Sigma 50-100mm F1.8 DC HSM (A) Nikon ръководство на потребителя

Тук вижте безплотното ръководство за Sigma 50-100mm F1.8 DC HSM (A) Nikon. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на Sigma 50-100mm F1.8 DC HSM (A) Nikon.

ƜƷƨƼƸŴǷǰȞȬȳǺǛƓᝰƍ൭NJƍƨƩƖƋǓƕƱƏƝƟƍLJƢŵஜᛟଢ୿Ǜ
ƝችᛠƷɥŴȬȳǺƷೞᏡŴદ˺ŴӕǓৢƍɥƷදॖໜǛദƠƘྸᚐƠƯŴϙჇજࢨ
ǛƓಏƠLjƘƩƞƍŵƳƓஜᛟଢ୿ƸŴӲǫȡȩဇσဇƱƳƬƯƓǓLJƢƷưŴ᪮Ⴘ
ƴǑǓƝ̅ဇǫȡȩƷᛆ࢘ሖ৑ǛƓᛠLjƴƳǓŴƝ̅ဇǫȡȩƷᛟଢ୿NjƋǘƤƯƝ
ᚁƘƩƞƍŵƓᛠLjƴƳƬƨƋƱƸŴٻЏƴ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵ
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕ᣻ͻǛ᝟ƏӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
ŠȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩưŴٽᨗǍࢍƍήเǛᙸǔƱŴᙻщᨦܹǛឪƜƢऀǕƕƋǓLJ
ƢŵཎƴȬȳǺҥ˳ưٽᨗǛႺ੗ᙸǔƱŴڂଢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕᨦܹǛ᝟ƏƔŴཋႎ੷ܹƕႆဃƢǔӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
ŠȬȳǺŴLJƨƸȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩǛŴȬȳǺǭȣȃȗǛ˄ƚƳƍLJLJ્ፗƠƳƍ
ưƘƩƞƍŵٽᨗƷήƕᨼήྵᝋǛឪƜƠŴ້໎ƷҾ׆ƱƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
ŠȞǦȳȈᢿƸᙐᩃƳ࢟ཞǛƠƯƓǓLJƢƷưŴ৖ᒰƴৢƏƱࣴ঻ƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
ŠɤᏩƸҗЎƴࢍࡇƷƋǔNjƷǛƝ̅ဇƘƩƞƍŵࢊƍNjƷǛƝ̅ဇƴƳǓLJƢƱŴ
͂ƢǔऀǕƕƋǓLJƢŵ
ӲᢿỉӸᆅί׋ 1
ձȕǣȫǿȸƶơ
ղȕǩȸǫǹȪȳǰ
ճᙀяႎុᩉႸႮ
մਦ೅ዴ
յȕǩȸǫǹȢȸȉЏ੭ƑǹǤȃȁ
նǺȸȠȪȳǰ
շɤᏩࡈ
ոȞǦȳȈ
չȬȳǺȕȸȉ
DC ἾὅἌỆếẟề
ǤȡȸǸǵȸǯȫǛȇǸǿȫɟაȬȕǫȡȩƷજ΂እ܇ƷٻƖƞ (APS-C Ⴛ࢘)ƴӳǘ
ƤƯᚨᚘƞǕƨŴȇǸǿȫɟაȬȕݦဇȬȳǺưƢŵƞǒƴŴȇǸǿȫƷཎࣱƴӳǘ
ƤƨήܖᚨᚘǛᘍƏƜƱưŴ᭗ဒឋ҄ǛܱྵƠƯƍLJƢŵ
ŦAPS-C Ⴛ࢘ƷٻƖƞǑǓNjٻƖƳજ΂እ܇ǛਤƬƨȇǸǿȫɟაȬȕǫȡȩƴƸ̅
ဇưƖLJƤǜŵƝ̅ဇƴƳǔƱŴဒ᩿ƴDZȩȬƕဃơLJƢŵ
ŦǷǰȞ sd Q / SD1 / SD1 M ƴƝ̅ဇƷئӳƸŴ75-150mm Ⴛ࢘ƷဒᚌƴƳǓLJƢŵ
ŦǷǰȞ SD9/10/14/15ƴƝ̅ဇƷئӳƸŴ85-170mm Ⴛ࢘ƷဒᚌƴƳǓLJƢŵ
ἾὅἌỉბᏮ૾ඥ
ǫȡȩǁƷბᏮ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
ŦȞǦȳȈ᩿ƴƸ዁ǓᡲѣဇŴAF ᡲѣဇƷᘺፗǍŴᩓൢ੗ໜሁƕƋǓLJƢŵǭǺǍ൲
ǕƕƭƘƱᛚ˺ѣǍ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓLJƢƷưƝදॖƘƩƞƍŵ
ᩧЈỆếẟề
ᩧЈƷൿܭ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
ἦὅἚӳỪẶểἌὊἱὅἂ
ẎἉἂἰဇẆỿἶἠὅဇẏ
ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ AF ƴǻȃ
ȈƠLJƢᲢ׋ 2ŵȞȋȥǢȫưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁ
Ǜ M ƴǻȃȈƠŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤLJƢŵ
ẎἝἅὅဇẏ
ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴǫȡȩǛ AF ȢȸȉƴǻȃȈƠƯŴȬȳǺƷȕǩ
ȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ AF ƴǻȃȈƠLJƢᲢ׋ 2ŵȞȋȥǢȫưજࢨƢǔ
ئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ M ƴǻȃȈƠŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅ
ƠƯȔȳȈǛӳǘƤLJƢŵ
ŦǫȡȩƷȕǩ
ȸ
ǫǹȢ
ȸ
ȉƷЏǓ੭ƑƸ
Ŵ
Ɲ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
ŦȞȋȥǢȫưȔȳȈǛӳǘƤǔᨥƴƸŴႸႮƕ Ტ໯ᨂᢒᲣƷˮፗưNjᢒ୎ƴȔȳ
ȈƕӳǘƳƍƜƱƕƋǓLJƢƷưŴȕǡǤȳȀȸưᄩᛐƠƳƕǒȔȳȈǛӳǘƤƯ
ƘƩƞƍŵ
ƜƷȬȳǺƸŴ#( ƴǻȃȈƠƨLJLJưNjŴȞȋȥǢȫưȔȳȈᛦૢƕưƖǔೞᏡǛ઀
᠍ƠƯƍLJƢŵǪȸȈȕǩȸǫǹưȔȳȈǛӳǘƤŴǷȣȃǿȸȜǿȳǛҞ਀ƠƠƨ
LJLJȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛᛦૢƠƯƘƩƞƍŵ
LJƨƜƷȬȳǺƸŴǪȸȈȕǩȸǫǹƕ˺ѣƠƯƍǔ଺ưNjŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅ
ƢƱȞȋȥǢȫƴЏǓஆǘǔž/( ЏǓஆƑೞᏡſᲢȞȋȥǢȫǪȸȐȸȩǤȉᲣǛͳ
ƑƯƍLJƢŵƝ̅ဇƷȞǦȳȈƴǑǓŴ/( ЏǓஆƑೞᏡƷஊјᲩ໯јƷИ஖ᚨܭƕီ
ƳǓLJƢŵ
ȞǦȳȈӸ
MF
ЏǓஆƑೞᏡ
̅ဇưƖǔ AF Ȣȸȉ
Ƿ
ǰȞဇŴȋdzȳဇ ஊј
ǷȳǰȫᲢAF-SŴS
dzȳȆǣȋǢǹᲢAF-CŴC
ǭȤȎȳဇ ໯ј ǷȳǰȫᲢONE SHOT
