TriStar FR-6933

TriStar FR-6933 ръководство на потребителя

(1)
 • 6
  7
  8
  9
  3
  1
  2
  4
  5
  ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR
  Läs bruksanvisningen noga innan du börjar använda apparaten. Förvara
  dessa anvisningar, garantibeviset, inköpskvittot och, om möjligt,
  förpackningen (även innerförpackningen) på en säker plats.
  Denna apparat är ej avsedd att användas av personer (inkl. barn) med
  nedsatta sinnesförmågor, eller nedsatt fysisk eller mental förmåga, eller
  som saknar erfarenhet och kunskap, om de inte är under tillsyn av eller
  erhållit anvisningar om apparatens användning av en person som är
  ansvarig för deras säkerhet.
  Om dessa säkerhetsanvisningar ignoreras kan inget ansvar utkrävas av
  tillverkaren för eventuella skador som uppkommer.
  För att skydda barn mot farorna med elektriska apparater ber vi dig
  att aldrig lämna apparaten utan tillsyn. Välj därför en förvaringsplats
  för apparaten som är oåtkomlig för barn. Kontrollera så att kabeln inte
  hänger nedåt.
  Denna apparat får endast användas för hushållsändamål och endast för
  det syfte den är konstruerad för.
  Apparaten måste placeras på en stabil, jämn yta.
  Använd inte apparaten om den har fallit ned, om det nns tecken på
  skador eller om den läcker.
  Rör inte de varma ytorna. Använd handtagen.
  Använd aldrig apparaten oövervakad.
  Alla reparationer måste utföras av en kompetent kvalicerad elektriker
  (*).
  Var noga med att förvara apparaten i en torr miljö.
  Laga endast till förtärbara livsmedel.
  Det är absolut nödvändigt att apparaten alltid är ren eftersom den
  kommer i direkt kontakt med livsmedel.
  Kontrollera så att apparatens spänning stämmer överens med hemmets
  huvudspänning. Märkspänning: AC220-240V 50Hz. Vägguttaget måste
  vara minst 16 A eller 10 A trög säkring.
  Denna apparat uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält
  (EMF). Om den hanteras ordentligt och enligt anvisningarna i denna
  bruksanvisning är apparaten säker att använda enligt de vetenskapliga
  bevis som nns tillgängliga för närvarande.
  Om tillbehör används som inte rekommenderats av tillverkaren kan de
  orsaka skador och det ogiltigförklarar alla eventuella garantier.
  Flytta aldrig apparaten genom att dra den i sladden och se till att
  sladden inte kan trassla sig.
  Använd inte denna apparat utomhus.
  Låt apparaten svalna innan du rengör eller förvarar den.
  För att undvika eltötar ska du aldrig sänka ned sladden, kontakten eller
  apparaten i vatten eller någon annan vätska.
  Dra alltid ut kontakten ur uttaget när du ska byta revervdelar eller
  utföra underhåll på apparaten.
  Använd inte den här apparaten om sladden eller kontakten är skadad
  eller om apparaten inte fungerar ordentligt eller om den har skadats på
  något sätt. För att undvika faror ska alltid en skadad sladd eller kontakt
  bytas av en auktoriserad tekniker (*). Försök inte reparera apparaten själv.
  Använd inte apparaten i närheten av direkta värmekällor.
  Dra ut kontakten ur uttaget när du inte använder apparaten.
  Obs: För att undvika risker med ofrivillig återställning av värmeskyddet
  får inte denna apparat kopplas till en extern kopplingsanordning,
  som till exempel en timer, eller kopplas till en krets som regelbundet
  kopplas på eller av.
  Det är ej tillåtet att använda förlängningssladdar eller liknande.
  Låt apparaten svalna innan du tar bort eller byter ut reservdelar.
  Kontrollera så att sladden inte hänger över bords- eller diskkanten,
  att den inte rör vid varma ytor eller kommer i direkt kontakt med
  apparatens varma delar. Placera inte apparaten under eller i närheten
  av gardiner, fönsterövertäckningar etc.
  Kontrollera så att sladden inte rör vid apparatens varma delar.
