Sigma 50-100mm F1.8 DC HSM (A) Nikon

Sigma 50-100mm F1.8 DC HSM (A) Nikon ръководство на потребителя

(1)
 • ƜƷƨƼƸŴǷǰȞȬȳǺǛƓᝰƍ൭NJƍƨƩƖƋǓƕƱƏƝƟƍLJƢŵஜᛟଢ୿Ǜ
  ƝችᛠƷɥŴȬȳǺƷೞᏡŴદ˺ŴӕǓৢƍɥƷදॖໜǛദƠƘྸᚐƠƯŴϙჇજࢨ
  ǛƓಏƠLjƘƩƞƍŵƳƓஜᛟଢ୿ƸŴӲǫȡȩဇσဇƱƳƬƯƓǓLJƢƷưŴ᪮Ⴘ
  ƴǑǓƝ̅ဇǫȡȩƷᛆ࢘ሖ৑ǛƓᛠLjƴƳǓŴƝ̅ဇǫȡȩƷᛟଢ୿NjƋǘƤƯƝ
  ᚁƘƩƞƍŵƓᛠLjƴƳƬƨƋƱƸŴٻЏƴ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵ
  ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕ᣻ͻǛ᝟ƏӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
  ŠȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩưŴٽᨗǍࢍƍήเǛᙸǔƱŴᙻщᨦܹǛឪƜƢऀǕƕƋǓLJ
  ƢŵཎƴȬȳǺҥ˳ưٽᨗǛႺ੗ᙸǔƱŴڂଢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
  ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕᨦܹǛ᝟ƏƔŴཋႎ੷ܹƕႆဃƢǔӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
  ŠȬȳǺŴLJƨƸȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩǛŴȬȳǺǭȣȃȗǛ˄ƚƳƍLJLJ્ፗƠƳƍ
  ưƘƩƞƍŵٽᨗƷήƕᨼήྵᝋǛឪƜƠŴ້໎ƷҾ׆ƱƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
  ŠȞǦȳȈᢿƸᙐᩃƳ࢟ཞǛƠƯƓǓLJƢƷưŴ৖ᒰƴৢƏƱࣴ঻ƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
  ŠɤᏩƸҗЎƴࢍࡇƷƋǔNjƷǛƝ̅ဇƘƩƞƍŵࢊƍNjƷǛƝ̅ဇƴƳǓLJƢƱŴ
  ͂ƢǔऀǕƕƋǓLJƢŵ
  ӲᢿỉӸᆅί׋ 1
  ձȕǣȫǿȸƶơ
  ղȕǩȸǫǹȪȳǰ
  ճᙀяႎុᩉႸႮ
  մਦ೅ዴ
  յȕǩȸǫǹȢȸȉЏ੭ƑǹǤȃȁ
  նǺȸȠȪȳǰ
  շɤᏩࡈ
  ոȞǦȳȈ
  չȬȳǺȕȸȉ
  DC ἾὅἌỆếẟề
  ǤȡȸǸǵȸǯȫǛȇǸǿȫɟაȬȕǫȡȩƷજ΂እ܇ƷٻƖƞ (APS-C Ⴛ࢘)ƴӳǘ
  ƤƯᚨᚘƞǕƨŴȇǸǿȫɟაȬȕݦဇȬȳǺưƢŵƞǒƴŴȇǸǿȫƷཎࣱƴӳǘ
  ƤƨήܖᚨᚘǛᘍƏƜƱưŴ᭗ဒឋ҄ǛܱྵƠƯƍLJƢŵ
  ŦAPS-C Ⴛ࢘ƷٻƖƞǑǓNjٻƖƳજ΂እ܇ǛਤƬƨȇǸǿȫɟაȬȕǫȡȩƴƸ̅
  ဇưƖLJƤǜŵƝ̅ဇƴƳǔƱŴဒ᩿ƴDZȩȬƕဃơLJƢŵ
  ŦǷǰȞ sd Q / SD1 / SD1 M ƴƝ̅ဇƷئӳƸŴ75-150mm Ⴛ࢘ƷဒᚌƴƳǓLJƢŵ
  ŦǷǰȞ SD9/10/14/15ƴƝ̅ဇƷئӳƸŴ85-170mm Ⴛ࢘ƷဒᚌƴƳǓLJƢŵ
  ἾὅἌỉბᏮ૾ඥ
  ǫȡȩǁƷბᏮ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
  ŦȞǦȳȈ᩿ƴƸ዁ǓᡲѣဇŴAF ᡲѣဇƷᘺፗǍŴᩓൢ੗ໜሁƕƋǓLJƢŵǭǺǍ൲
  ǕƕƭƘƱᛚ˺ѣǍ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓLJƢƷưƝදॖƘƩƞƍŵ
  ᩧЈỆếẟề
  ᩧЈƷൿܭ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
  ἦὅἚӳỪẶểἌὊἱὅἂ
  ẎἉἂἰဇẆỿἶἠὅဇẏ
  ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ AF ƴǻȃ
  ȈƠLJƢᲢ׋ 2ŵȞȋȥǢȫưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁ
  Ǜ M ƴǻȃȈƠŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤLJƢŵ
  ẎἝἅὅဇẏ
  ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴǫȡȩǛ AF ȢȸȉƴǻȃȈƠƯŴȬȳǺƷȕǩ
  ȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ AF ƴǻȃȈƠLJƢᲢ׋ 2ŵȞȋȥǢȫưજࢨƢǔ
  ئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ M ƴǻȃȈƠŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅ
  ƠƯȔȳȈǛӳǘƤLJƢŵ
  ŦǫȡȩƷȕǩ
  ȸ
  ǫǹȢ
  ȸ
  ȉƷЏǓ੭ƑƸ
  Ŵ
  Ɲ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
  ŦȞȋȥǢȫưȔȳȈǛӳǘƤǔᨥƴƸŴႸႮƕ Ტ໯ᨂᢒᲣƷˮፗưNjᢒ୎ƴȔȳ
  ȈƕӳǘƳƍƜƱƕƋǓLJƢƷưŴȕǡǤȳȀȸưᄩᛐƠƳƕǒȔȳȈǛӳǘƤƯ
  ƘƩƞƍŵ
  ƜƷȬȳǺƸŴ#( ƴǻȃȈƠƨLJLJưNjŴȞȋȥǢȫưȔȳȈᛦૢƕưƖǔೞᏡǛ઀
  ᠍ƠƯƍLJƢŵǪȸȈȕǩȸǫǹưȔȳȈǛӳǘƤŴǷȣȃǿȸȜǿȳǛҞ਀ƠƠƨ
  LJLJȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛᛦૢƠƯƘƩƞƍŵ
  LJƨƜƷȬȳǺƸŴǪȸȈȕǩȸǫǹƕ˺ѣƠƯƍǔ଺ưNjŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅ
  ƢƱȞȋȥǢȫƴЏǓஆǘǔž/( ЏǓஆƑೞᏡſᲢȞȋȥǢȫǪȸȐȸȩǤȉᲣǛͳ
  ƑƯƍLJƢŵƝ̅ဇƷȞǦȳȈƴǑǓŴ/( ЏǓஆƑೞᏡƷஊјᲩ໯јƷИ஖ᚨܭƕီ
  ƳǓLJƢŵ
  ȞǦȳȈӸ
  MF
  ЏǓஆƑೞᏡ
  ̅ဇưƖǔ AF Ȣȸȉ
  Ƿ
  ǰȞဇŴȋdzȳဇ ஊј
  ǷȳǰȫᲢAF-SŴS
  dzȳȆǣȋǢǹᲢAF-CŴC
  ǭȤȎȳဇ ໯ј ǷȳǰȫᲢONE SHOT
  ŦК٥ǓƷ USB DOCK ƱǽȕȈǦǨǢžSIGMA Optimization ProſǛဇƍƯŴMF Џ
  ǓஆƑೞᏡƷஊјᲩ໯јƷᚨܭŴƓǑƼ MF ƴЏǓஆǘǔǿǤȟȳǰƷᛦૢǛƢǔ
  ƜƱƕưƖLJƢŵᛇƠƘƸžSIGMA Optimization ProſƷȘȫȗǛƝᚁƘƩƞƍŵ
  Ŧ
  ž
  SIGMA Optimization Pro
  ſ
  ƸŴࡴᅈǦǧȖǵǤȈǑǓ໯૰ưȀǦȳȭȸȉưƖLJƢŵ
  http://www.sigma-global.com/download/
  ẎἌὊἱὅἂẏ
  ǺȸȠȪȳǰǛׅƠƯŴஇᢘƳನ׋ƴƳǔǑƏƴ໰ໜុᩉǛ٭҄ƞƤLJƢŵ
  ɤᏩࡈ
