸ᫏ƸŴཎܭƷೞᆔݦဇƴᙌᡯƞǕƨNjƷƕ
  ٶƘŴӕǓ˄ƚưƖƳƍئӳǍᡲѣƠƳƍئӳƕƋǓLJƢŵƝទλЭƴӕǓ˄
  ƚŴӏƼ˺ѣǛƝᄩᛐƘƩƞƍŵ
  ᩧЈỆếẟề
  ᩧЈƷൿܭ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
  ἦὅἚӳỪẶ
  ẎἉἂἰ AF ဇẆỿἶἠὅ AF ဇẏ
  ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ AF
  ƴǻȃȈƠLJƢᲢ׋ 2ŵȞȋȥǢȫȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢ
  ȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ M ƴǻȃȈƠŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘ
  ƤLJƢŵ
  ẎἝἅὅဇẆἬὅἑἕἁἋ AF ဇẆἏἝὊဇẏ
  ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴǫȡȩǛ AF ȢȸȉƴǻȃȈƠƯŴȬȳǺ
  ƷȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ AF ƴǻȃȈƠLJƢᲢ׋ 2ŵȞȋȥǢȫ
  ȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ M ƴǻȃȈ
  ƠŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤLJƢŵ
  ŦǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉƷЏǓ੭ƑƸŴƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘ
  Ʃƞƍŵ
  ŦȋdzȳŴȚȳǿȃǯǹŴǽȋȸဇƸŴឬ᪦ඬȢȸǿȸƴݣࣖƠƨǫȡȩƱƷኵ
  ӳƤưǪȸȈȕǩȸǫǹજࢨƕӧᏡưƢŵឬ᪦ඬȢȸǿȸƴݣࣖƠƯƍƳƍǫ
  ȡȩƱƷኵӳƤưƸŴȞȋȥǢȫȕǩȸǫǹưƷƝ̅ဇƱƳǓLJƢŵ
  ŦƜƷȬȳǺƸŴAF ƴǻȃȈƠƨLJLJưȞȋȥǢȫȕǩȸǫǹưƷȔȳȈᙀദ
  ǛƢǔƜƱNjӧᏡưƢŵǫȡȩǛǷȳǰȫ AF ȢȸȉƴǻȃȈƠƯŴӳ໰ࢸŴ
  ǷȣȃǿȸȜǿȳǛҞ਀ƠƷLJLJưȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛᛦૢ
  ƠƯƘƩƞƍŵ
  ŦȞȋȥǢȫȕǩȸǫǹưȔȳȈǛӳǘƤǔᨥƴƸŴႸႮƕĐᲢ໯ᨂᢒᲣƷˮፗ
  ưNjᢒ୎ƴȔȳȈƕӳǘƳƍƜƱƕƋǓLJƢƷưŴȕǡǤȳȀȸưᄩᛐƠƳƕ
  ǒȔȳȈǛӳǘƤƯƘƩƞƍŵ
  ἾὅἌἧὊἛ
  ȬȳǺȕȸȉƸŴဒឋƴफࢨ᪪ǛɨƑǔஊܹήዴƷǫȃȈƴஊјưƢŵӕǓ˄ƚ
  ૾ඥƸŴȬȳǺέᇢƴȬȳǺȕȸȉǛƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴഥLJǔLJưׅƠƯᄩ
  ܱƴӕǓ˄ƚƯƘƩƞƍŵᲢ׋ 3
  ŦƝ̅ဇƷǫȡȩƴǑƬƯƸŴȬȳǺȕȸȉƴǑǓϋᔺȕȩȃǷȥƷήƕƞƑƗ
  ǒǕǔӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵʙЭƴȆǹȈજࢨǛᘍƍŴȕȩȃǷȥƷήƕƞƑƗ
  ǒǕǔئӳƸŴȬȳǺȕȸȉǛٳƠƯજࢨƠƯƘƩƞƍŵ
  Ŧઃ࠘଺ƴƸŴȬȳǺȕȸȉǛᡞƞƴƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴׅƠƯӕǓ˄ƚǔƜ
  ƱƕưƖLJƢŵᲢ׋ 4ŵ
  ἧỵἽἑὊ
  Ŧဒ᩿ԗᡀƕƚǒǕǔऀǕƕƋǔƷưŴȕǣȫǿȸƸҾЩƱƠƯᲫ௏ư̅ဇƠƯ
  ƘƩƞƍŵ
  Ŧ͞ήȕǣȫǿȸǛ̅ဇƢǔئӳƸŴό͞ήǿǤȗᲢǵȸǭȥȩȸPLǛƝ̅ဇ
  ƘƩƞƍŵ
  ̬ሥẆӕৢɥỉදॖ
  Ŧ฻ൢƸǫȓǍᥢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵᧈ஖᧓̅ဇƠƳƍئӳƸŴʑ༞дƱɟደƴ
  ݅᧍ࣱƷᑣƍܾ֥ƴλǕƯ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵȊȕǿȪȳሁŴ᧸ᖓдƷƋǔئ
  ৑ƴƸ̬ሥƠƳƍưƘƩƞƍŵ
  ŦȬȳǺ᩿ƴƸႺ੗ਦưᚑǕƳƍưƘƩƞƍŵǴȟǍ൲Ǖƕ˄ƍƨƱƖƴƸŴȖ
  ȭǢȸƔȬȳǺȖȩǷưӕǓᨊƍƯƘƩƞƍŵਦƷួƳƲƸŴࠊᝤƷȬȳǺǯ
  ȪȸȊȸ෩ƱȬȳǺǯȪȸȋȳǰȚȸȑȸư᠉ƘਚƍƯƘƩƞƍŵșȳǸȳŴ
  ǷȳȊȸሁƷஊೞ๋дƸዌݣƴ̅ǘƳƍưƘƩƞƍŵ
  ŦƜƷȬȳǺƸ᧸൦ನᡯưƸƋǓLJƤǜŵᩋټǍ൦ᡀưƷ̅ဇưƸŴ຤ǒƞƳƍ
  ǑƏƴදॖƠƯƘƩƞƍŵ൦ƕȬȳǺϋᢿƴλǓᡂljƱŴٻƖƳ૏ᨦƷҾ׆Ʊ
  ƳǓŴ̲ྸɧᏡƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
  Ŧ࣯ນƳภࡇ٭҄ƴǑǓŴȬȳǺϋᢿƴ൦๟ƕဃơǔƜƱƕƋǓLJƢŵ݊ƍދٳ
  Ɣǒଡ଼ƔƍܴϋƴλǔƱƖƳƲƸŴDZȸǹǍȓȋȸȫᘥƴλǕŴԗ׊Ʒภࡇƴ
  ƳơLJƤƯƔǒƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
  Լឋ̬ᚰểỴἧἑὊἇὊἥἋỆếẟề
  Լឋ̬ᚰƱǢȕǿȸǵȸȓǹƴ᧙ƠƯƸŴКኡƷż̬ᚰᙹܭŽǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
  ɼễˁಮ
  ȬȳǺನ঺Ტ፭Ყ௏Უ 89 இٻજࢨ̿ྙ 1:6.8
  ဒ 50.7° ȕǣȫǿȸǵǤǺ 62mm
  இݱ዁Ǔ 16 இٻࢲ X μᧈ 74.2 x 63.3mm
  இჺજࢨុᩉ 30cm ᣻ 435g
  ٻƖƞ᣻ƞƸŴǷǰȞȞǦȳȈƷNjƷưƢŵ
  ⺆㩷
  දॖ
  ԓ
  Thank you very much for purchasing a Sigma Lens. In order to get the
  maximum performance and enjoyment out of your Sigma lens, please read
  this instruction booklet thoroughly before you start to use the lens.