  Vi rekommenderar att du placerar ett värmeskydd mellan apparaten
  och bordet (för att undvika brännmärken på bordet eller bordsduken).
  Var försiktig vid tillagning med olja och fett eftersom dessa kan fatta
  eld vid överhettning. Se till att ventilationen fungerar ordentligt när du
  använder apparaten.
  Använd inte apparaten i badrummet eller i närheten av handfat
  med vatten. Om apparaten har fallit i vattnet får du under inga
  omständigheter ta tag i apparaten direkt. Du måste alltid dra ut
  kontakten ur uttaget innan du tar tag i apparaten.
  Var noga med att aldrig överskrida maxnivån.
  * Kompetent kvalicerad elektriker: tillverkarens eller importörens kundtjänst eller
  en kvalicerad, godkänd och kompetent person som kan utföra den här typen
  av reparationer utan att utsätta sig själv eller andra för faror. Lämna alltid in
  apparaten till den elektrikern.
  BESKRIVNING AV DELAR
  1. Lock
  2. Handtag
  3. Korg
  4. Värmeelement
  5. Olje-/fettskål
  6. Kontrollampa
  7. Temperaturknapp
  8. Yttre hölje
  9. Handtag
  INNAN FÖRSTA ANVÄNDNINGEN
  Tag ut apparaten och tillbehören ur förpackningen. Ta bort klistermärkena,
  skyddslmerna eller plasten från apparaten.
  Skjut in värmeelementen (nr. 4) i fördjupningen i det yttre höljet (nr. 8). Om
  värmeelementen inte fästs ordentligt går det inte att sätta på apparaten av
  säkerhetsskäl.
  Den här typen av fritös är endast lämplig att använda med olja eller ytande
  fett, inte med fett i fast form. Om du använder fett i fast form riskerar du att
  det nns vatten kvar i fettet, vilket gör att det kommer att stänka våldsamt
  vid upphettning. Var också noga med att oljan/fettet inte är förorenat med
  vatten, från till exempel frysta produkter, eftersom detta kommer att orsaka
  kraftiga stänkningar.
  Använd aldrig fritösen utan olja eller fett, det kommer att skada apparaten.
  Häll aldrig någon vätska, som till exempel vatten, i fritösen.
  ANVÄNDNING
  Diska korgarna (nr. 3), locken (nr. 1) och oljeskålarna (nr. 5) i varmt vatten.
  Torka dem noggrant innan användning. Kontrollera så att alla elektriska
  delar är helt torra.
  Fyll på apparaten med den erforderliga mängden olja eller fett. Kontrollera
  så att apparaten är fylld minst till miniminivån och inte högre än maxnivån,
  enligt indikationerna på insidan av fritösen.
  För bästa resultat rekommenderar vi att du inte blandar olika typer av olja.
  Välj temperatur med temperaturknappen (nr. 5) på kontrollpanelen för det
  livsmedel du tänkt fritera.
  Sätt i kontakten i ett eluttag. Den gröna indikatorlampan (nr 6) släcks så fort
  den önskade temperaturen har uppnåtts.
  Använd handtaget (nr. 2) och lyft korgen ur fritösen. Placera livsmedlet som
  ska friteras i korgen. För bästa resultat ska livsmedlet vara torrt innan det
  läggs i korgen. Sänk ned korgen i oljan eller fettet långsamt så att inte oljan
  bubblar upp för kraftigt.
  SV Bruksanvisning
  GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS
  Please read the instruction manual carefully before using the device.
  Please keep these instructions, the guarantee certicate, the sales
  receipt and, if possible, the carton with the inner packaging.
  This appliance is not intended to be used by persons (including
  children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack
  of experience and knowledge, unless they have been given supervision
  or instructions concerning the use of the appliance by a person that is
  responsible for their safety.
  By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be hold
  responsible for the damage.
  To protect children against the dangers of electrical appliances, please
  make sure that you never leave the appliance unattended. Therefore
  you have to select a storage place for the appliance where children
  are not able to grab it. Make sure that the cable is not hanging in a
  downward position.
  This appliance is only to be used for household purposes and only for
  the purpose it is made for.
  The appliance must be placed on a stable, level surface.