  ɤᏩࡈƸ׍ܭȎȖǛǏǔNJǔƱŴ360 ࡇȕȪȸƴׅ᠃ƠLJƢƷưŴဒ᩿Ʒጏ್Ʒᛦራƕ
  ቇҥƴưƖLJƢᲢ׋ 3ŵ
  ἧἻἕἉἷજࢨ
  ǫȡȩƷϋᔺȕȩȃǷȥƸŴȕȩȃǷȥƷήƕȬȳǺᦟለƴƞƑƗǒǕǔƨNJŴƝ̅
  ဇƴƳǕLJƤǜŵ࣏ƣٳᢿȕȩȃǷȥǛ̅ဇƠƯƘƩƞƍŵ
  ἾὅἌἧὊἛ
  ȬȳǺȕȸȉƸŴဒឋƴफࢨ᪪ǛɨƑǔஊܹήዴƷǫȃȈƴஊјưƢŵӕǓ˄ƚ૾ඥ
  ƸŴȬȳǺέᇢƴȬȳǺȕȸȉǛƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴഥLJǔLJưׅƠƯᄩܱƴӕǓ
  ˄ƚƯƘƩƞƍᲢ׋ 4ŵ
  Ŧઃ࠘଺ƴƸŴȬȳǺȕȸȉǛᡞƞƴƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴׅƠƯӕǓ˄ƚǔƜƱƕ
  ưƖLJƢᲢ׋ 5ŵ
  ἧỵἽἑὊ
  Ŧဒ᩿ԗᡀƕƚǒǕǔऀǕƕƋǔƷưŴȕǣȫǿȸƸҾЩƱƠƯᲫ௏ư̅ဇƠƯƘƩ
  ƞƍŵ
  Ŧ͞ήȕǣȫǿȸǛ̅ဇƢǔئӳƸŴό͞ήǿǤȗᲢǵȸǭȥȩȸPLᲣǛƝ̅ဇƘƩ
  ƞƍŵ
  ̬ሥẆӕৢɥỉදॖ
  Ŧ฻ൢƸǫȓǍᥢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵᧈ஖᧓̅ဇƠƳƍئӳƸŴʑ༞дƱɟደƴ݅᧍
  ࣱƷᑣƍܾ֥ƴλǕƯ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵȊȕǿȪȳሁŴ᧸ᖓдƷƋǔئ৑ƴƸ̬
  ሥƠƳƍưƘƩƞƍŵ
  ŦȬȳǺ᩿ƴƸႺ੗ਦưᚑǕƳƍưƘƩƞƍŵǴȟǍ൲Ǖƕ˄ƍƨƱƖƴƸŴȖȭǢ
  ȸƔȬȳǺȖȩǷưӕǓᨊƍƯƘƩƞƍŵਦƷួƳƲƸŴࠊᝤƷȬȳǺǯȪȸȊȸ
  ෩ƱȬȳǺǯȪȸȋȳǰȚȸȑȸư᠉ƘਚƍƯƘƩƞƍŵșȳǸȳŴǷȳȊȸሁƷ
  ஊೞ๋дƸዌݣƴ̅ǘƳƍưƘƩƞƍŵ
  ŦƜƷȬȳǺƸ᧸൦ನᡯưƸƋǓLJƤǜŵᩋټǍ൦ᡀưƷ̅ဇưƸŴ຤ǒƞƳƍǑƏ
  ƴදॖƠƯƘƩƞƍŵ൦ƕȬȳǺϋᢿƴλǓᡂljƱŴٻƖƳ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓŴ̲
  ྸɧᏡƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
  Ŧ࣯ນƳภࡇ٭҄ƴǑǓŴȬȳǺϋᢿƴ൦๟ƕဃơǔƜƱƕƋǓLJƢŵ݊ƍދٳƔǒ
  ଡ଼ƔƍܴϋƴλǔƱƖƳƲƸŴDZȸǹǍȓȋȸȫᘥƴλǕŴԗ׊ƷภࡇƴƳơLJƤ
  ƯƔǒƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
  Լឋ̬ᚰểỴἧἑὊἇὊἥἋỆếẟề
  Լឋ̬ᚰƱǢȕǿȸǵȸȓǹƴ᧙ƠƯƸŴКኡƷż̬ᚰᙹܭŽǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
  ɼễˁಮ
  ȬȳǺನ঺Ტ፭Ყ௏Უ 15 – 21 இٻજࢨ̿ྙ 1:6.7
  ဒ ᚌᲢDC 31.7 – 16.2° ȕǣȫǿȸǵǤǺ 82mm
  இݱ዁Ǔ 16 இٻࢲ X ᧈƞ 93.5x170.7mm
  இჺજࢨុᩉ 95cm ᣻ 1,490g
  ٻƖƞ᣻ƞƸŴǷǰȞȞǦȳȈƷNjƷưƢŵ
  ŦƜƷȬȳǺƸŴȆȬdzȳȐȸǿȸƴƸݣࣖƠƯƓǓLJƤǜŵ
  ᪥ᮏㄒ㻌
  දॖ
  ԓ
  Thank you very much for purchasing a Sigma Lens. In order to get the maximum
  performance and enjoyment out of your Sigma lens, please read this instruction
  booklet thoroughly before you start to use the lens.
  DESCRIPTION OF THE PARTS (fig.1)
  ձFilter Attachment Thread
  ղFocus Ring
  ճDistance Scale
  մFocus Index Line
  յFocus Mode Switch
  նZoom Ring
  շTripod Socket
  ոMount
  չLens Hood
  DC LENS
  These are special lenses that are designated for digital cameras because the lens
  image circle is designated to correspond to the size of the image sensors of most
  digital SLR cameras. The specialized design gives these lenses the ideal properties
  for digital cameras.
  An image sensor element larger than those corresponding to APS-C cannot be
  used in digital cameras or 35mm SLR cameras. If such an element is used
  vignetting will occur on the picture surface.
  If you use sd Q / SD1 / SD1 M digital camera, corresponding angle of view will be
  75-150mm.
  If you use SD15 / SD14 / SD10 / SD9 digital camera, corresponding angle of view
  will be 85-170mm.
  ATTACHING TO THE CAMERA BODY
  When this lens is attached to the camera body it will automatically function in the
  same way as your normal lens. Please refer to the instruction booklet for your
  camera body.
  On the lens mount surface, there are a number of couplers and electrical
  contacts. Please keep them clean to ensure proper connection. To avoid
  damaging the lens, be especially sure to place the lens with its front end down
  while changing the lens.
  SETTING THE EXPOSURE MODE
  The sigma lens functions automatically after mounting to your camera. Please, refer
  to the camera instruction book.
  FOCUSING AND ZOOMING
  This lens features Sigmas built-in Hyper Sonic Motor (HSM). The HSM enables
  quick and quiet autofocusing.