  DESCRIPTION OF THE PARTS (fig.1)
  Filter Attachment Thread
  Focus Ring
  Distance Scale
  Focus Index Line
  Focus Mode Switch
  Mount
  Lens Hood
  DC LENS
  These are special lenses that are designated for digital cameras because the
  lens image circle is designated to correspond to the size of the image sensors
  of most digital SLR cameras. The specialized design gives these lenses the
  ideal properties for digital cameras.
  ŦAn image sensor element larger than those corresponding to APS-C cannot
  be used in digital cameras or 35mm SLR cameras. If such an element is
  used vignetting will occur on the picture surface.
  Ŧ
  If you use SD1 / SD1 Merrill digital camera, corresponding angle of view will
  be 45mm.
  ŦIf you use SD15 / SD14 / SD10 / SD9 digital camera, corresponding angle of
  view will be 51mm.
  ATTACHING TO THE CAMERA BODY
  When this lens is attached to the camera body it will automatically function in
  the same way as your normal lens. Please refer to the instruction booklet for
  your camera body.
  ŦOn the lens mount surface, there are a number of couplers and electrical
  contacts. Please keep them clean to ensure proper connection. To avoid
  damaging the lens, be especially sure to place the lens with its front end
  down while changing the lens.
  ŦMany accessories such as rear mounted teleconverters, extension tubes,
  etc., are specially made for designated lenses. Before you purchase such
  accessories, please check your Sigma lens to determine that it is
  compatible and that the accessories will function properly with it.
  SETTING THE EXPOSURE MODE
  The sigma lens functions automatically after mounting to your camera. Please,
  refer to the camera instruction book.
  FOCUSING
  This lens features Sigmas built-in Hyper Sonic Motor (HSM). The HSM enables
  quick and quiet autofocusing.
  SIGMA AF and CANON AF
  For autofocus operation, set the focus mode switch on the lens to the “AF
  position (fig.2). If you wish to focus manually, set the focus mode switch on
  the lens to the “M position. You can adjust the focus by turning the focus
  ring.
  NIKON AF , PENTAX AF and SONY
  For autofocus operation, set the camera to AF mode and set the focus mode
  switch on the lens to the “AF position (fig.2). If you wish to focus manually,
  set the focus mode switch on the lens to the “M position. You can adjust the
  focus by turning the focus ring.
  ŦPlease refer to cameras instruction manual for details on changing the
  cameras focusing mode.
  Ŧ
  For Nikon, Pentax and Sony mounts, it is only possible to use AF with camera
  bodies which support motors driven by ultrasonic waves such as HSM. AF
  will not function if the camera body does not support this type of motor.
  ŦThis lens also permits manual focusing even in the autofocus mode. With
  the camera set to the One-Shot AF (AF-S) mode, it is possible to manually
  override the autofocus while the shutter release button is pressed halfway.
  ŦWhen operating this lens in manual focus mode, it is recommended that
  correct focus be confirmed visually in the viewfinder rather than relying on the
  distance scale. This is due to possible focus shift resulting from extreme
  changes in temperature which cause various components in the lens to
  expand and contract. Special allowance is made for this at the infinity setting.
  LENS HOOD
  A bayonet type detachable hood is provided with the lens. This lens hood
  helps to prevent flare and ghosted images caused by bright illumination from
  outside the picture area. Attach the hood and turn clockwise until it stops
  rotation. (fig.3)
  ŦWhen taking photographs using the built-in flash, it is advisable to remove
  the lens hood so as to avoid cutting off any of the flash output, which could
  cause a shadow in the picture.
  ŦIn order to place the lens and hood into the storage case, you must first
  remove the hood, then replace it on the lens in the reverse position. (fig.4)
  FILTER
  ŦOnly one filter should be used at the time. Two or more filters and/or special
  thicker filters, like a polarizing filter, may cause vignetting.
  ŦWhen using a polarizing filter with AF camera, use the circular” type.
  BASIC CARE AND STORAGE
  ŦAvoid any shocks or exposure to extreme high or low temperatures or to
  humidity.
  ŦFor extended storage, choose a cool and dry place, preferably with good
  ventilation. To avoid damage to the lens coating, keep away from mothballs
  or naphthalene gas.
  ŦDo not use thinner, benzine or other organic cleaning agents to remove dirt
  or finger prints from the lens elements. Clean by using a soft, moistened
  lens cloth or lens tissue.
  ŦThis lens is not waterproof. When you use the lens in the rain or near water,
  keep it from getting wet. It is often impractical to repair the internal
  mechanism, lens elements and electric components damaged by water.
  ŦSudden temperature changes may cause condensation or fog to appear on
  the surface of the lens. When entering a warm room from the cold outdoors,
  it is advisable to keep the lens in the case until the temperature of the lens
  approaches room temperature.
  TECHNICAL SPECIFICATIONS
  Lens construction 8 – 9 Magnification 1:6.8
  Angle of View 50.7° Filter Size 62mm
  Minimum Aperture 16
  Dimensions
  Dia.gLength
  74.2g63.3mm
  (2.92g2.49 in)
  Minimum Focusing Distance
  30 cm (0.98 ft) Weight 435g (15.3oz)
  Dimensions and weight include the SIGMA mount.