  Do not use when the appliance is fallen, if there are any signs of
  damage or when it leaks.
  Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
  Never use the device unsupervised.
  All repairs should be made by a competent qualied electrician(*).
  Make sure that the appliance is stored in a dry environment.
  Only cook consumable food.
  It is absolutely necessary to keep this appliance clean at all times,
  because it comes into direct contact with food.
  Check if the voltage of the appliance corresponds to the main voltage
  of your home. Rated voltage: AC220-240V 50Hz. The socket must be at
  least 16A or 10 A slow-protected.
  This appliance complies with all standards regarding electromagnetic
  elds (EMF). If handled properly and according to the instructions
  in this user manual, the appliance is safe to use based on scientic
  evidence available today.
  The use of accessory that are not recommended by the manufacturer
  can cause injuries and will invalidate any warranty that you may have.
  Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord
  can not become entangled.
  Do not use this appliance outdoors.
  Allow the appliance to cool down before you clean or store it.
  To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord,
  plug or appliance in the water or any other liquid.
  Unplug the appliance from the socket by changing the spare parts or
  for maintenance.
  Do not use this appliance with a damaged cord or plug or when the
  appliance has malfunctions, or has been damaged in any manner. To
  avoid a hazard make sure that a damaged cord or plug will be replaced
  by an authorized technician(*). Do not repair this appliances yourself.
  Do not use this appliance near direct heat sources.
  Unplug the appliance from the socket when you are not using it.
  Note: To avoid danger by accidental resetting the thermal protection,
  this appliance may not be powered through an external switching
  device, such as a timer, or connected to a circuit that will be switched
  on or o regularly.
  Using an extension cord or something similar is not allowed.
  Allow the device to cool down before you are going to remove or
  replace spare parts.
  Make sure that the cord is not hanging over the edge of the table or
  counter, does not touch any hot surfaces or is coming directly into
  contact with the hot parts of the appliance. Do not place the appliance
  underneath or close to curtains, window coverings etc.
  Make sure the cord does not touch the hot parts of the appliance.
  We advise to place a heat resistant coating between your table and the
  appliance (this way you don not get burns on your table or table cloth).
  Be careful with oil and fat preparations, because they might catch re
  by overheating. Provide proper ventilation when using the appliance.
  Do not use this appliance in the bathroom or near a sink lled with water.
  If this appliance has fallen into the water do not under no circumstances
  directly grab this appliance, but rst pull the plug from the socket.
  Make sure that the maximum level will never be exceeded.
  * Competent qualied electrician: after sales department of the producer or
  importer or any person who is qualied, approved and competent to perform
  this kind of repairs in order to avoid all danger. In any case you should return the
  appliance to this electrician.
  PARTS DESCRIPTION
  1. Lid
  2. Handle
  3. Basket
  4. Heating element
  5. Oil/fat bowl
  6. Indicator light
  7. Temperature button
  8. Outer shell
  9. Handles
  BEFORE THE FIRST USE
  Take the appliance and accessories out of box. Remove the stickers,
  protective foil or plastic from the device.
  Slide the heating elements (No. 4) correctly in the recess of the outer shell
  (No. 8). If the heating elements are not properly attached, the unit will not
  switch on for security reasons.
  This type of fryer is only suitable for use with oil or liquid fat, and not for
  solid fat. Using solid fat entails the risk of trapping water in the fat which
  will cause it to spatter violently when heated up. Also ensure that the oil/fat
  is not contaminated with water, for example from frozen products; this will
  cause excessive spattering.
  Never use the fryer without oil or fat as this will damage the appliance.
  Never pour any liquid, such as water, in the pan.
  USE
  Wash the baskets (No. 3), the lids (No.1) and the oil bowls (No. 5) in warm
  water. Dry them well before use. Ensure that all electrical parts remain
  completely dry.
  Fill the appliance with the required amount of oil or fat. Ensure that the
  appliance is lled at least to the minimum level and not higher than the
  maximum level, as indicated on the inside of the fryer.
  For optimal results, we advice to avoid mixing dierent types of oil.
  Use the temperature button (no. 5) on the control panel to select the
  desired temperature.