  SIGMA and CANON
  For autofocus operation, set the focus mode switch on the lens to the “AF” position
  (fig.2). If you wish to focus manually, set the focus mode switch on the lens to the
  M position. You can adjust the focus by turning the focus ring.
  NIKON
  For autofocus operation, set the camera to AF mode and set the focus mode switch
  on the lens to the “AF” position (fig.2). If you wish to focus manually, set the focus
  mode switch on the lens to the “M position. You can adjust the focus by turning the
  focus ring.
  Please refer to cameras instruction manual for details on changing the camera’s
  focusing mode.
  When operating this lens in manual focus mode, it is recommended that
  correct
  focus be confirmed visually in the viewfinder rather than relying on the
  distance
  scale. This is due to possible focus shift resulting from extreme changes in
  temperature which cause various components in the lens to
  expand and contract.
  Special allowance is made for this at the infinity setting.
  This lens also permits manual focusing even in the autofocus mode. While half
  pressing the shutter button, rotate the focus ring to adjust the point of focus.
  Also, this lens can offer [Full-time MF function] (Manual Override) by rotating the
  focus ring of the lens while auto focusing is in operation. The default setting of
  Full-time MF function varies for each mount.
  Mount Full-time MF function Available AF Mode
  SIGMA, NIKON
  ON
  Single AF (AF-S, S)
  Continuous AF (AF-C, C)
  CANON OFF Single AF (ONE SHOT)
  When using USB DOCK (sold separately) and its dedicated software, “SIGMA
  Optimization Pro, it is possible to select Full-time MF function ON / OFF, You can
  also adjust the amount of ring rotation to operate Full-time MF function. For
  further information, please refer to the SIGMA Optimization Pro “Help menu.
  SIGMA Optimization Pro can be downloaded free of charge from the following
  website: http://www.sigma-global.com/download/
  żZoomingŽ
  Rotate the Rubber grip on the zoom ring to the desired position.
  TRIPOD SOCKET AND COLLAR
  This lens is equipped with a tripod socket. When you loosen the locking knob on the
  collar, the lens and camera can rotate freely to easily position the camera
  horizontally or vertically (fig.3).
  FLASH PHOTOGRAPHY
  The cameras built-in flash will cause barrel shadow if used with this lens. For best
  results, please only use an external flash unit.
  LENS HOOD
  A bayonet type detachable hood is provided with the lens. This lens hood helps to
  prevent flare and ghosted images caused by bright illumination from outside the
  picture area. Attach the hood and turn clockwise until it stops rotation. (fig.4)
  In order to place the lens and hood into the storage case, you must first remove
  the hood, then replace it on the lens in the reverse position. (fig.5)
  FILTER
  Only one filter should be used at the time. Two or more filters and/or special
  thicker filters, like a polarizing filter, may cause vignetting.
  When using a polarizing filter with AF camera, use the circular” type.
  BASIC CARE AND STORAGE
  Avoid any shocks or exposure to extreme high or low temperatures or to humidity.
  For extended storage, choose a cool and dry place, preferably with good
  ventilation. To avoid damage to the lens coating, keep away from mothballs or
  naphthalene gas.
  Do not use thinner, benzine or other organic cleaning agents to remove dirt or
  finger prints from the lens elements. Clean by using a soft, moistened lens cloth
  or lens tissue.
  This lens is not waterproof. When you use the lens in the rain or near water, keep
  it from getting wet. It is often impractical to repair the internal mechanism, lens
  elements and electric components damaged by water.
  Sudden temperature changes may cause condensation or fog to appear on the
  surface of the lens. When entering a warm room from the cold outdoors, it is
  advisable to keep the lens in the case until the temperature of the lens
  approaches room temperature.
  TECHNICAL SPECIFICATIONS
  Lens construction 15 – 21 Magnification 1:6.7
  Angle of View (DC) 31.7 – 16.2° Filter Size 82mm
  Minimum Aperture 16
  Dimensions
  Dia.g
  L
  en
  g
  th
  93.5 x 170.7mm
  (3.68g6.72 in)
  Minimum Focusing Distance
  95cm (3.12ft) Weight 1490g (52.6oz)
  Dimensions and weight include the SIGMA mount.
  This lens is not compatible with tele converters.
  ENGLISH
  Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses SIGMA
  Produktes erwiesen haben. Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor der ersten
  Benutzung des Gerätes aufmerksam durch.
  BESCHREIBURUNG DER TEILE (Abb.1)
  Filtergewinde
  Entfernungsring
  Entfernungsskala
  Einstellindex
  Fokussierschalter
  Brennweitenring
  Stativanschluß
  Anschluß
  Gegenlichtblende
  DC OBJEKTIVE
  Der Bildkreis dieser Objektive ist speziell für Digitalkameras mit Aufnahmesensoren
  bis zum APS-C Format berechnet. Dieses Design verleiht den Objektiven die
  optimalen Eigenschaften für den Einsatz an digitalen Kameras, zudem ermöglicht
  es die kompakte und leichte Bauweise.
  ŦWerden Objektive der DC-Serie an Digital-Kameras, deren Aufnahmesensoren
  größer als das APS-C Format sind oder an 35mm SLR Kameras eingesetzt, treten
  Vignettierungen im Bild auf.
  ŦDer sogenannte „Verlängerungsfaktor“ der Brennweite, der den optischen
  Eindruck äquivalent zum KB-Format ausdrückt, ergibt sich aus der Größe des
  Aufnahmesensors Ihrer Kamera.
  ANSETZEN AN DAS KAMERAGEHÄUSE
  An die Kamera angesetzt, funktioniert das Objektiv genauso automatisch wie
  lhr
  Normalobjektiv. Einzelheiten hierüber finden Sie in der Bedienungsanleitung
  zur
  Kamera.
  ŦHalten Sie die Kontakte und Kupplungselemente am Objektivanschluß stets
  sauber. Stellen Sie das Ovjektiv grundsätzlich nur mit der Vorderseite nach
  unten ab, um eine Beschädingung der Kupplungselemente zu vermeiden.
  EINSTELLEN DER BETRIEBSART
  Das SIGMA Objektiv stellt nach dem Ansetzen an die Kamera alle Funktionen
  automatisch zur Verfügung. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der
  Gebrauchsanleitung der Kamera.
  EINSTELLUNG VON SCHÄRFE UND BRENNWEITE
  Dieses Objektiv verfügt über einen eingebauten SIGMA Hyper Sonic Motor
  (HSM).
  Der HSM ermöglicht die schnelle und leise automatische Scharfeinstellung.
  SIGMA und CANON
  Für die automatische Scharfeinstellung schalten Sie den Fokussierschalter am
  Objektiv auf die “AF”-Position (Abb.2). Sollten Sie die Schärfe manuell einstellen
  wollen, schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf die “M”-Position. Sie
  können die Schärfe nun durch Drehen des Entfernungsrings einstellen.
  NIKON
  Für die automatische Scharfeinstellung schalten Sie die Kamera in den AF-Betrieb
  und schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf die “AF”-Position (Abb.2).
  Sollten Sie die Schärfe manuell einstellen wollen, schalten Sie den
  Fokussierschalter am Objektiv auf die “M”-Position. Sie können die Schärfe nun
  durch Drehen des Entfernungsrings einstellen.
  ŦHinweise zum Wechsel der Fokussierbetriebsart der Kamera entnehmen Sie
  bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.
  ŦBei manueller Fokussierung sollte die Schärfe auf der Mattscheibe eingestellt
  werden, da durch Temperaturschwankungen Abweichungen von der
  Entfernungsskala auftreten können. Dies gilt insbesondere für die Unendlich-
  Einstellung.
  Bei diesem Objektiv kann auch im Autofokus-Betrieb manuell fokussiert werden.