  ENGLISH
  Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses SIGMA
  Produktes erwiesen haben. Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor der ersten
  Benutzung des Gerätes aufmerksam durch.
  BESCHREIBURUNG DER TEILE (Abb.1)
  Filtergewinde
  Entfernungsring
  Entfernungsskala
  Einstellindex
  Fokussierschalter
  Anschluß
  Gegenlichtblende
  DC OBJEKTIVE
  Der Bildkreis dieser Objektive ist speziell für Digitalkameras mit
  Aufnahmesensoren bis zum APS-C Format berechnet. Dieses Design verleiht
  den Objektiven die optimalen Eigenschaften für den Einsatz an digitalen
  Kameras, zudem ermöglicht es die kompakte und leichte Bauweise.
  Werden Objektive der DC-Serie an Digital-Kameras, deren Aufnahmesensoren
  größer als das APS-C Format sind oder an 35mm SLR Kameras eingesetzt,
  treten Vignettierungen im Bild auf.
  Der sogenannte „Verlängerungsfaktor“ der Brennweite, der den optischen
  Eindruck äquivalent zum KB-Format ausdrückt, ergibt sich aus der Größe
  des Aufnahmesensors Ihrer Kamera.
  ANSETZEN AN DAS KAMERAGEHÄUSE
  An die Kamera angesetzt, funktioniert das Objektiv genauso automatisch wie
  lhr Normalobjektiv. Einzelheiten hierüber finden Sie in der Bedienungsanleitung
  zur Kamera.
  ŦHalten Sie die Kontakte und Kupplungselemente am Objektivanschluß stets
  sauber. Stellen Sie das Ovjektiv grundsätzlich nur mit der Vorderseite nach
  unten ab, um eine Beschädingung der Kupplungselemente zu vermeiden.
  ŦVieles zur Verwendung zwischen Kameragehäuse und Objektiv bestimmtes
  Zubehör, wie Telekonverter, Zwischenringe usw., ist auf gewisse Objektive
  abgestimmt. Prüfen Sie deshalb vor der Anschaffung derartigen Zubehörs, ob
  lhr Sigma Objektiv damit kompatibel und einwandfreies Funktionieren des
  Zubehörs gewährleistet ist.
  EINSTELLEN DER BETRIEBSART
  Das SIGMA Objektiv stellt nach dem Ansetzen an die Kamera alle Funktionen
  automatisch zur Verfügung. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der
  Gebrauchsanleitung der Kamera.
  EINSTELLUNG VON SCHÄRFE
  Dieses Objektiv verfügt über einen eingebauten SIGMA Hyper Sonic Motor
  (HSM). Der HSM ermöglicht die schnelle und leise automatische
  Scharfeinstellung.
  SIGMA AF und CANON AF
  Für die automatische Scharfeinstellung schalten Sie den Fokussierschalter
  am Objektiv auf die “AF”-Position (Abb.2). Sollten Sie die Schärfe manuell
  einstellen wollen, schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf die
  M”-Position. Sie können die Schärfe nun durch Drehen des Entfernungsrings
  einstellen.
  NIKON AF, PENTAX AF und SONY
  Für die automatische Scharfeinstellung schalten Sie die Kamera in den
  AF-Betrieb und schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf die
  AF”-Position (Abb.2). Sollten Sie die Schärfe manuell einstellen wollen,
  schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf die “M”-Position. Sie
  können die Schärfe nun durch Drehen des Entfernungsrings einstellen.
  Hinweise zum Wechsel der Fokussierbetriebsart der Kamera entnehmen Sie
  bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.
  Bei Nikon, Pentax, und Sony Anschlüssen, kann der Autofokus nur mit Kameras
  benutzt werden, die Ultraschallmotoren, wie die HSM, unterstützen. Der
  Autofokus wird nicht funktionieren, wenn die Kamera diese Art von Motoren nicht
  unterstützt.
  Dieses Objektiv kann auch manuell scharfgestellt werden, während die
  AF-Betriebsart eingestellt ist. Wenn die Kamera auf Einzelbild-AF (AF-S)
  eingestellt ist, können Sie, nachdem das Objektiv von der Automatik
  scharfgestellt wurde und zum Stillstand gekommen ist, die Schärfe durch
  Drehen am Fokussierring manuell einstellen. Der Auslöser muß hierbei halb
  durchgedrückt bleiben.
  Bei manueller Fokussierung sollte die Schärfe auf der Mattscheibe eingestellt
  werden, da durch Temperaturschwankungen Abweichungen von der
  Entfernungsskala auftreten können. Dies gilt insbesondere für die Unendlich-
  Einstellung.
  GEGENLICHTBLENDE
  Das Objektiv wird mit einer abnehmbaren Bajonett-Gegenlichtblende geliefert.
  Diese hilft, Streulicht und Reflexe zu vermeiden, wie sie durch starkes, seitlich
  einfallendes Licht entstehen können. Orientieren Sie sich beim Anbringen der
  Gegenlichtblende an den aufgedruckten Markierungen und achten Sie darauf,
  daß die Blende korrekt einrastet. (Abb.3)
  ŦFür Aufnahmen mit dem eingebauten Blitzgerät der Kamera sollte die
  Gegenlichtblende zur Vermeidung einer Abschattung des Lichtkegels
  abgenommen werden.
  ŦZum Transport oder zur Aufbewahrung des Objektives kann die Gegenlichtblende
  abgenommen und umgestülpt aufgesetzt werden. (Abb.4)
  FILTER
  ŦBei Einsatz von Polfiltern verwenden Sie an einer Autofokuskamera bitte
  ausschließlich Zirkular-Polfilter. Beim Einsatz eines Linear-Polfilters
  können sich bei Autofokus und Belichtungsautomatik Einstellfehler
  ergeben.
  ŦVerwenden Sie grundsätzlich nur ein Filter. Zwei oder mehr Filter
  gleichzeitig bzw. stärkere Spezialfilter — z.B. Polarisationsfilter oder solche,
  mit besonders hoher Filterfassung — können zu Vignettierungen verursachen.
  PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG
  ŦSetzen Sie das Objektiv nicht harten Stößen, extrem hohen bzw. niedrigen
  Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
  ŦWählen Sie für längere Lagerung einen kühlen, trockenen und möglichst gut
  belüfteten Ort. Vermeiden Sie die Lagerung in der Nähe von Chemikalien, deren
  Dämpfe die Vergütung angreifen könnten.