ŦК٥ǓƷ USB DOCK ƱǽȕȈǦǨǢžSIGMA Optimization ProſǛဇƍƯŴMF Џ
ǓஆƑೞᏡƷஊјᲩ໯јƷᚨܭŴƓǑƼ MF ƴЏǓஆǘǔǿǤȟȳǰƷᛦૢǛƢǔ
ƜƱƕưƖLJƢŵᛇƠƘƸžSIGMA Optimization ProſƷȘȫȗǛƝᚁƘƩƞƍŵ
Ŧ
ž
SIGMA Optimization Pro
ſ
ƸŴࡴᅈǦǧȖǵǤȈǑǓ໯૰ưȀǦȳȭȸȉưƖLJƢŵ
http://www.sigma-global.com/download/
ẎἌὊἱὅἂẏ
ǺȸȠȪȳǰǛׅƠƯŴஇᢘƳನ׋ƴƳǔǑƏƴ໰ໜុᩉǛ٭҄ƞƤLJƢŵ
ɤᏩࡈ
ɤᏩࡈƸ׍ܭȎȖǛǏǔNJǔƱŴ360 ࡇȕȪȸƴׅ᠃ƠLJƢƷưŴဒ᩿Ʒጏ್Ʒᛦራƕ
ቇҥƴưƖLJƢᲢ׋ 3ŵ
ἧἻἕἉἷજࢨ
ǫȡȩƷϋᔺȕȩȃǷȥƸŴȕȩȃǷȥƷήƕȬȳǺᦟለƴƞƑƗǒǕǔƨNJŴƝ̅
ဇƴƳǕLJƤǜŵ࣏ƣٳᢿȕȩȃǷȥǛ̅ဇƠƯƘƩƞƍŵ
ἾὅἌἧὊἛ
ȬȳǺȕȸȉƸŴဒឋƴफࢨ᪪ǛɨƑǔஊܹήዴƷǫȃȈƴஊјưƢŵӕǓ˄ƚ૾ඥ
ƸŴȬȳǺέᇢƴȬȳǺȕȸȉǛƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴഥLJǔLJưׅƠƯᄩܱƴӕǓ
˄ƚƯƘƩƞƍᲢ׋ 4ŵ
Ŧઃ࠘଺ƴƸŴȬȳǺȕȸȉǛᡞƞƴƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴׅƠƯӕǓ˄ƚǔƜƱƕ
ưƖLJƢᲢ׋ 5ŵ
ἧỵἽἑὊ
Ŧဒ᩿ԗᡀƕƚǒǕǔऀǕƕƋǔƷưŴȕǣȫǿȸƸҾЩƱƠƯᲫ௏ư̅ဇƠƯƘƩ
ƞƍŵ
Ŧ͞ήȕǣȫǿȸǛ̅ဇƢǔئӳƸŴό͞ήǿǤȗᲢǵȸǭȥȩȸPLᲣǛƝ̅ဇƘƩ
ƞƍŵ
̬ሥẆӕৢɥỉදॖ
Ŧ฻ൢƸǫȓǍᥢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵᧈ஖᧓̅ဇƠƳƍئӳƸŴʑ༞дƱɟደƴ݅᧍
ࣱƷᑣƍܾ֥ƴλǕƯ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵȊȕǿȪȳሁŴ᧸ᖓдƷƋǔئ৑ƴƸ̬
ሥƠƳƍưƘƩƞƍŵ
ŦȬȳǺ᩿ƴƸႺ੗ਦưᚑǕƳƍưƘƩƞƍŵǴȟǍ൲Ǖƕ˄ƍƨƱƖƴƸŴȖȭǢ
ȸƔȬȳǺȖȩǷưӕǓᨊƍƯƘƩƞƍŵਦƷួƳƲƸŴࠊᝤƷȬȳǺǯȪȸȊȸ
෩ƱȬȳǺǯȪȸȋȳǰȚȸȑȸư᠉ƘਚƍƯƘƩƞƍŵșȳǸȳŴǷȳȊȸሁƷ
ஊೞ๋дƸዌݣƴ̅ǘƳƍưƘƩƞƍŵ
ŦƜƷȬȳǺƸ᧸൦ನᡯưƸƋǓLJƤǜŵᩋټǍ൦ᡀưƷ̅ဇưƸŴ຤ǒƞƳƍǑƏ
ƴදॖƠƯƘƩƞƍŵ൦ƕȬȳǺϋᢿƴλǓᡂljƱŴٻƖƳ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓŴ̲
ྸɧᏡƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
Ŧ࣯ນƳภࡇ٭҄ƴǑǓŴȬȳǺϋᢿƴ൦๟ƕဃơǔƜƱƕƋǓLJƢŵ݊ƍދٳƔǒ
ଡ଼ƔƍܴϋƴλǔƱƖƳƲƸŴDZȸǹǍȓȋȸȫᘥƴλǕŴԗ׊ƷภࡇƴƳơLJƤ
ƯƔǒƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
Լឋ̬ᚰểỴἧἑὊἇὊἥἋỆếẟề
Լឋ̬ᚰƱǢȕǿȸǵȸȓǹƴ᧙ƠƯƸŴКኡƷż̬ᚰᙹܭŽǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
ɼễˁಮ
ȬȳǺನ঺Ტ፭Ყ௏Უ 15 – 21 இٻજࢨ̿ྙ 1:6.7
ဒ ᚌᲢDC 31.7 – 16.2° ȕǣȫǿȸǵǤǺ 82mm
இݱ዁Ǔ 16 இٻࢲ X ᧈƞ 93.5x170.7mm
இჺજࢨុᩉ 95cm ᣻ 1,490g
ٻƖƞ᣻ƞƸŴǷǰȞȞǦȳȈƷNjƷưƢŵ
ŦƜƷȬȳǺƸŴȆȬdzȳȐȸǿȸƴƸݣࣖƠƯƓǓLJƤǜŵ
᪥ᮏㄒ㻌
දॖ
ԓ
Thank you very much for purchasing a Sigma Lens. In order to get the maximum
performance and enjoyment out of your Sigma lens, please read this instruction
booklet thoroughly before you start to use the lens.
DESCRIPTION OF THE PARTS (fig.1)
ձFilter Attachment Thread
ղFocus Ring
ճDistance Scale
մFocus Index Line
յFocus Mode Switch
նZoom Ring
շTripod Socket
ոMount
չLens Hood
DC LENS
These are special lenses that are designated for digital cameras because the lens
image circle is designated to correspond to the size of the image sensors of most
digital SLR cameras. The specialized design gives these lenses the ideal properties
for digital cameras.
An image sensor element larger than those corresponding to APS-C cannot be
used in digital cameras or 35mm SLR cameras. If such an element is used
vignetting will occur on the picture surface.
If you use sd Q / SD1 / SD1 M digital camera, corresponding angle of view will be
75-150mm.
If you use SD15 / SD14 / SD10 / SD9 digital camera, corresponding angle of view
will be 85-170mm.
ATTACHING TO THE CAMERA BODY
When this lens is attached to the camera body it will automatically function in the
same way as your normal lens. Please refer to the instruction booklet for your
camera body.