  Während der Auslöser halb durchgedrückt wird, führt das Drehen am Fokusring zum
  Einstellen des Fokuspunktes.
  Ebenso bietet dieses Objektiv die [Jederzeit-MF-Funktion] (Manual Override) durch
  Drehen am
  Fokusring des Objektivs während des Autofokus-Betriebs. Die
  Standardeinstellung
  der Jederzeit-MF-Funktion ist Abhängig vom Anschluss.
  Anschluss
  Jederzeit-MF-Funktion
  Verfügbare AF-Betriebsarten
  SIGMA, NIKON
  AN
  Single AF (AF-S, S)
  Schärfenachführung AF (AF-C, C)
  CANON AUS Single AF (ONE SHOT)
  ŦMithilfe des USB-Docks (optional erhältlich) und der speziell konzipierten
  Software, "SIGMA Optimization Pro", kann bei der Jederzeit-MF-Funktion
  zwischen AN/AUS gewählt werden. Ebenso kann die notwendige Drehung am
  Fokusring zur Aktivierung der Jederzeit-MF-Funktion individualisiert werden.
  Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem "Hilfe"-Menü der SIGMA
  Optimization Pro.
  Ŧ
  SIGMA Optimization Pro kann kostenlos von der folgenden Website heruntergeladen
  werden: http://www.sigma-global.com/download/
  ż
  BRENNWEITENEINSTELLUNG
  Ž
  Durch Drehen des Zoomringes wird die Brennweite eingestellt.
  STATIVANSCHL
  Das Objektiv ist mit einem Stativsockel versehen. Wenn Sie den Feststellknopf
  lösen, läßt sich das Objektiv frei im Ring des Stativsockels drehen. Dadurch ist es
  möglich, die Kamera exakt für Hoch- oder Querformataufnahmen auszurichten
  (Abb.3).
  BLITZ FOTOGRAFIE
  Interner Blitz der Kamera wird einen runden Schatten verursachen. Verwenden Sie
  nicht den internen Kamerablitz mit diesem Objektiv, bitte nur externes Blitzgerät
  verwenden.
  GEGENLICHTBLENDE
  Das Objektiv wird mit einer abnehmbaren Bajonett-Gegenlichtblende geliefert.
  Diese hilft, Streulicht und Reflexe zu vermeiden, wie sie durch starkes, seitlich
  einfallendes Licht entstehen können. Orientieren Sie sich beim Anbringen der
  Gegenlichtblende an den aufgedruckten Markierungen und achten Sie darauf, daß
  die Blende korrekt einrastet (Abb.4).
  ŦZum Transport oder zur Aufbewahrung des Objektives kann die Gegenlichtblende
  abgenommen und umgestülpt aufgesetzt werden (Abb.5).
  FILTER
  ŦBei Einsatz von Polfiltern verwenden Sie an einer Autofokuskamera bitte
  ausschließlich
  Zirkular-Polfilter. Beim
  Einsatz
  eines
  Linear-Polfilters
  können
  sich
  bei Autofokus und Belichtungsautomatik Einstellfehler ergeben.
  ŦVerwenden Sie grundsätzlich nur ein Filter. Zwei oder mehr Filter gleichzeitig bzw.
  stärkere Spezialfilter — z.B. Polarisationsfilter oder solche,
  mit besonders hoher
  Filterfassung — können zu Vignettierungen verursachen.
  PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG
  ŦSetzen Sie das Objektiv nicht harten Stößen, extrem hohen bzw. niedrigen
  Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
  ŦWählen Sie für längere Lagerung einen kühlen, trockenen und möglichst gut
  belüfteten Ort. Vermeiden Sie die Lagerung in der Nähe von Chemikalien, deren
  Dämpfe die Vergütung angreifen könnten.
  Ŧ
  Verwenden Sie zur Entfernung von Schmutz oder Fingerabdrücken auf Glasflächen
  keinesfalls Verdünner, Benzin oder andere organische Reinigungsmittel, sondern
  ein sauberes, feuchtes Optik-Reinigungstuch oder Optik-Reinigungspapier.
  ŦDas Objektiv ist nicht wassergeschützt. Sorgen Sie deshalb bei Aufnahmen im
  Regen oder in der Nähe von Wasser für ausreichenden Schutz. Die Reparatur
  eines Objektives mit Wasserschaden ist häufig nicht möglich!
  ŦTemperaturschocks können zum Beschlagen des Objektives und seiner
  Glasflächen führen. Beim Wechsel aus der Kälte in ein geheiztes Zimmer
  empfiehlt es sich, das Objektiv solange im Köcher oder der Fototasche zu
  belassen, bis es die Zimmertemperatur angenommen hat.
  TECHNISCHE DATEN
  Glieder – Linsen
  15 – 21
  Größter
  Abbildungsmaßstab
  1:6.7
  Diagonaler Bildwinkel (SD)
  31.7 – 16.2°
  Filterdurchmesser
  82mm
  Kleinste Blende
  16
  Abmessungen Ø ×Baulänge
  93.5 x 170.7mm
  Naheinstellgrenze
  95cm
  Gewicht
  1490g
  Abmessungen und Gewicht beziehen sich auf den SIGMA-Anschluß.
  ŦDieses Objektiv ist nicht kompatibel mit Telekonvertern.
  DEUTSCH
  Nous vous remercions davoir choisi un objectif SIGMA. Pour en tirer le meilleur
  profit et le plus grand plaisir, nous vous conseillons de lire attentivement le mode
  d’emploi avant toute utilisation.
  DESCRIPTION DES ELEMENTS (fig.1)
  Filetage pour filatre
  Bague des distances
  Echelle des distances
  Repère de distance
  Sélecteur de mise au point
  Bague de zoom
  Attache pour trépied
  Baïonnette
  Pare-Soleil
  OBJECTIF DC
  Ces objectifs sont spécialement étudiés pour une utilisation sur les boîtiers reflex
  numériques, leur cercle image correspondant à la taille des capteurs des appareils
  les plus courants. Leur conception spécifique les fait bénéficier de caractéristiques
  idéales pour les appareils numériques.
  ŦCet objectif ne doit pas être utilisé avec un appareil numérique dont le capteur
  est d'une taille supérieure au format APS-C ou sur un boîtier reflex
  135mm. Sinon
  un vignettage important apparaîtrait en périphérie de l'image.
  ŦEn cas d'utilisation avec les boîtiers numériques Sigma sd Q
  /
  SD1
  /
  SD1 M l'angle
  de champ est équivalent à celui d'un zoom 75-150mm.
  ŦEn cas d'utilisation avec les boîtiers numériques Sigma SD15 / SD14 / SD10 /
  SD9, l'angle de champ est équivalent à celui d'un zoom 85-170mm.
  FIXATION SUR LAPPAREIL
  Lorsque l’objectif est fixé sur le boîtier, les automatismes fonctionnent comme avec
  vos objectifs habituels. Consultez éventuellement le mode d’emploi de l’appareil.
  ŦSur la monture se trouvent plusieurs contacts électriques et électroniques.
  Gardez-les bien propres pour garantir un bon fonctionnement. Ne posez
  jamais
  l’objectif sur sa base arrière pour éviter d’endommager ces éléments.
  REGLAGE DU SYSTEME D’EXPOSITION
  Cet objectif Sigma fonctionne automatiquement dès qu’il est monté sur le boîtier.
  Veuiliez vous reporter au mode d'emploi de I’appareil.
  MISE AU POINT ET ZOOMING
  Cet objectif est équipé de la motorisation à haute fréquence Sigma “Hyper
  Sonic
  Motor” (HSM). Elle rend la mise au point automatique rapide et silencieuse.
  SIGMA et CANON
  Pour une mise au point automatique, placez le sélecteur de mise au point en
  position “AF (fig.2). Pour une mise au point manuelle, placez le sélecteur en
  position “M position, et ajustez le point en tournant la bague de mise au point.