  ŦVerwenden Sie zur Entfernung von Schmutz oder Fingerabdrücken auf
  Glasflächen keinesfalls Verdünner, Benzin oder andere organische
  Reinigungsmittel, sondern ein sauberes, feuchtes Optik-Reinigungstuch oder
  Optik-Reinigungspapier.
  ŦDas Objektiv ist nicht wassergeschützt. Sorgen Sie deshalb bei Aufnahmen im
  Regen oder in der Nähe von Wasser für ausreichenden Schutz. Die Reparatur
  eines Objektives mit Wasserschaden ist häufig nicht möglich!
  ŦTemperaturschocks können zum Beschlagen des Objektives und seiner
  Glasflächen führen. Beim Wechsel aus der Kälte in ein geheiztes Zimmer
  empfiehlt es sich, das Objektiv solange im Köcher oder der Fototasche zu
  belassen, bis es die Zimmertemperatur angenommen hat.
  TECHNISCHE DATEN
  Glieder – Linsen
  8 – 9
  Größter
  Abbildungsmaßstab
  1:6.8
  Diagonaler Bildwinkel
  50.7°
  Filterdurchmesser
  62mm
  Kleinste Blende
  16
  Abmessungen Ø ×Baulänge 74.2
  g
  63.3mm
  Naheinstellgrenze
  30 cm
  Gewicht
  435g
  Abmessungen und Gewicht beziehen sich auf den SIGMA-Anschluß.
  DEUTSCH
  Nous vous remercions d’avoir choisi un objectif SIGMA. Pour en tirer le
  meilleur profit et le plus grand plaisir, nous vous conseillons de lire
  attentivement le mode d’emploi avant toute utilisation.
  DESCRIPTION DES ELEMENTS (fig.1)
  Filetage pour filatre
  Bague des distances
  Echelle des distances
  Repère de distance
  Sélecteur de mise au point
  Baïonnette
  Pare-Soleil
  OBJECTIF DC
  Ces objectifs sont spécialement étudiés pour une utilisation sur les boîtiers
  reflex numériques, leur cercle image correspondant à la taille des capteurs
  des appareils les plus courants. Leur conception spécifique les fait bénéficier
  de caractéristiques idéales pour les appareils numériques.
  ٟCet objectif ne doit pas être utilisé avec un appareil numérique dont le
  capteur est d'une taille supérieure au format APS-C ou sur un boîtier reflex
  135mm. Sinon un vignettage important apparaîtrait en périphérie de l'image.
  ٟEn cas d'utilisation avec les boîtiers numériques Sigma SD1 / SD1 Merrill
  l'angle de champ est équivalent à celui d'un zoom 45 mm.
  ٟEn cas d'utilisation avec les boîtiers numériques Sigma SD15 / SD14 / SD10
  / SD9, l'angle de champ est équivalent à celui d'un zoom 51 mm.
  FIXATION SUR L’APPAREIL
  Lorsque l’objectif est fixé sur le boîtier, les automatismes fonctionnent
  comme avec vos objectifs habituels. Consultez éventuellement le mode
  d’emploi de l’appareil.
  ŦSur la monture se trouvent plusieurs contacts électriques et électroniques.
  Gardez-les bien propres pour garantir un bon fonctionnement. Ne posez
  jamais l’objectif sur sa base arrière pour éviter d’endommager ces éléments.
  ŦIl existe de mombreux accessories tels que convertisseurs, bagues-allonges,
  etc... Avant leur acquisition, assurez-vous de leur compatibilité avec votre
  objectif Sigma.
  REGLAGE DU SYSTEME D’EXPOSITION
  Cet objectif Sigma fonctionne automatiquement dès qu’il est monté sur le
  boîtier. Veuiliez vous reporter au mode d'emploi de I’appareil.
  MISE AU POINT
  Cet objectif est équipé de la motorisation à haute fréquence Sigma “Hyper
  Sonic Motor” (HSM). Elle rend la mise au point automatique rapide et silencieuse.
  SIGMA AF et CANON AF
  Pour une mise au point automatique, placez le sélecteur de mise au point en
  position “AF (fig.2). Pour une mise au point manuelle, placez le sélecteur en
  position “M position, et ajustez le point en tournant la bague de mise au
  point.
  NIKON AF, PENTAX AF et SONY
  Pour une mise au point automatique, mettez le boîtier en mode AF et placez le
  sélecteur de mise au point en position “AF (fig.2). Pour une mise au point
  manuelle, placez le sélecteur en position “M position, et ajustez le point en
  tournant la bague de mise au point.
  Veuillez vous référer au mode d'emploi du boîtier pour changer le mode de
  mise au point de l'appareil.
  Dans les versions pour Nikon, Pentax et Sony, la mise au point AF n'est
  possible qu'avec les boîtiers permettant d'activer un moteur à ondes
  ultrasonique du type de celui de la motorisation HSM. L'AF est indisponible
  avec les autres boîtiers.
  Cet objectif permet la mise au point manuelle, même en mode autofocus.
  Avec l’appareil en mode de mise au point "spot" (ONE SHOT)(AF-S), vous
  pouvez retoucher la mise au point manuellement après que lobjectif ait fait
  la mise au point automatiquement en maintenant le déclencheur enclenché
  à mi-course.
  En cas d’utilisation de cet objectif en mise au point manuelle, il est
  recommandé de vérifier la qualité de la mise au point à partir du viseur. En
  effet, des écarts importants de température peuvent provoquer de légères
  modifications des composants intemes, qui font varier la position de la mise
  au point. Une tolérance particulière est prévue à cet effet en position infini.
  PARE-SOLEIL
  Un pare-soleil démontable avec fixation à baïonnette est livré avec objectif.
  Ce pare-soleil protège l’objectif des rayons parasites et de lumière incidente.
  Assurez-vous qu’il se fixe convenablement jusqu’à la position de blocage (fig.3).
  ŦLors de prises de vues avec le flash intégré du boîtier, veillez à retirer le
  pare-soleil pour éviter que sa pr ésence dans le champ d’éclairement ne
  provoque une zone d’ombre en bas de l’image.
  ŦPour replacer l'objectif et le pare-soleil dans la valise de transport, veillez à
  détacher d'abord le pare-soleil et à le replacer ensuite en position inversée.
