Sony Cybershot DSC-S75

Sony Cybershot DSC-S75 ръководство на потребителя

(1)
 • 
  Digital Still
  Camera
  2SHUDWLQJ,QVWUXFWLRQV
  %HIRUHRSHUDWLQJWKHXQLWSOHDVHUHDGWKLVPDQXDOWKRURXJKO\DQGUHWDLQ
  LWIRUIXWXUHUHIHUHQFH
  2ZQHU¶V5HFRUG
  7KHPRGHODQGVHULDOQXPEHUVDUHORFDWHGRQWKHERWWRP5HFRUGWKH
  VHULDOQXPEHULQWKHVSDFHSURYLGHGEHORZ5HIHUWRWKHVHQXPEHUV
  ZKHQHYHU\RXFDOOXSRQ\RXU6RQ\GHDOHUUHJDUGLQJWKLVSURGXFW
  0RGHO1R'6&66
  6HULDO1RBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
  
  '6&66
  6RQ\&RUSRUDWLRQ
Sony Cybershot DSC-S75

Имате ли въпрос относно Sony Cybershot DSC-S75?

Брой въпроси: 0

Задайте въпроса, който имате за Sony Cybershot DSC-S75 тук направо на други собственици на продукта. Дайте ясно и изчерпателно описание на проблема и Вашия въпрос. Колкото по–добре опишете проблема си и зададете въпроса си, толкова по–лесно другите собственици на Sony Cybershot DSC-S75 ще могат да Ви дадат добър отговор.

Тук вижте безплотното ръководство за Sony Cybershot DSC-S75. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на Sony Cybershot DSC-S75. Задайте въпроса си тук

Спецификации на продукта

Общи
Марка Sony
Модел Cybershot DSC-S75
Продукт Цифрова камера
Език Английски
Вид файл PDF