  NIKON
  Pour une mise au point automatique, mettez le boîtier en mode AF et placez le
  sélecteur de mise au point en position “AF (fig.2). Pour une mise au point manuelle,
  placez le sélecteur en position “M position, et ajustez le point en tournant la bague
  de mise au point.
  ŦVeuillez vous référer au mode d'emploi du boîtier pour changer le mode de mise
  au point de l'appareil.
  ŦEn cas d’utilisation de cet objectif en mise au point manuelle, il est recommandé
  de vérifier la qualité de la mise au point à partir du viseur. En effet, des écarts
  importants de température peuvent provoquer de légères
  modifications des
  composants intemes, qui font varier la position de la mise
  au point. Une tolérance
  particulière est prévue à cet effet en position infini.
  Cet objectif autorise la mise au point manuelle y compris en mode autofocus. Tout
  en appuyant à mi-course sur le déclencheur, tournez la bague de mise au point pour
  l'ajuster.
  Cet objectif dispose de la fonction de [Retouche manuelle MF] (Manual Override) en
  tournant la bague de mise au point en mode autofocus. Le réglage par défaut
  Monture Activation par défaut Mode AF disponible
  SIGMA, NIKON
  ON (activé)
  AF spot (AF-S, S)
  AF continu (AF-C, C)
  CANON
  OFF(désactivé)
  AF spot (ONE SHOT)
  ŦEn utilisant le dock USB (vendu séparément) et le logiciel dédié SIGMA
  Optimization Pro, il est possible d'activer ou de désactiver la retouche manuelle.
  Il est également possible de paramétrer la démultiplication de la bague de mise
  au point en retouche manuelle. Pour plus d'information, veuillez vous reporter à
  l'Aide de SIGMA Optimization Pro.
  ŦLe logiciel SIGMA Optimization Pro peut être téléchargé gratuitement à l'adresse
  Web suivante : http://www.sigma-global.com/download/
  䛀㻌 Zooming
  Tournez la bague de zoom sur la position voulue.
  ATTACHE POUR TREPIED ET COLLIER
  Cet objectif est équipé d'une attache pour trépied. Lorsque vous relâchez le
  serrage du collier, l'objectif et I'appareil peuvent tourner librement pour positionner
  aisément le boîtier en position verticale ou horizontale (fig.3).
  PHOTOGRAPHIE AU FLASH
  La longueur de l'objectif peut causer une ombre dans l'image si vous utilisez le
  flash intégré du boîtier. Nous vous recommandons d'utiliser exclusivement un flash
  externe.
  PARE-SOLEIL
  Un pare-soleil démontable avec fixation à baïonnette est livré avec objectif. Ce
  pare-soleil protège l’objectif des rayons parasites et de lumière incidente.
  Assurez-vous qu’il se fixe convenablement jusqu’à la position de blocage (fig.4).
  ŦPour replacer l'objectif et le pare-soleil dans la valise de transport, veillez à
  détacher d'abord le pare-soleil et à le replacer ensuite en position inversée
  (fig.5).
  FILTRES
  ŦN’employez jamais deux filtres à la fois. L’utilisation de deux filtres, ou d’un filtre
  très épais, comme un filtre polarisant ordinaire, peut provoquer un vignettage.
  ŦSi vous souhaitez utiliser un filtre polarisant sur un zoom AF, choisissez-le de
  type “circulaire. Avec un filtre de type linéaire, lautofocus et le calcul
  d’exposition pourraient être incorrects.
  PRECAUTIONS ELEMENTAIRES ET RANGEMENT
  ŦNe pas exposer l’objectif aux chocs, ni à des températures extrèmes, ou à
  l’humidité.
  ŦSi l’objectif n’est pas utilisé pendant longtemps, choisir un endroit frais, sec et
  bien ventilé. Ne pas placer l’objectif près de la naphtaline ou des produits
  anti-mites afin de ne pas détériorer le revêtement multicouche des lentilles.
  ŦNe pas utiliser de dissolvant, d’essence ou autre matière organique pour le
  nettoyage de saletés ou d’empreintes de doigts sur les éléments optiques.
  ŦCet objectif n’est pas étanche. Si vous l’utilisez par temps de pluie ou près de
  l’eau, veuillez à ne pas le mouiller. Les réparations du mécanisme interne, des
  éléments optiques et/ou des éléments électriques ne sont pas toujours
  possibles en cas de dommages.
  ŦDes écarts soudains de température peuvent causer de la condensation ou de la
  buée peut apparaître sur la lentille frontale. Lorsque vous pénétrez dans un local
  chauffé en venant d’un extérieur froid, il est recommandé de placer l’objectif
  dans un étui jusqu’à ce que sa température avoisine celle du local.
  CARACTERISTIQUES
  Construction de l’ objectif 15 – 21
  Rapport de reproduction
  1:6.7
  Angle de champ (DC) 31.7 – 16.2° Diamétre de filtre 82mm
  Ouverture minimale 16
  Dimension:
  diamentre×longueur
  93.5 x 170.7mm
  Distance minimale de mise
  au point
  95cm Poids 1490g
  Dimensions et poids donnés pour la monture SIGMA.
  ŦCet objectif est pas compatible avec téléconvertisseurs.
  FRAN
  Ç
  AIS
  Wij stellen het op prijs dat u een Sigma objectief heeft aangeschaft. Teneinde
  maximaal profijt en plezier van uw Sigma objectief te hebben, adviseren wij u deze
  gebruiksaanwijzing geheel door te lezen alvorens u het objectief gaat gebruiken.
  BESCHRIJVINS VAN DE ONDERDELEN (fig.1)
  Filterschroefdraad
  Scherpstelring
  Afstandschaal
  Index teken
  Scherpstelkeuze schakelaar
  Zoomring
  Statief aansluiting
  Vatting
  Zonnekap
  DC OBJECTIEVEN
  DC objectieven zijn speciaal ontwikkeld voor het gebruik op digitale cameras.
  De beeldcircel van de DC objectieven correspondeert met de afmetingen van de
  digitale sensor van de meeste digitale cameras.
  ŦDe DC objectieven zijn niet geschikt voor cameras met een beeldsensor groter
  dan het APS-C formaat en 35mm SLR camera’s. In dit geval zal er vignettering
  optreden.
  ŦBij gebruik van de DC objectieven met de Sigma sd Q / SD1 / SD1 M zal de
  corresponderen beeldhoek 75-150mm zijn.
  ŦBij gebruik van de DC objectieven met de Sigma SD15 / SD14 / SD10 / SD9 zal de
  corresponderen beeldhoek 85-170mm zijn.
  BEVESTIGING OP DE CAMERABODY
  Wanneer uw Sigma objectief op de camerabody is bevestigd, zal het automatisch net
  zo functioneren als de originele opjectieven. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing
  van uw camera.
  ŦOp de vatting bevindt zich een aantal electrische contacten en koppelstukken.
  Deze moeten goed schoon worden gehouden teneinde van een goed contact
  verzekerd te zijn. Plaats, bij het verwisselen van objectieven deze altijd met de
  voorzijde en niet met de vatting op tafel. Dit ter voorkoming van beschadiging.
  BELICHTINGSINSTELLING
  Wanneer een Sigma objectief op uw camerabody is bevestigd, functioneert dit
  geheel automatisch. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera.
  SCHERPSTELLEN EN ZOOMEN
  Deze lens heeft de ingebouwde Hyper Sonic Motor (HSM) van Sigma. De HSM
  maakt snel en geluidloos automatisch scherpstellen mogelijk.
  Sigma en Canon
  Om de autofocus functie te activeren dient u het schuifje op het objectief op de AF
  postitie te zetten (fig.2). Wilt u handmatig scherpstellen zet dan het schuifje op het
  objectief op de M positie. Vervolgens kunt u scherpstellen door aan de focusring te
  draaien.