  (fig.4)
  FILTRES
  ŦN’employez jamais deux filtres à la fois. L’utilisation de deux filtres, ou
  d’un filtre très épais, comme un filtre polarisant ordinaire, peut provoquer
  un vignettage.
  ŦSi vous souhaitez utiliser un filtre polarisant sur un zoom AF, choisissez-le
  de type “circulaire”. Avec un filtre de type linéaire, lautofocus et le calcul
  d’exposition pourraient être incorrects.
  PRECAUTIONS ELEMENTAIRES ET RANGEMENT
  ŦNe pas exposer l’objectif aux chocs, ni à des températures extrèmes, ou à
  l’humidité.
  ŦSi l’objectif n’est pas utilisé pendant longtemps, choisir un endroit frais, sec
  et bien ventilé. Ne pas placer l’objectif près de la naphtaline ou des produits
  anti-mites afin de ne pas détériorer le revêtement multicouche des lentilles.
  ŦNe pas utiliser de dissolvant, d’essence ou autre matière organique pour le
  nettoyage de saletés ou d’empreintes de doigts sur les éléments optiques.
  ŦCet objectif n’est pas étanche. Si vous lutilisez par temps de pluie ou près
  de l’eau, veuillez à ne pas le mouiller. Les réparations du mécanisme interne,
  des éléments optiques et/ou des éléments électriques ne sont pas toujours
  possibles en cas de dommages.
  ŦDes écarts soudains de température peuvent causer de la condensation ou
  de la buée peut apparaître sur la lentille frontale. Lorsque vous pénétrez
  dans un local chauffé en venant d’un extérieur froid, il est recommandé de
  placer lobjectif dans un étui jusqu’à ce que sa température avoisine celle
  du local.
  CARACTERISTIQUES
  Construction de l objectif 8 – 9 Rapport de reproduction 1:6.8
  Angle de champ 50.7° Diamétre de filtre 62mm
  Ouverture minimale 16
  Dimension:
  diamentre×longueur
  74.2g
  63.3mm
  Distance minimale de mise au point
  30 cm Poids 435g
  Dimensions et poids donnés pour la monture SIGMA.
  FRAN
  Ç
  AIS
  Wij stellen het op prijs dat u een Sigma objectief heeft aangeschaft.
  Teneinde maximaal profijt en plezier van uw Sigma objectief te hebben,
  adviseren wij u deze gebruiksaanwijzing geheel door te lezen alvorens u het
  objectief gaat gebruiken.
  BESCHRIJVINS VAN DE ONDERDELEN (fig.1)
  Filterschroefdraad
  Scherpstelring
  Afstandschaal
  Index teken
  Scherpstelkeuze schakelaar
  Vatting
  Zonnekap
  DC OBJECTIEVEN
  DC objectieven zijn speciaal ontwikkeld voor het gebruik op digitale cameras.
  De beeldcircel van de DC objectieven correspondeert met de afmetingen van
  de digitale sensor van de meeste digitale cameras.
  ٟDe DC objectieven zijn niet geschikt voor cameras met een beeldsensor
  groter dan het APS-C formaat en 35mm SLR camera’s. In dit geval zal er
  vignettering optreden.
  ٟBij gebruik van de DC objectieven met de Sigma SD1 / SD1 Merrill zal de
  corresponderen beeldhoek 45mm zijn.
  ٟBij gebruik van de DC objectieven met de Sigma SD15 / SD14 / SD10 / SD9
  zal de corresponderen beeldhoek 51mm zijn.
  BEVESTIGING OP DE CAMERABODY
  Wanneer uw Sigma objectief op de camerabody is bevestigd, zal het
  automatisch net zo functioneren als de originele opjectieven. Lees hiervoor
  de gebruiksaanwijzing van uw camera.
  ŦOp de vatting bevindt zich een aantal electrische contacten en
  koppelstukken. Deze moeten goed schoon worden gehouden teneinde van
  een goed contact verzekerd te zijn. Plaats, bij het verwisselen van
  objectieven deze altijd met de voorzijde en niet met de vatting op tafel. Dit
  ter voorkoming van beschadiging.
  ŦVeel accessoires zoals teleconverters, tussenringen, enz zijn vaak specifiek
  voor bepaalde objectieven ontwoepen. Voordat u dergelijke toebehoren
  aanschaft, is het raadzaam te controleren of uw Sigma objectief ermee
  gecombineerd kan worden en er correct mee functioneert.
  BELICHTINGSINSTELLING
  Wanneer een Sigma objectief op uw camerabody is bevestigd, functioneert dit
  geheel automatisch. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera.
  SCHERPSTELLEN
  Deze lens heeft de ingebouwde Hyper Sonic Motor (HSM) van Sigma. De
  HSM maakt snel en geluidloos automatisch scherpstellen mogelijk.
  Sigma AF en Canon AF
  Om de autofocus functie te activeren dient u het schuifje op het objectief op
  de AF postitie te zetten. Wilt u handmatig scherpstellen zet dan het schuifje
  op het objectief op de M positie. Vervolgens kunt u scherpstellen door aan de
  focusring te draaien.
  Nikon AF, Pentax AF en Sony
  Om de autofocus functie te activeren dient u het schuifje op het objectief en
  de camera op AF positie te zetten (fig.2). Wilt u handmatig scherpstellen zet
  dan het schuifje op het objectief op de M positie. Vervolgens kunt u
  scherpstellen door aan de focusring te draaien.
  Raadpleeg a.u.b. de gebruiksaanwijzing van uw camera om bovengenoemde
  instellingen op uw camera te wijzigen.
  Voor Nikon, Pentax en Sony vatting is het alleen mogelijk de AF te gebruiken
  met de camera welke de Ultrasonic Motor kan ondersteunen zoals HSM. De
  AF zal niet functioneren indien de camera/body dit niet ondersteunt.
  Handmatig scherpstellen kan bij bit objectief ook in de autofocus stand.
  Als de camera op “One-Shot” AF(AF-S) is ingesteld, kunt u de scherpstelling
  eventueel handmatig corrigeren nadat de autofocus scherpstelling z’n werk
  heeft gedaan, en u de ontspanknop half ingedrukt houdt.
  Wanneer .u dit objectief op handmatige instelling gebruikt, raden wij u aan
  de correcte scherpstelling visueel in de zoeker vast te stellen. Dit vanwege
  een mogelijke scherpte verschuiving als gevolg van extreme
  temperatuurswijzigingen, waardoor meerdere lenscomponenten kunnen
  uitzetten. In het bijzonder bij instelling op oneindig dient hierop te worden gelet.