On the lens mount surface, there are a number of couplers and electrical
contacts. Please keep them clean to ensure proper connection. To avoid
damaging the lens, be especially sure to place the lens with its front end down
while changing the lens.
SETTING THE EXPOSURE MODE
The sigma lens functions automatically after mounting to your camera. Please, refer
to the camera instruction book.
FOCUSING AND ZOOMING
This lens features Sigmas built-in Hyper Sonic Motor (HSM). The HSM enables
quick and quiet autofocusing.
SIGMA and CANON
For autofocus operation, set the focus mode switch on the lens to the “AF” position
(fig.2). If you wish to focus manually, set the focus mode switch on the lens to the
M position. You can adjust the focus by turning the focus ring.
NIKON
For autofocus operation, set the camera to AF mode and set the focus mode switch
on the lens to the “AF” position (fig.2). If you wish to focus manually, set the focus
mode switch on the lens to the “M position. You can adjust the focus by turning the
focus ring.
Please refer to cameras instruction manual for details on changing the camera’s
focusing mode.
When operating this lens in manual focus mode, it is recommended that
correct
focus be confirmed visually in the viewfinder rather than relying on the
distance
scale. This is due to possible focus shift resulting from extreme changes in
temperature which cause various components in the lens to
expand and contract.
Special allowance is made for this at the infinity setting.
This lens also permits manual focusing even in the autofocus mode. While half
pressing the shutter button, rotate the focus ring to adjust the point of focus.
Also, this lens can offer [Full-time MF function] (Manual Override) by rotating the
focus ring of the lens while auto focusing is in operation. The default setting of
Full-time MF function varies for each mount.
Mount Full-time MF function Available AF Mode
SIGMA, NIKON
ON
Single AF (AF-S, S)
Continuous AF (AF-C, C)
CANON OFF Single AF (ONE SHOT)
When using USB DOCK (sold separately) and its dedicated software, “SIGMA
Optimization Pro, it is possible to select Full-time MF function ON / OFF, You can
also adjust the amount of ring rotation to operate Full-time MF function. For
further information, please refer to the SIGMA Optimization Pro “Help menu.
SIGMA Optimization Pro can be downloaded free of charge from the following
website: http://www.sigma-global.com/download/
żZoomingŽ
Rotate the Rubber grip on the zoom ring to the desired position.
TRIPOD SOCKET AND COLLAR
This lens is equipped with a tripod socket. When you loosen the locking knob on the
collar, the lens and camera can rotate freely to easily position the camera
horizontally or vertically (fig.3).
FLASH PHOTOGRAPHY
The cameras built-in flash will cause barrel shadow if used with this lens. For best
results, please only use an external flash unit.
LENS HOOD
A bayonet type detachable hood is provided with the lens. This lens hood helps to
prevent flare and ghosted images caused by bright illumination from outside the
picture area. Attach the hood and turn clockwise until it stops rotation. (fig.4)
In order to place the lens and hood into the storage case, you must first remove
the hood, then replace it on the lens in the reverse position. (fig.5)
FILTER
Only one filter should be used at the time. Two or more filters and/or special
thicker filters, like a polarizing filter, may cause vignetting.
When using a polarizing filter with AF camera, use the circular” type.
BASIC CARE AND STORAGE
Avoid any shocks or exposure to extreme high or low temperatures or to humidity.
For extended storage, choose a cool and dry place, preferably with good
ventilation. To avoid damage to the lens coating, keep away from mothballs or
naphthalene gas.
Do not use thinner, benzine or other organic cleaning agents to remove dirt or
finger prints from the lens elements. Clean by using a soft, moistened lens cloth
or lens tissue.
This lens is not waterproof. When you use the lens in the rain or near water, keep
it from getting wet. It is often impractical to repair the internal mechanism, lens
elements and electric components damaged by water.
Sudden temperature changes may cause condensation or fog to appear on the
surface of the lens. When entering a warm room from the cold outdoors, it is
advisable to keep the lens in the case until the temperature of the lens
approaches room temperature.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Lens construction 15 – 21 Magnification 1:6.7
Angle of View (DC) 31.7 – 16.2° Filter Size 82mm
Minimum Aperture 16
Dimensions
Dia.g
L
en
g
th
93.5 x 170.7mm
(3.68g6.72 in)
Minimum Focusing Distance
95cm (3.12ft) Weight 1490g (52.6oz)
Dimensions and weight include the SIGMA mount.
This lens is not compatible with tele converters.
ENGLISH
Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses SIGMA
Produktes erwiesen haben. Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor der ersten
Benutzung des Gerätes aufmerksam durch.
BESCHREIBURUNG DER TEILE (Abb.1)
Filtergewinde
Entfernungsring
Entfernungsskala
Einstellindex
Fokussierschalter
Brennweitenring
Stativanschluß
Anschluß
Gegenlichtblende
DC OBJEKTIVE
Der Bildkreis dieser Objektive ist speziell für Digitalkameras mit Aufnahmesensoren
bis zum APS-C Format berechnet. Dieses Design verleiht den Objektiven die
optimalen Eigenschaften für den Einsatz an digitalen Kameras, zudem ermöglicht
es die kompakte und leichte Bauweise.
ŦWerden Objektive der DC-Serie an Digital-Kameras, deren Aufnahmesensoren
größer als das APS-C Format sind oder an 35mm SLR Kameras eingesetzt, treten
Vignettierungen im Bild auf.
ŦDer sogenannte „Verlängerungsfaktor“ der Brennweite, der den optischen
Eindruck äquivalent zum KB-Format ausdrückt, ergibt sich aus der Größe des
Aufnahmesensors Ihrer Kamera.
ANSETZEN AN DAS KAMERAGEHÄUSE
An die Kamera angesetzt, funktioniert das Objektiv genauso automatisch wie
lhr
Normalobjektiv. Einzelheiten hierüber finden Sie in der Bedienungsanleitung
zur
Kamera.
ŦHalten Sie die Kontakte und Kupplungselemente am Objektivanschluß stets
sauber. Stellen Sie das Ovjektiv grundsätzlich nur mit der Vorderseite nach
unten ab, um eine Beschädingung der Kupplungselemente zu vermeiden.
EINSTELLEN DER BETRIEBSART
Das SIGMA Objektiv stellt nach dem Ansetzen an die Kamera alle Funktionen
automatisch zur Verfügung. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der
Gebrauchsanleitung der Kamera.
EINSTELLUNG VON SCHÄRFE UND BRENNWEITE
Dieses Objektiv verfügt über einen eingebauten SIGMA Hyper Sonic Motor
(HSM).
Der HSM ermöglicht die schnelle und leise automatische Scharfeinstellung.
SIGMA und CANON
Für die automatische Scharfeinstellung schalten Sie den Fokussierschalter am
Objektiv auf die “AF”-Position (Abb.2). Sollten Sie die Schärfe manuell einstellen
wollen, schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf die “M”-Position. Sie
können die Schärfe nun durch Drehen des Entfernungsrings einstellen.
NIKON
Für die automatische Scharfeinstellung schalten Sie die Kamera in den AF-Betrieb
und schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf die “AF”-Position (Abb.2).
Sollten Sie die Schärfe manuell einstellen wollen, schalten Sie den
Fokussierschalter am Objektiv auf die “M”-Position. Sie können die Schärfe nun
durch Drehen des Entfernungsrings einstellen.
ŦHinweise zum Wechsel der Fokussierbetriebsart der Kamera entnehmen Sie
bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.