  Nikon
  Om de autofocus functie te activeren dient u het schuifje op het objectief en de
  camera op AF positie te zetten (fig.2). Wilt u handmatig scherpstellen zet dan het
  schuifje op het objectief op de M positie. Vervolgens kunt u scherpstellen door aan
  de focusring te draaien.
  ŦRaadpleeg a.u.b. de gebruiksaanwijzing van uw camera om bovengenoemde
  instellingen op uw camera te wijzigen.
  Ŧ
  Wanneer .u dit objectief op handmatige instelling gebruikt, raden wij u aan de
  correcte scherpstelling visueel in de zoeker vast te stellen. Dit vanwege een
  mogelijke
  scherpte
  verschuiving
  als
  gevolg
  van
  extreme
  temperatuurswijzigingen,
  waardoor meerdere lenscomponenten kunnen uitzetten. In het bijzonder bij
  instelling op oneindig dient hierop te worden gelet.
  Dit objectief kan ook manueel worden scherpgesteld, zelfs in de autofocus stand.
  Om het focuspunt bij te stellen dient de afdrukknop half te worden ingedrukt en de
  focusring verdraait te worden.
  Ook biedt dit objectief een Full-time MF-functie (Manual Override) door aan de
  focus ring te draaien terwijl de auto focus werkzaam is. De instelling van de
  full-time MF-functie verschilt per vatting.
  Vatting Full-time MF-functie Beschikbare AF-modus
  SIGMA, NIKON AAN
  Enkelvoudige AF (AF-S, S)
  Continue AF (AF-C, C)
  CANON UIT Enkelvoudige AF (ONE SHOT)
  ŦBij gebruik van het USB DOCK (los verkrijgbaar) en de bijbehorende software,
  “SIGMA Optimization Pro, is het mogelijk om Full-time MF-functie te selecteren
  AAN / UIT. Tevens is het mogelijk de mate van rotatie van de focusring bij te
  stellen om de Full-time MF functie te bedienen. Voor meer informatie verwijzen
  wij naar het SIGMA Optimization Pro “Help” menu.
  ŦSIGMA Optimization Pro kan gratis worden gedownload op de volgende website:
  http://www.sigma-global.com/download/
  żZOOMENŽ
  Verdraai de zoomring naar de gewenste positie.
  STATIEF AANSLUITING
  Dit objectief is uitgerust met een afneembare statiefring. Wanneer u de
  blokkeerknop op de statiefring losdraait, kunnen objectief en camera vrij
  ronddraaien waardoor de camera op eenvoudige wijze zowel horizontaal als
  verticaal gebruikt kan worden (fig.3).
  FLITSOPNAMEN
  Bij gebruik van de ingebouwde flitser van de camera zal het objectief een schaduw
  veroorzaken. Het gebruik van de ingebouwde flitser wordt daarom afgeraden. Een
  externe flitser zal veel betere resultaten opleveren.
  ZONNEKAP
  Bij dit objectief wordt een losse zonnekap met bajonetaansluiting meegeleverd.
  De zonnekap draagt bij tot het voorkomen van lichtvlekken en nevenbeelden, die
  worden veroorzaakt door sterk tegenlicht dat vanachter het onderwerp direct in het
  objectief valt. Let erop dat bij het monteren van de zonnekap deze volledig in de
  geblokkeerde positie wordt gedraaid. (fig.4)
  ŦOm objectief en zonnekap op te kunnen bergen in de koffer, moet u eerst de
  zonnekap afnemen en deze omgekeerd op het objectief plaatsen. (fig.5)
  FILTERS
  ŦGebruik slechts 1 filter tegelijk. Twee of meer filters en/of extra dikke
  filters-zoals een polarisatiefilter-kan vignettering veroorzaken.
  ŦGebruik uitsluitend een “circulair” polarisatiefilter in combinatie met een
  autofocus camera. Wanneer een “lineair” polarisatiefilter op AF cameras wordt
  gebruikt, zal de autofocus scherpstelling en de automatische belichtingsregeling
  niet correct functioneren.
  ONDERHOUD EN OPSLAG
  ŦVermijd vallen of stoten en stel het objectief niet bloot aan extreem hoge of lage
  temperaturen of hoge vochtigheid.
  ŦIndien het objectief voor langere tijd wordt opgeborgen, kies dan voor een koele,
  droge en bij voorkeur goed geventileerde plaats. Houd het objectief, om
  beschadiging van de lenscoating te voorkomen, weg van mottenballen of
  naftalinegas.
  ŦGebruik geen thinner, benzine of andere organische schoonmaakmiddelen om
  vuil of vingerafdrukken van de lenselementen te verwijderen. Gebruik daarvoor
  een speciaal lensdoekje of lenstissues.
  ŦDit objectief is niet waterbestendig. Zorg er bij regen of in de buurt van water
  voor dat het niet nat wordt. Lenselementen, interne mechanische delen en
  electrische componenten die door water zijn aangetast, zijn in de meeste
  gevallen niet tegen redelijke kosten te herstellen.
  ŦPlotselinge temperatuur verandering kan condensatie veroorzaken op het
  oppervlak van de lens. Bij het betreden van een warme kamer vanuit de koude
  buitenlucht, is het raadzaam het objectief in de tas te houden totdat de
  temperatuur van het objectief ongeveer gelijk is aan die van de kamertemperatuur.
  TECHNISCHE GEGEVENS
  Lensconstructie
  (groepen – elementen)
  15 – 21
  Maximale vergrotings
  maatstaf
  1:6.7
  Beeldhoek (DC) 31.7 – 16.2° Filtermaat 82mm
  Kleinste diafragma 16
  Afmetingen (diam.
  g
  lengte)
  93.5 x 170.7mm
  Kortste instelafstand 95cm Gewicht 1490g
  Opgegeven afmetingen en gewicht zijn met SIGMA vattin
  ŦDeze lens is niet compatibel met teleconverters.
  NEDERLANDS
  Le agradecemos la compra de este objetivo Sigma. Para conseguir los mejores
  resultados de su objetivo lea atentamente este manual de instrucciones antes de
  utilizarlo.
  DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES (fig.1)
  Rrosca para filatros
  Aro de enfoque
  Escala de distancias
  Linea de indice
  Selector de enfoque
  Aro del zoom
  Zapata para trípode
  Montura
  Parasol
  OBJETIVO DC
  Estos objetivos han sido específicamente diseñados para cámaras digitales ya que
  su círculo de imagen coincide con el de los sensores de la mayoría de cámaras
  digitales réflex. Su diseño especializado los convierte en objetivos ideales para
  cámaras digitales.
  ŦLos sensores de imagen mayores que los que correspondan a APS-C no son
  aptos para las cámaras digitales de 35mm. Si se emplean provocarán un efecto
  de viñeteo sobre la superficie de la imagen.
  ŦSi emplea las cámaras digitales sd Q / SD1 / SD1 M de Sigma, el ángulo de visión
  del objetivo será de 75-150mm.
  ŦSi emplea las cámaras digitales SD15 / SD14 / SD10 / SD9 de Sigma, el ángulo de
  visión del objetivo será de 85-170mm.
  CONEXION AL CUERPO DE CAMERA
  Cuando el objetivo se conecta a la cámara funciona del mismo modo que los
  objetivos originales. Consulte el manual de instrucciones de su cámara.
  ŦEn la superficie de la montura existen una serie de contactos eléctricos y
  acopladores. Manténgalos limpios para asegurar una correcta conexión. Para
  prevenir daños en el objetivo tenga especial cuidado al apoyarlo cuando cambie
  de optica.