  ZONNEKAP
  Bij dit objectief wordt een losse zonnekap met bajonetaansluiting
  meegeleverd. De zonnekap draagt bij tot het voorkomen van lichtvlekken en
  nevenbeelden, die worden veroorzaakt door sterk tegenlicht dat vanachter het
  onderwerp direct in het objectief valt. Let erop dat bij het monteren van de
  zonnekap deze volledig in de geblokkeerde positie wordt gedraaid. (fig.3)
  ŦBij het maken van flitsfotos met de ingebouwde flitser, is het raadzaam de
  zonnekap te verwijderen, omdat deze anders het flitslicht gedeeltelijk
  afschermt.
  ŦOm objectief en zonnekap op te kunnen bergen in de koffer, moet u eerst de
  zonnekap afnemen en deze omgekeerd op het objectief plaatsen. (fig.4)
  FILTERS
  ŦGebruik slechts 1 filter tegelijk. Twee of meer filters en/of extra dikke
  filters-zoals een polarisatiefilter-kan vignettering veroorzaken.
  ŦGebruik uitsluitend een “circulair” polarisatiefilter in combinatie met een
  autofocus camera. Wanneer een “lineair polarisatiefilter op AF cameras
  wordt gebruikt, zal de autofocus scherpstelling en de automatische
  belichtingsregeling niet correct functioneren.
  ONDERHOUD EN OPSLAG
  ŦVermijd vallen of stoten en stel het objectief niet bloot aan extreem hoge of
  lage temperaturen of hoge vochtigheid.
  ŦIndien het objectief voor langere tijd wordt opgeborgen, kies dan voor een
  koele, droge en bij voorkeur goed geventileerde plaats. Houd het objectief,
  om beschadiging van de lenscoating te voorkomen, weg van mottenballen of
  naftalinegas.
  ŦGebruik geen thinner, benzine of andere organische schoonmaakmiddelen
  om vuil of vingerafdrukken van de lenselementen te verwijderen. Gebruik
  daarvoor een speciaal lensdoekje of lenstissues.
  ŦDit objectief is niet waterbestendig. Zorg er bij regen of in de buurt van
  water voor dat het niet nat wordt. Lenselementen, interne mechanische
  delen en electrische componenten die door water zijn aangetast, zijn in de
  meeste gevallen niet tegen redelijke kosten te herstellen.
  ŦPlotselinge temperatuur verandering kan condensatie veroorzaken op het
  oppervlak van de lens. Bij het betreden van een warme kamer vanuit de koude
  buitenlucht, is het raadzaam het objectief in de tas te houden totdat de
  temperatuur van het objectief ongeveer gelijk is aan die van de kamertemperatuur.
  TECHNISCHE GEGEVENS
  Lensconstructie
  (groepen – elementen)
  8 – 9
  Maximale vergrotings maatstaf
  1:6.8
  Beeldhoek 50.7° Filtermaat 62mm
  Kleinste diafragma 16 Afmetingen (diam.glengte)
  74.2
  g
  63.3mm
  Kortste instelafstand 30 cm Gewicht 435g
  Opgegeven afmetingen en gewicht zijn met SIGMA vattin
  NEDERLANDS
  Le agradecemos la compra de este objetivo Sigma. Para conseguir los
  mejores resultados de su objetivo lea atentamente este manual de
  instrucciones antes de utilizarlo.
  DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES (fig.1)
  Rrosca para filatros
  Aro de enfoque
  Escala de distancias
  Linea de indice
  Selector de enfoque
  Montura
  Parasol
  OBJETIVO DC
  Estos objetivos han sido específicamente diseñados para cámaras digitales
  ya que su círculo de imagen coincide con el de los sensores de la mayoría de
  cámaras digitales réflex. Su diseño especializado los convierte en objetivos
  ideales para cámaras digitales.
  ŦLos sensores de imagen mayores que los que correspondan a APS-C no son
  aptos para las cámaras digitales de 35mm. Si se emplean provocarán un
  efecto de viñeteo sobre la superficie de la imagen.
  ŦSi emplea las cámaras digitales SD1 / SD1 Merrill de Sigma, el ángulo de
  visión del objetivo será de 45mm.
  ŦSi emplea las cámaras digitales SD15 / SD14 / SD10 / SD9 de Sigma, el
  ángulo de visión del objetivo será de 51mm.
  CONEXION AL CUERPO DE CAMERA
  Cuando el objetivo se conecta a la cámara funciona del mismo modo que los
  objetivos originales. Consulte el manual de instrucciones de su cámara.
  ŦEn la superficie de la montura existen una serie de contactos eléctricos y
  acopladores. Manténgalos limpios para asegurar una correcta conexión.
  Para prevenir daños en el objetivo tenga especial cuidado al apoyarlo
  cuando cambie de optica.
  ŦAlgunos accesorios tales como convertidores, tudos de extensión, etc.,
  están especialmente diseñados para un tipo de objetivos. Antes de
  adquirir estos accesorios, compruebe con su objetivo Sigma la
  compatibilidad de estos.
  MODE AJUSTE DE EXPOSICION
  Los objetivos Sigma funcionan automáticamente al conectarlos a su cámara.
  Por favor, consulte el manual de su cámara.
  ENFOQUE
  Este objetivo, diseñado por Sigma, incorpora un motor Hipersónico (HSM).
  Éste proporciona un enfoque rápido y silencioso.
  SIGMA AF y CANON AF
  Para utilizar el autofoco, ponga el selector en la posición “AF (fig.2).Si quiere
  enfocar manualmente ponga el selector en la posición “M. Ajuste el foco
  moviendo el aro de enfoque.
  NIKON AF, PENTAX AF y SONY
  Para utilizar el autofoco, ponga la cámara en el modo AF y ponga el selector
  de la óptica en la posición “AF (fig.2).Si quiere enfocar manualmente ponga
  el selector en la posición M. Ajuste el foco moviendo el aro de enfoque.
  Para cambiar el modo de enfoque de la cámara, mírelo en el manual de
  instrucciones de la cámara.
  En las monturas Nikon, Pentax y Sony solo funcionará el AF con cuerpos que
  soporten los motores ultrasónicos, como los HSM o similares. En caso
  contrario el AF estará desactivado.