ŦBei manueller Fokussierung sollte die Schärfe auf der Mattscheibe eingestellt
werden, da durch Temperaturschwankungen Abweichungen von der
Entfernungsskala auftreten können. Dies gilt insbesondere für die Unendlich-
Einstellung.
Bei diesem Objektiv kann auch im Autofokus-Betrieb manuell fokussiert werden.
Während der Auslöser halb durchgedrückt wird, führt das Drehen am Fokusring zum
Einstellen des Fokuspunktes.
Ebenso bietet dieses Objektiv die [Jederzeit-MF-Funktion] (Manual Override) durch
Drehen am
Fokusring des Objektivs während des Autofokus-Betriebs. Die
Standardeinstellung
der Jederzeit-MF-Funktion ist Abhängig vom Anschluss.
Anschluss
Jederzeit-MF-Funktion
Verfügbare AF-Betriebsarten
SIGMA, NIKON
AN
Single AF (AF-S, S)
Schärfenachführung AF (AF-C, C)
CANON AUS Single AF (ONE SHOT)
ŦMithilfe des USB-Docks (optional erhältlich) und der speziell konzipierten
Software, "SIGMA Optimization Pro", kann bei der Jederzeit-MF-Funktion
zwischen AN/AUS gewählt werden. Ebenso kann die notwendige Drehung am
Fokusring zur Aktivierung der Jederzeit-MF-Funktion individualisiert werden.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem "Hilfe"-Menü der SIGMA
Optimization Pro.
Ŧ
SIGMA Optimization Pro kann kostenlos von der folgenden Website heruntergeladen
werden: http://www.sigma-global.com/download/
ż
BRENNWEITENEINSTELLUNG
Ž
Durch Drehen des Zoomringes wird die Brennweite eingestellt.
STATIVANSCHL
Das Objektiv ist mit einem Stativsockel versehen. Wenn Sie den Feststellknopf
lösen, läßt sich das Objektiv frei im Ring des Stativsockels drehen. Dadurch ist es
möglich, die Kamera exakt für Hoch- oder Querformataufnahmen auszurichten
(Abb.3).
BLITZ FOTOGRAFIE
Interner Blitz der Kamera wird einen runden Schatten verursachen. Verwenden Sie
nicht den internen Kamerablitz mit diesem Objektiv, bitte nur externes Blitzgerät
verwenden.
GEGENLICHTBLENDE
Das Objektiv wird mit einer abnehmbaren Bajonett-Gegenlichtblende geliefert.
Diese hilft, Streulicht und Reflexe zu vermeiden, wie sie durch starkes, seitlich
einfallendes Licht entstehen können. Orientieren Sie sich beim Anbringen der
Gegenlichtblende an den aufgedruckten Markierungen und achten Sie darauf, daß
die Blende korrekt einrastet (Abb.4).
ŦZum Transport oder zur Aufbewahrung des Objektives kann die Gegenlichtblende
abgenommen und umgestülpt aufgesetzt werden (Abb.5).
FILTER
ŦBei Einsatz von Polfiltern verwenden Sie an einer Autofokuskamera bitte
ausschließlich
Zirkular-Polfilter. Beim
Einsatz
eines
Linear-Polfilters
können
sich
bei Autofokus und Belichtungsautomatik Einstellfehler ergeben.
ŦVerwenden Sie grundsätzlich nur ein Filter. Zwei oder mehr Filter gleichzeitig bzw.
stärkere Spezialfilter — z.B. Polarisationsfilter oder solche,
mit besonders hoher
Filterfassung — können zu Vignettierungen verursachen.
PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG
ŦSetzen Sie das Objektiv nicht harten Stößen, extrem hohen bzw. niedrigen
Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
ŦWählen Sie für längere Lagerung einen kühlen, trockenen und möglichst gut
belüfteten Ort. Vermeiden Sie die Lagerung in der Nähe von Chemikalien, deren
Dämpfe die Vergütung angreifen könnten.
Ŧ
Verwenden Sie zur Entfernung von Schmutz oder Fingerabdrücken auf Glasflächen
keinesfalls Verdünner, Benzin oder andere organische Reinigungsmittel, sondern
ein sauberes, feuchtes Optik-Reinigungstuch oder Optik-Reinigungspapier.
ŦDas Objektiv ist nicht wassergeschützt. Sorgen Sie deshalb bei Aufnahmen im
Regen oder in der Nähe von Wasser für ausreichenden Schutz. Die Reparatur
eines Objektives mit Wasserschaden ist häufig nicht möglich!
ŦTemperaturschocks können zum Beschlagen des Objektives und seiner
Glasflächen führen. Beim Wechsel aus der Kälte in ein geheiztes Zimmer
empfiehlt es sich, das Objektiv solange im Köcher oder der Fototasche zu
belassen, bis es die Zimmertemperatur angenommen hat.
TECHNISCHE DATEN
Glieder – Linsen
15 – 21
Größter
Abbildungsmaßstab
1:6.7
Diagonaler Bildwinkel (SD)
31.7 – 16.2°
Filterdurchmesser
82mm
Kleinste Blende
16
Abmessungen Ø ×Baulänge
93.5 x 170.7mm
Naheinstellgrenze
95cm
Gewicht
1490g
Abmessungen und Gewicht beziehen sich auf den SIGMA-Anschluß.
ŦDieses Objektiv ist nicht kompatibel mit Telekonvertern.
DEUTSCH
Nous vous remercions davoir choisi un objectif SIGMA. Pour en tirer le meilleur
profit et le plus grand plaisir, nous vous conseillons de lire attentivement le mode
d’emploi avant toute utilisation.
DESCRIPTION DES ELEMENTS (fig.1)
Filetage pour filatre
Bague des distances
Echelle des distances
Repère de distance
Sélecteur de mise au point
Bague de zoom
Attache pour trépied
Baïonnette
Pare-Soleil
OBJECTIF DC
Ces objectifs sont spécialement étudiés pour une utilisation sur les boîtiers reflex
numériques, leur cercle image correspondant à la taille des capteurs des appareils
les plus courants. Leur conception spécifique les fait bénéficier de caractéristiques
idéales pour les appareils numériques.
ŦCet objectif ne doit pas être utilisé avec un appareil numérique dont le capteur
est d'une taille supérieure au format APS-C ou sur un boîtier reflex
135mm. Sinon
un vignettage important apparaîtrait en périphérie de l'image.
ŦEn cas d'utilisation avec les boîtiers numériques Sigma sd Q
/
SD1
/
SD1 M l'angle
de champ est équivalent à celui d'un zoom 75-150mm.
ŦEn cas d'utilisation avec les boîtiers numériques Sigma SD15 / SD14 / SD10 /
SD9, l'angle de champ est équivalent à celui d'un zoom 85-170mm.
FIXATION SUR LAPPAREIL
Lorsque l’objectif est fixé sur le boîtier, les automatismes fonctionnent comme avec
vos objectifs habituels. Consultez éventuellement le mode d’emploi de l’appareil.
ŦSur la monture se trouvent plusieurs contacts électriques et électroniques.
Gardez-les bien propres pour garantir un bon fonctionnement. Ne posez
jamais
l’objectif sur sa base arrière pour éviter d’endommager ces éléments.
REGLAGE DU SYSTEME D’EXPOSITION
Cet objectif Sigma fonctionne automatiquement dès qu’il est monté sur le boîtier.