  MODE AJUSTE DE EXPOSICION
  Los objetivos Sigma funcionan automáticamente al conectarlos a su cámara. Por
  favor, consulte el manual de su cámara.
  INTERRUPTOR DE BLOQUEO DEL ZOOM
  Este objetivo, diseñado por Sigma, incorpora un motor Hipersónico (HSM). Éste
  proporciona un enfoque rápido y silencioso.
  SIGMA y CANON
  Para utilizar el autofoco, ponga el selector en la posiciónAF” (fig.2). Si quiere
  enfocar manualmente ponga el selector en la posición “M. Ajuste el foco moviendo
  el aro de enfoque.
  NIKON
  Para utilizar el autofoco, ponga la cámara en el modo AF y ponga el selector de la
  óptica en la posición “AF (fig.2). Si quiere enfocar manualmente ponga el selector
  en la posición M. Ajuste el foco moviendo el aro de enfoque.
  ŦPara cambiar el modo de enfoque de la cámara, mírelo en el manual de
  instrucciones de la cámara.
  ŦCuando utilice estos objetivos en modo de enfoque manual es recomendable
  comprobar visualmente por el visor cualquier cambio de enfoque. Esto es debido
  a que los cambios de temperatura causan que distintos elementos internos se
  expandan o contraigan (de modo que no coincida con la escala de distancias con
  la medición efectiva). Este efecto puede ser más ostensible en ajuste infinito.
  Este objetivo también permite el enfoque manual incluso en el modo de enfoque
  automático. Mientras presiona a medio recorrido el botón del obturador, gire el
  anillo de enfoque para ajustar el punto de enfoque.
  Además, este objetivo ofrece la [Función MF Total] (Manual Override) girando el
  anillo de enfoque del objetivo, mientras que el enfoque automático está en
  funcionamiento. La configuración por defecto de la función MF Total varía para cada
  montura.
  Montura Función MF Total Modo AF disponible
  SIGMA, NIKON
  ENCENDIDO
  Single AF (AF-S, S)
  Continuous AF (AF-C, C)
  CANON APAGADO Single AF (ONE SHOT)
  ŦAl usar el USB Dock (se vende por separado) y el software dedicado "SIGMA
  Optimization Pro", puede seleccionar la función MF Total Encendida / Apagada.
  También puede ajustar la cantidad de rotación del anillo para operar la función
  MF completa. Para más información, por favor consulte el menú “Ayuda” de
  “SIGMA Optimization Pro.
  ŦPuede descargar el programa SIGMA Optimization Pro de forma gratuita desde el
  siguiente sitio web: http://www.sigma-global.com/download/
  żOPERACION ZOOMŽ
  Gire el aro del Zoom hasta la posición deseada.
  ARO Y ZAPATA DE TRÍPODE
  Este objetivo está equipado con una zapata para trípode. Cuando afloje el cierre del
  aro, el objetivo y la cámara girarán libremente para facilitarle el encuadre vertical u
  horizontal (fig.3).
  FOTOGRAFÍA CON FLASH
  No utilice el flash integrado de la cámara con este objetivo ya que le producirá
  sombras, solo utilice flash externo.
  PARASOL
  Se incorpora con el objetivo un parasol extraíble de tipo bayoneta. Este parasol
  ayuda a prevenir los destellos y reflejos producidos por la iluminación ambiental. Al
  conectarlo compruebe que quede completamente sujeto. (fig.4).
  ŦPara guardar el objetivo y el parasol en su caja primero tiene que sacar el parasol
  y después invertirlo en el objetivo (fig.5).
  FILTROS
  ŦSolamente debe utilizarse un filtro cada vez. Utilizar dos o más filtros a la vez,
  especialmente los de efectos como el polarizador, pueden causar viñeteos.
  ŦCuando utilice un filtro polarizador en una cámara AF, observe que sea de tipo
  circular. Si utiliza un filtro polarizador de tipo lineal, el enfoque automático y la
  exposición automática pueden funcionar incorrectamente.
  CUIDADOS BASICOS Y ALMACENAJE
  ŦEvite los golpes o la exposición a temperaturas extremas, altas o bajas, y/o
  humedad.
  ŦEn caso de almacenaje por un tiempo prolongado, elija un lugar fresco y seco,
  preferiblemente con buena ventilación. Para evitar daños en el tratamiento de
  los objetivos, aléjelos de las bolas o gas de naftalina.
  ŦNo utilice diluyente, gasolina u otros limpiadores orgánicos para limpiar la
  suciedad de los objetivos. Para limpiarlos utilice un paño de tela suave o limpia
  objetivos.
  ŦEstos objetivos no son impermeables. Cuando los utilice en la lluvia o cerca del
  agua, asegúrese de mantenerlo seco. Es prácticamente imposible reparar los
  mecanismos internos, elementos de cristal y componentes eléctricos dañados
  por el agua.
  ŦSi hay cambios súbitos de temperatura puede haber condensación o velo en la
  superficie del objetivo. Cuando entre en una habitación cálida, viniendo de un
  lugar frío, es recomendable mantener el objetivo en su caja hasta que su
  temperatura se asemeje a la de la habitación.
  CARACTERISTCAS
  Construcción del objetivo 15 – 21 Ampliación 1:6.7
  Ángulo de visión (DC) 31.7 – 16.2° Diámetro filtro 82mm
  Apertura mínima 16
  Dimensiones
  (diámglong)
  93.5 x 170.7mm
  Distancia mínima enfoque 95cm Peso 1490g
  Dimensiones y peso incluyen montura SIGMA.
  ŦEsta lente no es compatible con teleconversores.
  ESPAÑOL
  Vi ringraziamo della preferenza accordataci con lacquisto del vostro nuovo
  obiettivo Sigma. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni
  prima di cominciare a usarlo. Conoscendolo meglio, vi sarà facile ottenerne le
  migliori prestazioni e soddisfazioni.
  ELEMENTI CONSTITUTIVI (fig.1)
  Portafiltri frontale a vite
  Ghiera di messa a fuoco
  Scala delle distanze
  Indice di collimazione
  Selettore di fuoco
  Ghiera di variazione della
  focale (zoom)
  Passo a vite per
  treppiede
  Innesto
  Paraluce
  OBIETTIVI DC
  Sono obiettivi costruiti apposta per le fotocamere digitali. Il loro cerchio di
  copertura corrisponde alle dimensioni dei sensori digitali usati nella maggior parte
  delle reflex digitali. Il loro schema ottico li rende particolarmente adatti alle
  macchine fotografiche digitali.
  ŦSensori d’immagine più grandi di quelli corrispondenti allo APS-C non possono
  essere usati nelle reflex digitali o nelle reflex 35mm. Se ciò avviene l’immagine
  risulta “vignettata” ai bordi.
  ŦNelle fotocamere digitali sd Q
  /
  SD1
  /
  SD1 M, il corrispondente campo visuale sarà
  di 75-150mm.
  ŦNelle fotocamere digitali SD15
  /
  SD14
  /
  SD10
  /
  SD9, il corrispondente campo
  visuale sarà di 85-170mm.
  APPLICAZIONE SUL CORPO MACCHINA
  Una volta che avrete innestato lo zoom nel portaottica della fotocamera, funzionerà
  automaticamente allo stesso mode di un obiettivo normale (v. istruzioni per l’uso
  della fotocamera).
  ŦLa superficie dell’innesto presenta un certo numero di contatti elettrici e altri
  elementi di accoppiamento. Vi raccomandiamo di curarne la pulizia. I contatti
  sono molto delicati. Durante le operazioni di cambio di ottica, appoggiate
  l’obiettivo su una superficie idonea badando a rivolgerne in giù
  la parte della
  lente frontale per evitare di danneggiare i contatti in questione.
  IMPOSTAZIONE DEL MODO DI ESPOSIZIONE
  Una volta montato sulla fotocamera, l'obiettivo Sigma funziona automaticamente.