  Este objetivo también permite el enfoque manual aunque esté en modo
  automático. Con la cámara preparada para Modo Disparo AF (ONE SHOT)
  (AF-S) puede ajustar el enfoque manualmente después que el objetivo haya
  enfocado automáticamente (y se pare) mientras mantenga el botón
  disparador suavemente presionado.
  Cuando utilice estos objetivos en modo de enfoque manual es
  recomendable comprobar visualmente por el visor cualquier cambio de
  enfoque. Esto es debido a que los cambios de temperatura causan que
  distintos elementos internos se expandan o contraigan (de modo que no
  coincida con la escala de distancias con la medición efectiva). Este efecto
  puede ser más ostensible en ajuste infinito.
  PARASOL
  Se incorpora con el objetivo un parasol extraíble de tipo bayoneta. Este
  parasol ayuda a prevenir los destellos y reflejos producidos por la iluminación
  ambiental. Al conectarlo compruebe que quede completamente sujeto. (fig.3).
  ŦCuando tome fotografias con el flash incorporado de la cámara, retire el
  parasol para evitar viñeteados en la imagen.
  ŦPara guardar el objetivo y el parasol en su caja primero tiene que sacar el
  parasol y después invertirlo en el objetivo (fig.4).
  FILTROS
  ŦSolamente debe utilizarse un filtro cada vez. Utilizar dos o más filtros a la
  vez, especialmente los de efectos como el polarizador, pueden causar
  viñeteos.
  ŦCuando utilice un filtro polarizador en una cámara AF, observe que sea de
  tipo circular. Si utiliza un filtro polarizador de tipo lineal, el enfoque
  automático y la exposición automática pueden funcionar incorrectamente.
  CUIDADOS BASICOS Y ALMACENAJE
  ŦEvite los golpes o la exposición a temperaturas extremas, altas o bajas, y/o
  humedad.
  ŦEn caso de almacenaje por un tiempo prolongado, elija un lugar fresco y
  seco, preferiblemente con buena ventilación. Para evitar daños en el
  tratamiento de los objetivos, aléjelos de las bolas o gas de naftalina.
  ŦNo utilice diluyente, gasolina u otros limpiadores orgánicos para limpiar la
  suciedad de los objetivos. Para limpiarlos utilice un paño de tela suave o
  limpia objetivos.
  ŦEstos objetivos no son impermeables. Cuando los utilice en la lluvia o
  cerca del agua, asegúrese de mantenerlo seco. Es prácticamente
  imposible reparar los mecanismos internos, elementos de cristal y
  componentes eléctricos dañados por el agua.
  ŦSi hay cambios súbitos de temperatura puede haber condensación o velo en
  la superficie del objetivo. Cuando entre en una habitación cálida, viniendo
  de un lugar frío, es recomendable mantener el objetivo en su caja hasta que
  su temperatura se asemeje a la de la habitación.
  CARACTERISTCAS
  Construcción del objetivo 8 – 9 Ampliación 1:6.8
  Ángulo de visión 50.7° Diámetro filtro 62mm
  Apertura mínima 16
  Dimensiones
  (diámglong)
  74.2g63.3mm
  Distancia mínima enfoque 30 cm Peso 435g
  Dimensiones y peso incluyen montura SIGMA.
  ESPAÑOL
  Vi ringraziamo della preferenza accordataci con lacquisto del vostro nuovo
  obiettivo Sigma. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le presenti
  istruzioni prima di cominciare a usarlo. Conoscendolo meglio, vi sarà facile
  ottenerne le migliori prestazioni e soddisfazioni.
  ELEMENTI CONSTITUTIVI (fig.1)
  Portafiltri frontale a vite
  Ghiera di messa a fuoco
  Scala delle distanze
  Indice di collimazione
  Selettore di fuoco
  Innesto
  Paraluce
  OBIETTIVI DC
  Sono obiettivi costruiti apposta per le fotocamere digitali. Il loro cerchio di
  copertura corrisponde alle dimensioni dei sensori digitali usati nella maggior
  parte delle reflex digitali. Il loro schema ottico li rende particolarmente adatti
  alle macchine fotografiche digitali.
  ٟSensori d’immagine più grandi di quelli corrispondenti allo APS-C non
  possono essere usati nelle reflex digitali o nelle reflex 35mm. Se ciò avviene
  l’immagine risulta “vignettata” ai bordi.
  ٟNelle fotocamere digitali SD1 / SD1 Merrill, il corrispondente campo visuale
  sarà di 45mm.
  ٟNelle fotocamere digitali SD15 / SD14 / SD10 / SD9, il corrispondente
  campo visuale sarà di 51mm.
  APPLICAZIONE SUL CORPO MACCHINA
  Una volta che avrete innestato lo zoom nel portaottica della fotocamera,
  funzionerà automaticamente allo stesso mode di un obiettivo normale (v.
  istruzioni per l’uso della fotocamera).
  ŦLa superficie dell’innesto presenta un certo numero di contatti elettrici e
  altri elementi di accoppiamento. Vi raccomandiamo di curarne la pulizia. I
  contatti sono molto delicati. Durante le operazioni di cambio di ottica,
  appoggiate l’obiettivo su una superficie idonea badando a rivolgerne in giù
  la parte della lente frontale per evitare di danneggiare i contatti in questione.
  ŦDiversi complementi ottici, come i convertitori di focale a montaggio
  posteriore, i tubi estensori, ecc., sono realizzati espressamente per
  obiettivo predisposti. Prima di procurarvi accessori del genere, accertatevi
  che il vostro obiettivo Sigma sia compatibile e che funzioni correttamente
  con i complementi ottici di cui trattasi.
  IMPOSTAZIONE DEL MODO DI ESPOSIZIONE
  Una volta montato sulla fotocamera, l'obiettivo Sigma funziona
  automaticamente. Si consultino le istruzioni per l'uso del corpo macchina.
  MESSA A FUOCO
  Questo obiettivo incorpora un motore ipersonico (HSM), il quale permette una
  più veloce e silenziosa messa a fuoco automatica.
  SIGMA AF e CANON AF
  Per attivare l’Autofocus, impostare la messa a fuoco scegliendo, sull’obiettivo,
  la posizione “AF (fig 2). Quando si desidera mettere a fuoco manualmente,
  scegliere, sull’obiettivo, la posizione “M. In questo caso si mette a fuoco
  ruotando la ghiera di messa a fuoco.