Veuiliez vous reporter au mode d'emploi de I’appareil.
MISE AU POINT ET ZOOMING
Cet objectif est équipé de la motorisation à haute fréquence Sigma “Hyper
Sonic
Motor” (HSM). Elle rend la mise au point automatique rapide et silencieuse.
SIGMA et CANON
Pour une mise au point automatique, placez le sélecteur de mise au point en
position “AF (fig.2). Pour une mise au point manuelle, placez le sélecteur en
position “M position, et ajustez le point en tournant la bague de mise au point.
NIKON
Pour une mise au point automatique, mettez le boîtier en mode AF et placez le
sélecteur de mise au point en position “AF (fig.2). Pour une mise au point manuelle,
placez le sélecteur en position “M position, et ajustez le point en tournant la bague
de mise au point.
ŦVeuillez vous référer au mode d'emploi du boîtier pour changer le mode de mise
au point de l'appareil.
ŦEn cas d’utilisation de cet objectif en mise au point manuelle, il est recommandé
de vérifier la qualité de la mise au point à partir du viseur. En effet, des écarts
importants de température peuvent provoquer de légères
modifications des
composants intemes, qui font varier la position de la mise
au point. Une tolérance
particulière est prévue à cet effet en position infini.
Cet objectif autorise la mise au point manuelle y compris en mode autofocus. Tout
en appuyant à mi-course sur le déclencheur, tournez la bague de mise au point pour
l'ajuster.
Cet objectif dispose de la fonction de [Retouche manuelle MF] (Manual Override) en
tournant la bague de mise au point en mode autofocus. Le réglage par défaut
Monture Activation par défaut Mode AF disponible
SIGMA, NIKON
ON (activé)
AF spot (AF-S, S)
AF continu (AF-C, C)
CANON
OFF(désactivé)
AF spot (ONE SHOT)
ŦEn utilisant le dock USB (vendu séparément) et le logiciel dédié SIGMA
Optimization Pro, il est possible d'activer ou de désactiver la retouche manuelle.
Il est également possible de paramétrer la démultiplication de la bague de mise
au point en retouche manuelle. Pour plus d'information, veuillez vous reporter à
l'Aide de SIGMA Optimization Pro.
ŦLe logiciel SIGMA Optimization Pro peut être téléchargé gratuitement à l'adresse
Web suivante : http://www.sigma-global.com/download/
䛀㻌 Zooming
Tournez la bague de zoom sur la position voulue.
ATTACHE POUR TREPIED ET COLLIER
Cet objectif est équipé d'une attache pour trépied. Lorsque vous relâchez le
serrage du collier, l'objectif et I'appareil peuvent tourner librement pour positionner
aisément le boîtier en position verticale ou horizontale (fig.3).
PHOTOGRAPHIE AU FLASH
La longueur de l'objectif peut causer une ombre dans l'image si vous utilisez le
flash intégré du boîtier. Nous vous recommandons d'utiliser exclusivement un flash
externe.
PARE-SOLEIL
Un pare-soleil démontable avec fixation à baïonnette est livré avec objectif. Ce
pare-soleil protège l’objectif des rayons parasites et de lumière incidente.
Assurez-vous qu’il se fixe convenablement jusqu’à la position de blocage (fig.4).
ŦPour replacer l'objectif et le pare-soleil dans la valise de transport, veillez à
détacher d'abord le pare-soleil et à le replacer ensuite en position inversée
(fig.5).
FILTRES
ŦN’employez jamais deux filtres à la fois. L’utilisation de deux filtres, ou d’un filtre
très épais, comme un filtre polarisant ordinaire, peut provoquer un vignettage.
ŦSi vous souhaitez utiliser un filtre polarisant sur un zoom AF, choisissez-le de
type “circulaire. Avec un filtre de type linéaire, lautofocus et le calcul
d’exposition pourraient être incorrects.
PRECAUTIONS ELEMENTAIRES ET RANGEMENT
ŦNe pas exposer l’objectif aux chocs, ni à des températures extrèmes, ou à
l’humidité.
ŦSi l’objectif n’est pas utilisé pendant longtemps, choisir un endroit frais, sec et
bien ventilé. Ne pas placer l’objectif près de la naphtaline ou des produits
anti-mites afin de ne pas détériorer le revêtement multicouche des lentilles.
ŦNe pas utiliser de dissolvant, d’essence ou autre matière organique pour le
nettoyage de saletés ou d’empreintes de doigts sur les éléments optiques.
ŦCet objectif n’est pas étanche. Si vous l’utilisez par temps de pluie ou près de
l’eau, veuillez à ne pas le mouiller. Les réparations du mécanisme interne, des
éléments optiques et/ou des éléments électriques ne sont pas toujours
possibles en cas de dommages.
ŦDes écarts soudains de température peuvent causer de la condensation ou de la
buée peut apparaître sur la lentille frontale. Lorsque vous pénétrez dans un local
chauffé en venant d’un extérieur froid, il est recommandé de placer l’objectif
dans un étui jusqu’à ce que sa température avoisine celle du local.
CARACTERISTIQUES
Construction de l’ objectif 15 – 21
Rapport de reproduction
1:6.7
Angle de champ (DC) 31.7 – 16.2° Diamétre de filtre 82mm
Ouverture minimale 16
Dimension:
diamentre×longueur
93.5 x 170.7mm
Distance minimale de mise
au point
95cm Poids 1490g
Dimensions et poids donnés pour la monture SIGMA.
ŦCet objectif est pas compatible avec téléconvertisseurs.
FRAN
Ç
AIS
Wij stellen het op prijs dat u een Sigma objectief heeft aangeschaft. Teneinde
maximaal profijt en plezier van uw Sigma objectief te hebben, adviseren wij u deze
gebruiksaanwijzing geheel door te lezen alvorens u het objectief gaat gebruiken.
BESCHRIJVINS VAN DE ONDERDELEN (fig.1)
Filterschroefdraad
Scherpstelring
Afstandschaal
Index teken
Scherpstelkeuze schakelaar
Zoomring
Statief aansluiting
Vatting
Zonnekap
DC OBJECTIEVEN
DC objectieven zijn speciaal ontwikkeld voor het gebruik op digitale cameras.
De beeldcircel van de DC objectieven correspondeert met de afmetingen van de
digitale sensor van de meeste digitale cameras.
ŦDe DC objectieven zijn niet geschikt voor cameras met een beeldsensor groter
dan het APS-C formaat en 35mm SLR camera’s. In dit geval zal er vignettering
optreden.
ŦBij gebruik van de DC objectieven met de Sigma sd Q / SD1 / SD1 M zal de
corresponderen beeldhoek 75-150mm zijn.
ŦBij gebruik van de DC objectieven met de Sigma SD15 / SD14 / SD10 / SD9 zal de
corresponderen beeldhoek 85-170mm zijn.
BEVESTIGING OP DE CAMERABODY
Wanneer uw Sigma objectief op de camerabody is bevestigd, zal het automatisch net
zo functioneren als de originele opjectieven. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing
van uw camera.
ŦOp de vatting bevindt zich een aantal electrische contacten en koppelstukken.
Deze moeten goed schoon worden gehouden teneinde van een goed contact
verzekerd te zijn. Plaats, bij het verwisselen van objectieven deze altijd met de
voorzijde en niet met de vatting op tafel. Dit ter voorkoming van beschadiging.
BELICHTINGSINSTELLING
Wanneer een Sigma objectief op uw camerabody is bevestigd, functioneert dit
geheel automatisch. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera.