  Si
  consultino le istruzioni per l'uso del corpo macchina.
  MESSA A FUOCO E MANOVRA DELLO ZOOM
  Questo obiettivo incorpora un motore ipersonico (HSM), il quale permette una più
  veloce e silenziosa messa a fuoco automatica.
  SIGMA e CANON
  Per attivare l’Autofocus, impostare la messa a fuoco scegliendo, sull’obiettivo, la
  posizione “AF (fig.2). Quando si desidera mettere a fuoco manualmente, scegliere,
  sull’obiettivo, la posizione “M. In questo caso si mette a fuoco ruotando la ghiera di
  messa a fuoco.
  NIKON
  Per attivare l’autofocus impostare, sulla fotocamera, la modalità AF e scegliere,
  sull’obiettivo, la posizione “AF (fig.2). Quando si desidera mettere a fuoco
  manualmente, scegliere, sull’obiettivo, la posizione “M. In questo caso si mette a
  fuoco ruotando la ghiera di messa a fuoco.
  ŦConsultare il libretto d’istruzioni della fotocamera per variare la modalità di
  messa a fuoco.
  ŦSe usate l’obiettivo con messa a fuoco manuale, accertatevi della nitidezza del
  quadro mediante osservazione diretta dell’immagine che si forma nel mirino.
  L’operazione è vivamente raccomandabile in considerazione degli scostamenti ai
  quall il piano di messa a fuoco può andar soggetto in caso di tori sbalzi di
  temperatura, par effetto dei quali diversi elementi ottici dell’obiettivo possono
  dilatarsi fino a entrare in contatto reciproco. Per la regolazione sull’infinito è
  prevista una compensazione speciale.
  L’obiettivo permette di mettere a fuoco manualmente anche quando è impostato
  l’autofocus. Per regolare la messa a fuoco, premete a metà corsa il pulsante di
  scatto e ruotate l’anello della messa a fuoco.
  L’obiettivo offre anche la funzione di messa a fuoco manuale MF continua. Basta
  ruotare l’anello di messa a fuoco mentre è attivo l’autofocus (Manual Override). Le
  impostazioni di default della funzione MF continua, cambiano secondo il tipo
  d’innesto.
  Innesto
  Funzione MF continuo
  Modalità AF disponibili
  SIGMA, NIKON ON
  AF singolo (AF-S, S)
  AF continuo (AF-C, C)
  CANON OFF AF Singolo (ONE SHOT)
  ŦGrazie al DOCK USB (venduto separatamente) e al suo software dedicato, “Sigma
  Optimization Pro” è possibile impostare la Funzione di messa a fuoco manuale
  MF continua su accesa (ON) oppure spenta (OFF). E’ anche possibile impostare
  l’angolo di rotazione dell’anello di messa a fuoco. Per maggiori informazioni
  consultare la voce Aiuto” nel menu di Sigma Optimization Pro.
  ŦIl software SIGMA Optimization Pro può essere scaricato gratuitamente da
  questo sito web: http://www.sigma-global.com/download/
  MANOVRA DELLO ZOOM
  Fate ruotare la presina di gomma sulla ghiera dello zoom sino a raggiungere la
  posizione desiderata.
  PASSO A VITE PER TREPPIEDE
  L'obiettivo presenta nel barilotto un passo a vite per I'attacco su treppiede. Previo
  sblocco della manopola di fissaggio del collare, si può far ruotare liberamente la
  fotocamera in modo che assuma senza difficoltà, secondo il caso, la posizione
  orizzontale o verticale (fig.3).
  FOTOGRAFIA CON IL FLASH
  Il flash incorporato può causare delle vignettature indesiderate. Con questo
  obiettivo non si deve usare il flash incorporato alla macchina, ma un flash esterno.
  PARALUCE
  Il vostro obiettivo è corredato da un paraluce staccabile con attacco a baionetta. Il
  paraluce previene efficacemente i riflessi interni e le immagini fantasma che
  possono prodursi con un’illuminazione controluce. Dopo aver applicato il paraluce,
  sinceratevi che sia perfettamente bloccato (fig.4).
  Ŧ
  Per riporre l’obiettivo, il paraluce può essere applicato anche all’incontrario (fig.5).
  FILTRI
  ŦSi può usare un solo filtro per volta. Con l’impiego di due o più filtri e/o di filtri
  molto spessi (come i polarizzatori) è facile incorrere in vignettature.
  ŦSe volete adoperare un polarizzatore con una fotocamera AF, sceglietelo del tipo
  “circolare. Un polarizzatore “lineare, infatti, può compromettere il regolare
  funzionamento sia dell’autofocus che del sistema di esposizione automatica.
  CURA E CONSERVAZIONE
  ŦProteggete l’obiettivo da cadute e colpi, ed evitate di esporlo ad alte temperature
  o umidità eccessiva.
  ŦIn previsione di un prolungato periodo di inutilizzo, conservate lobiettivo in un
  posto fresco, asciutto e, possibilmente, ben aerato. Evitate di esporlo a vapori
  di canfora o naftalina, che potrebbero deteriorame i delicati rivestimenti
  antiriflessi.
  ŦNon usate solventi, benzina o altri detergenti organici quando si tratta di
  eliminare dagli elementi ottici tracce di sporco o impronte digitali, Ripuliteli
  invece con un panno morbido inumidito o con una cartina per lenti.
  ŦL’obiettivo non è impermeabile. Fate che non si bagni quando lo usate sotto la
  pioggia o vicino all’acqua. Spesso i meccanismi interni, gli elementi ottici e i
  componenti elettrici vengono danneggiati irrimediabilmente dallacqua, tanto da
  renderne impossibile qualsiasi riparazione.
  ŦImprovvisi sbalzi di temperatura possono favorire la formazione di condensa o
  provocare la velatura della lente frontale. Quando entrate in un vano riscaldato
  mentre fuori fa molto freddo, vi consigliamo di tenere l’obiettivo nella relativa
  custodia finché la sua temperatura non si sarà adattata alla temperatura ambiente.
  CARATTERISTICHE TECNICHE
  Costituzione ottica (Gruppi-El.)
  15 – 21
  Rapporto d’ingrandim.
  1:6.7
  Angoli di campo (DC) 31.7 – 16.2° Diamentro filtri 82mm
  Apertura minima 16
  Dimensioni
  (diametro × lunghezza)
  93.5 x 170.7mm
  Distanza min. messa fuoco
  95cm Peso 1490g
  Dimensioni e pesi s’intendono comprensivi di attacco SIGMA.
  ŦQuesto obiettivo non è compatibile con i Tele Converter.
  ITALIANO
Sigma 50-100mm F1.8 DC HSM (A) Nikon

Имате ли въпрос относно Sigma 50-100mm F1.8 DC HSM (A) Nikon?

Брой въпроси: 0

Задайте въпроса, който имате за Sigma 50-100mm F1.8 DC HSM (A) Nikon тук направо на други собственици на продукта. Дайте ясно и изчерпателно описание на проблема и Вашия въпрос. Колкото по–добре опишете проблема си и зададете въпроса си, толкова по–лесно другите собственици на Sigma 50-100mm F1.8 DC HSM (A) Nikon ще могат да Ви дадат добър отговор.

Тук вижте безплотното ръководство за Sigma 50-100mm F1.8 DC HSM (A) Nikon. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на Sigma 50-100mm F1.8 DC HSM (A) Nikon. Задайте въпроса си тук

Спецификации на продукта

Марка Sigma
Модел 50-100mm F1.8 DC HSM (A) Nikon
Продукт Обектив
Език Английски, Холандски, Немски, Френски, Испански, Италиански, Шведски, Португалски, Датски, Китайски
Вид файл PDF

Свързани продукти

Обектив Sigma