  NIKON AF, PENTAX AF e SONY
  Per attivare l’autofocus impostare, sulla fotocamera, la modalità AF e
  scegliere, sull’obiettivo, la posizione “AF(fig.2). Quando si desidera mettere a
  fuoco manualmente, scegliere, sullobiettivo, la posizione “M. In questo caso
  si mette a fuoco ruotando la ghiera di messa a fuoco.
  ŦConsultare il libretto d’istruzioni della fotocamera per variare la modalità di
  messa a fuoco.
  ŦPer attacchi Nikon, Pentax e Sony è possible usare solamente la modalità
  AF quando il corpo macchina riconosce il motore a ultrasuoni, come lo HSM.
  La modalità AF non è possible se il corpo macchina non riconosce questo
  tipo di motore.
  ŦQuesto obiettivo lascia la facoltà di mettere a fuoco manualmente persino
  ad autofocus inserito. Se infatti la fotocamera è predisposta per il modo di
  funzionamento One Shot AF (AF-S), non cè che da premere a meta corsa il
  pulsante di scatto e da far intervenire il meccanismo di messa a fuoco
  automatica (con successivo arresto) per ottenere, meediante la ghiera di
  messa a fuoco manuale, la nitidezza “personalizzata che si preferisce.
  ŦSe usate l’obiettivo con messa a fuoco manuale, accertatevi della nitidezza
  del quadro mediante osservazione diretta dell’immagine che si forma nel
  mirino. L’operazione è vivamente raccomandabile in considerazione degli
  scostamenti ai quall il piano di messa a fuoco può andar soggetto in caso di
  tori sbalzi di temperatura, par effetto dei quali diversi elementi ottici
  dell’obiettivo possono dilatarsi fino a entrare in contatto reciproco. Per la
  regolazione sull’infinito è prevista una compensazione speciale.
  PARALUCE
  Il vostro obiettivo è corredato da un paraluce staccabile con attacco a
  baionetta. Il paraluce previene efficacemente i riflessi interni e le immagini
  fantasma che possono prodursi con un’illuminazione controluce. Dopo aver
  applicato il paraluce, sinceratevi che sia perfettamente bloccato.(fig.3)
  ŦPer riporre l’obiettivo, il paraluce può essere applicato anche all’incontrario.
  (fig.4)
  FILTRI
  ŦSi può usare un solo filtro per volta. Con l’impiego di due o più filtri e/o di
  filtri molto spessi (come i polarizzatori) è facile incorrere in vignettature.
  ŦSe volete adoperare un polarizzatore con una fotocamera AF, sceglietelo del
  tipo “circolare. Un polarizzatore “lineare, infatti, può compromettere il
  regolare funzionamento sia dell’autofocus che del sistema di esposizione
  automatica.
  CURA E CONSERVAZIONE
  ŦProteggete l’obiettivo da cadute e colpi, ed evitate di esporlo ad alte
  temperature o umidità eccessiva.
  ŦIn previsione di un prolungato periodo di inutilizzo, conservate l’obiettivo in
  un posto fresco, asciutto e, possibilmente, ben aerato. Evitate di esporlo a
  vapori di canfora o naftalina, che potrebbero deteriorame i delicati
  rivestimenti antiriflessi.
  ŦNon usate solventi, benzina o altri detergenti organici quando si tratta di
  eliminare dagli elementi ottici tracce di sporco o impronte digitali, Ripuliteli
  invece con un panno morbido inumidito o con una cartina per lenti.
  ŦL’obiettivo non è impermeabile. Fate che non si bagni quando lo usate sotto
  la pioggia o vicino allacqua. Spesso i meccanismi interni, gli elementi ottici
  e i componenti elettrici vengono danneggiati irrimediabilmente dall’acqua,
  tanto da renderne impossibile qualsiasi riparazione.
  ŦImprovvisi sbalzi di temperatura possono favorire la formazione di
  condensa o provocare la velatura della lente frontale. Quando entrate in un
  vano riscaldato mentre fuori fa molto freddo, vi consigliamo di tenere
  l’obiettivo nella relativa custodia finché la sua temperatura non si sarà
  adattata alla temperatura ambiente.
  CARATTERISTICHE TECNICHE
  Costituzione ottica (Gruppi-El.)
  8 – 9 Rapporto d’ingrandim. 1:6.8
  Angoli di campo 50.7° Diamentro filtri 62mm
  Apertura minima 16
  Dimensioni
  (diametro × lun
  g
  hezza)
  74.2g
  63.3mm
  Distanza min. messa fuoco 30 cm Peso 435g
  Dimensioni e pesi s’intendono comprensivi di attacco SIGMA.
  ITALIANO
Sigma 30mm f1.4 DC HSM

Имате ли въпрос относно Sigma 30mm f1.4 DC HSM?

Брой въпроси: 0

Задайте въпроса, който имате за Sigma 30mm f1.4 DC HSM тук направо на други собственици на продукта. Дайте ясно и изчерпателно описание на проблема и Вашия въпрос. Колкото по–добре опишете проблема си и зададете въпроса си, толкова по–лесно другите собственици на Sigma 30mm f1.4 DC HSM ще могат да Ви дадат добър отговор.

Тук вижте безплотното ръководство за Sigma 30mm f1.4 DC HSM. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на Sigma 30mm f1.4 DC HSM. Задайте въпроса си тук

Спецификации на продукта

Марка Sigma
Модел 30mm f1.4 DC HSM
Продукт Обектив
Език Английски, Холандски, Немски, Френски, Испански, Италиански, Шведски, Португалски, Датски, Китайски, Arabčina
Вид файл PDF
Система на обектива
Структура на обектива 7/7
Диагонален зрителен ъгъл (макс.) 45°
Брой елемети изграждащи диафрагмата 8
Най-близко фокусиране 0.3м
Минимален номер на блендата 1.4
Максимален номер на блендата 16
Компонент за SLR
Тип обектив Стандартни лещи
Фиксирано фокусно разстояние 30мм
Интерфейс за монтиране на обектива -
Тегло и размери
Размер на филтъра 62мм
Тегло 435г
Дължина 59мм
Диаметър 76.6мм
Други характеристики
Увеличение 1:10.4x
Производителност
Съвместимост DG UV 62mm
DG WIDE CIRCULAR PL 62mm
LH715-01
Ултразвуков мотор (USM)
Съвместимост с други марки Ca✗n
Дизайн
Цвят на продукта Черен

Свързани продукти

Обектив Sigma