SCHERPSTELLEN EN ZOOMEN
Deze lens heeft de ingebouwde Hyper Sonic Motor (HSM) van Sigma. De HSM
maakt snel en geluidloos automatisch scherpstellen mogelijk.
Sigma en Canon
Om de autofocus functie te activeren dient u het schuifje op het objectief op de AF
postitie te zetten (fig.2). Wilt u handmatig scherpstellen zet dan het schuifje op het
objectief op de M positie. Vervolgens kunt u scherpstellen door aan de focusring te
draaien.
Nikon
Om de autofocus functie te activeren dient u het schuifje op het objectief en de
camera op AF positie te zetten (fig.2). Wilt u handmatig scherpstellen zet dan het
schuifje op het objectief op de M positie. Vervolgens kunt u scherpstellen door aan
de focusring te draaien.
ŦRaadpleeg a.u.b. de gebruiksaanwijzing van uw camera om bovengenoemde
instellingen op uw camera te wijzigen.
Ŧ
Wanneer .u dit objectief op handmatige instelling gebruikt, raden wij u aan de
correcte scherpstelling visueel in de zoeker vast te stellen. Dit vanwege een
mogelijke
scherpte
verschuiving
als
gevolg
van
extreme
temperatuurswijzigingen,
waardoor meerdere lenscomponenten kunnen uitzetten. In het bijzonder bij
instelling op oneindig dient hierop te worden gelet.
Dit objectief kan ook manueel worden scherpgesteld, zelfs in de autofocus stand.
Om het focuspunt bij te stellen dient de afdrukknop half te worden ingedrukt en de
focusring verdraait te worden.
Ook biedt dit objectief een Full-time MF-functie (Manual Override) door aan de
focus ring te draaien terwijl de auto focus werkzaam is. De instelling van de
full-time MF-functie verschilt per vatting.
Vatting Full-time MF-functie Beschikbare AF-modus
SIGMA, NIKON AAN
Enkelvoudige AF (AF-S, S)
Continue AF (AF-C, C)
CANON UIT Enkelvoudige AF (ONE SHOT)
ŦBij gebruik van het USB DOCK (los verkrijgbaar) en de bijbehorende software,
“SIGMA Optimization Pro, is het mogelijk om Full-time MF-functie te selecteren
AAN / UIT. Tevens is het mogelijk de mate van rotatie van de focusring bij te
stellen om de Full-time MF functie te bedienen. Voor meer informatie verwijzen
wij naar het SIGMA Optimization Pro “Help” menu.
ŦSIGMA Optimization Pro kan gratis worden gedownload op de volgende website:
http://www.sigma-global.com/download/
żZOOMENŽ
Verdraai de zoomring naar de gewenste positie.
STATIEF AANSLUITING
Dit objectief is uitgerust met een afneembare statiefring. Wanneer u de
blokkeerknop op de statiefring losdraait, kunnen objectief en camera vrij
ronddraaien waardoor de camera op eenvoudige wijze zowel horizontaal als
verticaal gebruikt kan worden (fig.3).
FLITSOPNAMEN
Bij gebruik van de ingebouwde flitser van de camera zal het objectief een schaduw
veroorzaken. Het gebruik van de ingebouwde flitser wordt daarom afgeraden. Een
externe flitser zal veel betere resultaten opleveren.
ZONNEKAP
Bij dit objectief wordt een losse zonnekap met bajonetaansluiting meegeleverd.
De zonnekap draagt bij tot het voorkomen van lichtvlekken en nevenbeelden, die
worden veroorzaakt door sterk tegenlicht dat vanachter het onderwerp direct in het
objectief valt. Let erop dat bij het monteren van de zonnekap deze volledig in de
geblokkeerde positie wordt gedraaid. (fig.4)
ŦOm objectief en zonnekap op te kunnen bergen in de koffer, moet u eerst de
zonnekap afnemen en deze omgekeerd op het objectief plaatsen. (fig.5)
FILTERS
ŦGebruik slechts 1 filter tegelijk. Twee of meer filters en/of extra dikke
filters-zoals een polarisatiefilter-kan vignettering veroorzaken.
ŦGebruik uitsluitend een “circulair” polarisatiefilter in combinatie met een
autofocus camera. Wanneer een “lineair” polarisatiefilter op AF cameras wordt
gebruikt, zal de autofocus scherpstelling en de automatische belichtingsregeling
niet correct functioneren.
ONDERHOUD EN OPSLAG
ŦVermijd vallen of stoten en stel het objectief niet bloot aan extreem hoge of lage
temperaturen of hoge vochtigheid.
ŦIndien het objectief voor langere tijd wordt opgeborgen, kies dan voor een koele,
droge en bij voorkeur goed geventileerde plaats. Houd het objectief, om
beschadiging van de lenscoating te voorkomen, weg van mottenballen of
naftalinegas.
ŦGebruik geen thinner, benzine of andere organische schoonmaakmiddelen om
vuil of vingerafdrukken van de lenselementen te verwijderen. Gebruik daarvoor
een speciaal lensdoekje of lenstissues.
ŦDit objectief is niet waterbestendig. Zorg er bij regen of in de buurt van water
voor dat het niet nat wordt. Lenselementen, interne mechanische delen en
electrische componenten die door water zijn aangetast, zijn in de meeste
gevallen niet tegen redelijke kosten te herstellen.
ŦPlotselinge temperatuur verandering kan condensatie veroorzaken op het
oppervlak van de lens. Bij het betreden van een warme kamer vanuit de koude
buitenlucht, is het raadzaam het objectief in de tas te houden totdat de
temperatuur van het objectief ongeveer gelijk is aan die van de kamertemperatuur.
TECHNISCHE GEGEVENS
Lensconstructie
(groepen – elementen)
15 – 21
Maximale vergrotings
maatstaf
1:6.7
Beeldhoek (DC) 31.7 – 16.2° Filtermaat 82mm
Kleinste diafragma 16
Afmetingen (diam.
g
lengte)
93.5 x 170.7mm
Kortste instelafstand 95cm Gewicht 1490g
Opgegeven afmetingen en gewicht zijn met SIGMA vattin
ŦDeze lens is niet compatibel met teleconverters.
NEDERLANDS
Le agradecemos la compra de este objetivo Sigma. Para conseguir los mejores
resultados de su objetivo lea atentamente este manual de instrucciones antes de
utilizarlo.
DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES (fig.1)
Rrosca para filatros
Aro de enfoque
Escala de distancias
Linea de indice
Selector de enfoque
Aro del zoom
Zapata para trípode
Montura
Parasol
OBJETIVO DC
Estos objetivos han sido específicamente diseñados para cámaras digitales ya que
su círculo de imagen coincide con el de los sensores de la mayoría de cámaras
digitales réflex. Su diseño especializado los convierte en objetivos ideales para
cámaras digitales.
ŦLos sensores de imagen mayores que los que correspondan a APS-C no son
aptos para las cámaras digitales de 35mm. Si se emplean provocarán un efecto
de viñeteo sobre la superficie de la imagen.
ŦSi emplea las cámaras digitales sd Q / SD1 / SD1 M de Sigma, el ángulo de visión
del objetivo será de 75-150mm.
ŦSi emplea las cámaras digitales SD15 / SD14 / SD10 / SD9 de Sigma, el ángulo de
visión del objetivo será de 85-170mm.
CONEXION AL CUERPO DE CAMERA
Cuando el objetivo se conecta a la cámara funciona del mismo modo que los
objetivos originales. Consulte el manual de instrucciones de su cámara.
ŦEn la superficie de la montura existen una serie de contactos eléctricos y
acopladores. Manténgalos limpios para asegurar una correcta conexión. Para
prevenir daños en el objetivo tenga especial cuidado al apoyarlo cuando cambie
de optica.
MODE AJUSTE DE EXPOSICION
Los objetivos Sigma funcionan automáticamente al conectarlos a su cámara. Por
favor, consulte el manual de su cámara.
INTERRUPTOR DE BLOQUEO DEL ZOOM
Este objetivo, diseñado por Sigma, incorpora un motor Hipersónico (HSM). Éste
proporciona un enfoque rápido y silencioso.
SIGMA y CANON
Para utilizar el autofoco, ponga el selector en la posiciónAF” (fig.2). Si quiere
enfocar manualmente ponga el selector en la posición “M. Ajuste el foco moviendo
el aro de enfoque.
NIKON
Para utilizar el autofoco, ponga la cámara en el modo AF y ponga el selector de la
óptica en la posición “AF (fig.2). Si quiere enfocar manualmente ponga el selector
en la posición M. Ajuste el foco moviendo el aro de enfoque.
ŦPara cambiar el modo de enfoque de la cámara, mírelo en el manual de
instrucciones de la cámara.
ŦCuando utilice estos objetivos en modo de enfoque manual es recomendable
comprobar visualmente por el visor cualquier cambio de enfoque. Esto es debido
a que los cambios de temperatura causan que distintos elementos internos se
expandan o contraigan (de modo que no coincida con la escala de distancias con
la medición efectiva). Este efecto puede ser más ostensible en ajuste infinito.
Este objetivo también permite el enfoque manual incluso en el modo de enfoque
automático. Mientras presiona a medio recorrido el botón del obturador, gire el
anillo de enfoque para ajustar el punto de enfoque.
Además, este objetivo ofrece la [Función MF Total] (Manual Override) girando el
anillo de enfoque del objetivo, mientras que el enfoque automático está en
funcionamiento. La configuración por defecto de la función MF Total varía para cada
montura.
Montura Función MF Total Modo AF disponible
SIGMA, NIKON
ENCENDIDO
Single AF (AF-S, S)
Continuous AF (AF-C, C)
CANON APAGADO Single AF (ONE SHOT)
ŦAl usar el USB Dock (se vende por separado) y el software dedicado "SIGMA
Optimization Pro", puede seleccionar la función MF Total Encendida / Apagada.
También puede ajustar la cantidad de rotación del anillo para operar la función
MF completa. Para más información, por favor consulte el menú “Ayuda” de
“SIGMA Optimization Pro.
ŦPuede descargar el programa SIGMA Optimization Pro de forma gratuita desde el
siguiente sitio web: http://www.sigma-global.com/download/
żOPERACION ZOOMŽ
Gire el aro del Zoom hasta la posición deseada.
ARO Y ZAPATA DE TRÍPODE
Este objetivo está equipado con una zapata para trípode. Cuando afloje el cierre del
aro, el objetivo y la cámara girarán libremente para facilitarle el encuadre vertical u
horizontal (fig.3).
FOTOGRAFÍA CON FLASH
No utilice el flash integrado de la cámara con este objetivo ya que le producirá
sombras, solo utilice flash externo.
PARASOL
Se incorpora con el objetivo un parasol extraíble de tipo bayoneta. Este parasol
ayuda a prevenir los destellos y reflejos producidos por la iluminación ambiental. Al
conectarlo compruebe que quede completamente sujeto. (fig.4).
ŦPara guardar el objetivo y el parasol en su caja primero tiene que sacar el parasol
y después invertirlo en el objetivo (fig.5).
FILTROS
ŦSolamente debe utilizarse un filtro cada vez. Utilizar dos o más filtros a la vez,
especialmente los de efectos como el polarizador, pueden causar viñeteos.
ŦCuando utilice un filtro polarizador en una cámara AF, observe que sea de tipo
circular. Si utiliza un filtro polarizador de tipo lineal, el enfoque automático y la
exposición automática pueden funcionar incorrectamente.
CUIDADOS BASICOS Y ALMACENAJE
ŦEvite los golpes o la exposición a temperaturas extremas, altas o bajas, y/o
humedad.
ŦEn caso de almacenaje por un tiempo prolongado, elija un lugar fresco y seco,
preferiblemente con buena ventilación. Para evitar daños en el tratamiento de
los objetivos, aléjelos de las bolas o gas de naftalina.
ŦNo utilice diluyente, gasolina u otros limpiadores orgánicos para limpiar la
suciedad de los objetivos. Para limpiarlos utilice un paño de tela suave o limpia
objetivos.
ŦEstos objetivos no son impermeables. Cuando los utilice en la lluvia o cerca del
agua, asegúrese de mantenerlo seco. Es prácticamente imposible reparar los
mecanismos internos, elementos de cristal y componentes eléctricos dañados
por el agua.
ŦSi hay cambios súbitos de temperatura puede haber condensación o velo en la
superficie del objetivo. Cuando entre en una habitación cálida, viniendo de un
lugar frío, es recomendable mantener el objetivo en su caja hasta que su
temperatura se asemeje a la de la habitación.
CARACTERISTCAS
Construcción del objetivo 15 – 21 Ampliación 1:6.7
Ángulo de visión (DC) 31.7 – 16.2° Diámetro filtro 82mm
Apertura mínima 16
Dimensiones
(diámglong)
93.5 x 170.7mm
Distancia mínima enfoque 95cm Peso 1490g
Dimensiones y peso incluyen montura SIGMA.
ŦEsta lente no es compatible con teleconversores.
ESPAÑOL
Vi ringraziamo della preferenza accordataci con lacquisto del vostro nuovo
obiettivo Sigma. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni
prima di cominciare a usarlo. Conoscendolo meglio, vi sarà facile ottenerne le
migliori prestazioni e soddisfazioni.
ELEMENTI CONSTITUTIVI (fig.1)
Portafiltri frontale a vite
Ghiera di messa a fuoco
Scala delle distanze
Indice di collimazione
Selettore di fuoco
Ghiera di variazione della
focale (zoom)
Passo a vite per
treppiede
Innesto
Paraluce
OBIETTIVI DC
Sono obiettivi costruiti apposta per le fotocamere digitali. Il loro cerchio di
copertura corrisponde alle dimensioni dei sensori digitali usati nella maggior parte
delle reflex digitali. Il loro schema ottico li rende particolarmente adatti alle
macchine fotografiche digitali.
ŦSensori d’immagine più grandi di quelli corrispondenti allo APS-C non possono
essere usati nelle reflex digitali o nelle reflex 35mm. Se ciò avviene l’immagine
risulta “vignettata” ai bordi.
ŦNelle fotocamere digitali sd Q
/
SD1
/
SD1 M, il corrispondente campo visuale sarà
di 75-150mm.
ŦNelle fotocamere digitali SD15
/
SD14
/
SD10
/
SD9, il corrispondente campo
visuale sarà di 85-170mm.
APPLICAZIONE SUL CORPO MACCHINA
Una volta che avrete innestato lo zoom nel portaottica della fotocamera, funzionerà
automaticamente allo stesso mode di un obiettivo normale (v. istruzioni per l’uso
della fotocamera).
ŦLa superficie dell’innesto presenta un certo numero di contatti elettrici e altri
elementi di accoppiamento. Vi raccomandiamo di curarne la pulizia. I contatti
sono molto delicati. Durante le operazioni di cambio di ottica, appoggiate
l’obiettivo su una superficie idonea badando a rivolgerne in giù
la parte della
lente frontale per evitare di danneggiare i contatti in questione.
IMPOSTAZIONE DEL MODO DI ESPOSIZIONE
Una volta montato sulla fotocamera, l'obiettivo Sigma funziona automaticamente.
Si
consultino le istruzioni per l'uso del corpo macchina.
MESSA A FUOCO E MANOVRA DELLO ZOOM
Questo obiettivo incorpora un motore ipersonico (HSM), il quale permette una più
veloce e silenziosa messa a fuoco automatica.
SIGMA e CANON
Per attivare l’Autofocus, impostare la messa a fuoco scegliendo, sull’obiettivo, la
posizione “AF (fig.2). Quando si desidera mettere a fuoco manualmente, scegliere,
sull’obiettivo, la posizione “M. In questo caso si mette a fuoco ruotando la ghiera di
messa a fuoco.
NIKON
Per attivare l’autofocus impostare, sulla fotocamera, la modalità AF e scegliere,
sull’obiettivo, la posizione “AF (fig.2). Quando si desidera mettere a fuoco
manualmente, scegliere, sull’obiettivo, la posizione “M. In questo caso si mette a
fuoco ruotando la ghiera di messa a fuoco.
ŦConsultare il libretto d’istruzioni della fotocamera per variare la modalità di
messa a fuoco.
ŦSe usate l’obiettivo con messa a fuoco manuale, accertatevi della nitidezza del
quadro mediante osservazione diretta dell’immagine che si forma nel mirino.
L’operazione è vivamente raccomandabile in considerazione degli scostamenti ai
quall il piano di messa a fuoco può andar soggetto in caso di tori sbalzi di
temperatura, par effetto dei quali diversi elementi ottici dell’obiettivo possono
dilatarsi fino a entrare in contatto reciproco. Per la regolazione sull’infinito è
prevista una compensazione speciale.
L’obiettivo permette di mettere a fuoco manualmente anche quando è impostato
l’autofocus. Per regolare la messa a fuoco, premete a metà corsa il pulsante di
scatto e ruotate l’anello della messa a fuoco.
L’obiettivo offre anche la funzione di messa a fuoco manuale MF continua. Basta
ruotare l’anello di messa a fuoco mentre è attivo l’autofocus (Manual Override). Le
impostazioni di default della funzione MF continua, cambiano secondo il tipo
d’innesto.
Innesto
Funzione MF continuo
Modalità AF disponibili
SIGMA, NIKON ON
AF singolo (AF-S, S)
AF continuo (AF-C, C)
CANON OFF AF Singolo (ONE SHOT)
ŦGrazie al DOCK USB (venduto separatamente) e al suo software dedicato, “Sigma
Optimization Pro” è possibile impostare la Funzione di messa a fuoco manuale
MF continua su accesa (ON) oppure spenta (OFF). E’ anche possibile impostare
l’angolo di rotazione dell’anello di messa a fuoco. Per maggiori informazioni
consultare la voce Aiuto” nel menu di Sigma Optimization Pro.
ŦIl software SIGMA Optimization Pro può essere scaricato gratuitamente da
questo sito web: http://www.sigma-global.com/download/
MANOVRA DELLO ZOOM
Fate ruotare la presina di gomma sulla ghiera dello zoom sino a raggiungere la
posizione desiderata.
PASSO A VITE PER TREPPIEDE
L'obiettivo presenta nel barilotto un passo a vite per I'attacco su treppiede. Previo
sblocco della manopola di fissaggio del collare, si può far ruotare liberamente la
fotocamera in modo che assuma senza difficoltà, secondo il caso, la posizione
orizzontale o verticale (fig.3).
FOTOGRAFIA CON IL FLASH
Il flash incorporato può causare delle vignettature indesiderate. Con questo
obiettivo non si deve usare il flash incorporato alla macchina, ma un flash esterno.
PARALUCE
Il vostro obiettivo è corredato da un paraluce staccabile con attacco a baionetta. Il
paraluce previene efficacemente i riflessi interni e le immagini fantasma che
possono prodursi con un’illuminazione controluce. Dopo aver applicato il paraluce,
sinceratevi che sia perfettamente bloccato (fig.4).
Ŧ
Per riporre l’obiettivo, il paraluce può essere applicato anche all’incontrario (fig.5).
FILTRI
ŦSi può usare un solo filtro per volta. Con l’impiego di due o più filtri e/o di filtri
molto spessi (come i polarizzatori) è facile incorrere in vignettature.
ŦSe volete adoperare un polarizzatore con una fotocamera AF, sceglietelo del tipo
“circolare. Un polarizzatore “lineare, infatti, può compromettere il regolare
funzionamento sia dell’autofocus che del sistema di esposizione automatica.
CURA E CONSERVAZIONE
ŦProteggete l’obiettivo da cadute e colpi, ed evitate di esporlo ad alte temperature
o umidità eccessiva.
ŦIn previsione di un prolungato periodo di inutilizzo, conservate lobiettivo in un
posto fresco, asciutto e, possibilmente, ben aerato. Evitate di esporlo a vapori
di canfora o naftalina, che potrebbero deteriorame i delicati rivestimenti
antiriflessi.
ŦNon usate solventi, benzina o altri detergenti organici quando si tratta di
eliminare dagli elementi ottici tracce di sporco o impronte digitali, Ripuliteli
invece con un panno morbido inumidito o con una cartina per lenti.
ŦL’obiettivo non è impermeabile. Fate che non si bagni quando lo usate sotto la
pioggia o vicino all’acqua. Spesso i meccanismi interni, gli elementi ottici e i
componenti elettrici vengono danneggiati irrimediabilmente dallacqua, tanto da
renderne impossibile qualsiasi riparazione.
ŦImprovvisi sbalzi di temperatura possono favorire la formazione di condensa o
provocare la velatura della lente frontale. Quando entrate in un vano riscaldato
mentre fuori fa molto freddo, vi consigliamo di tenere l’obiettivo nella relativa
custodia finché la sua temperatura non si sarà adattata alla temperatura ambiente.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Costituzione ottica (Gruppi-El.)
15 – 21
Rapporto d’ingrandim.
1:6.7
Angoli di campo (DC) 31.7 – 16.2° Diamentro filtri 82mm
Apertura minima 16
Dimensioni
(diametro × lunghezza)
93.5 x 170.7mm
Distanza min. messa fuoco
95cm Peso 1490g
Dimensioni e pesi s’intendono comprensivi di attacco SIGMA.
ŦQuesto obiettivo non è compatibile con i Tele Converter.
ITALIANO

Имате ли въпрос относно Sigma 50-100mm F1.8 DC HSM (A) Nikon?

Задайте въпроса, който имате за Sigma 50-100mm F1.8 DC HSM (A) Nikon тук направо на други собственици на продукта. Дайте ясно и изчерпателно описание на проблема и Вашия въпрос. Колкото по–добре опишете проблема си и зададете въпроса си, толкова по–лесно другите собственици на Sigma 50-100mm F1.8 DC HSM (A) Nikon ще могат да Ви дадат добър отговор.