  Put the plug of the device into the outlet. The green indicator (No. 6) will
  turn o as soon as the desired temperature has been reached.
  Use the handle (no. 2) to lift the basket from the fryer. Place the food to be
  fried in the basket. For the best results the food should be dry before being
  placed in the basket. Immerse the basket into the oil or fat slowly to prevent
  the oil from bubbling up too strongly.
  To ensure the oil stays at the correct temperature, the thermostat will switch
  on and o. The green indicator light (No. 6) will simultaneously go on and
  o.
  EN Instruction manual NO Bruksanvisningen
  GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
  Vær vennlig og les ordenlig gjennom bruksanvisningen før apparatet
  tas i bruk Ta vare på disse instruksjonene, garantisertikatet,
  kvitteringen, og om mulling kartongen med den indre emballasjen.
  Dette apparatet er ikke ment brukt av personer (inklusive barn) med
  redusert fysiske, sensorisk eller mentale egenskaper, eller mangel på
  erfaring og kunnskap dersom de ikke overvåkes eller er gitt instruksjon
  om bruken av håndmikseren av en person som er ansvarlig for deres
  sikkerhet.
  Ved å ignorere sikkerhetsinstruksjonene kan ikke produsenten bli hold
  ansvarlig for eventual skade.
  For å beskytte barn mot farene ved elektriske apparater, pass på
  at du aldri forlater apparatet ubevoktet. Derfor må du velge en
  oppbevaringsplass hvor barn ikke kan få tak det.Pass på at kabelen ikke
  henger ned.
  Dette apparatet er bare for bruk i et hjem og kun for de oppgaver
  apparatet er laget for.
  Riskokeren må plasseres på et stabilt og jevnt underlag.
  Ikke bruk apparatet hvis det har falt ned, det er noen tegen på skade
  eller når det lekker.
  Ikke berør varme overater. Bruk håndtak eller knotter.
  Bruk aldri apparatet uten tilsyn.
  Alle reparasjoner må bli utført av kompetent kvalisert elektriker (*) .
  Pass på at apparatet blir oppbevart i tørre omgivelser.
  Ikke kok mer mat enn du kan spise.
  Det er helt nødvendig at dette apparatet til enhver tid er rengjort, da
  det kommer i direkte kontakt med mat.
  Påse at spenningen på riskokeren stemmer med spenningen i det
  elektriske anlegget der den skal brukes. Nominell spenning: AC220-
  240V 50Hz Kontakten må minst være for 16A eller beskyttet med trege
  sikringer.
  Dette apparatet følger alle standarder som gjelder elektromagnetiske
  felt (EMF).Ved korrekt behandling og i samsvar med instruksjonene
  i denne bruksanvisningen er det, basert på vitenskapelig bevis
  tilgjengelig i dag, trygt å bruke apparatet.
  Bruk av tilbehør som ikke er godkjent av riskokerens produsent kan føre
  til skader og vil ugyldiggjøre eventuelle garantier du måtte ha.
  Ikke ytt apparatet ved å dra i ledningen og pass på at ledningen ikke
  blir oket.
  Ikke bruk apparatet utendørs.
  La apparatet kjøle seg helt ned før du setter det vekk.
  For å beskytte mot elektrisk støt, dypp aldri støpsel, ledning eller selve
  riskokeren i vann eller andre væsker.
  Kobl apparatet fra stikkontakten når reservedeler skal skiftes eller for
  vedlikehold.
  Ikke bruk riskokeren dersom ledningen eller støpslet er skadet, etter at
  apparatet har vist en feil eller på en eller annen måte har vært skadet.
  Pass på, for å unngå farer, at en skadet ledning eller plugg blir skiftet ut
  av en autorisert tekniker (*). Ikke reparer dette apparatet selv.
  Ikke bruk dette apparatet nær direkte varmekilder.
  Kobl apparatet fra stikkontakten når det ikke er i bruk.
  For å unngå utilsiktet tilbakestilling av den termiske beskyttelsen må
  riskokeren ikke tilkobles en ekstern kabel med bryter, som for eksempel
  en tidsbryter, eller være tilkoblet en krets som kobles jevnlig inn og ut.
  Bruk av en ekstern ledning eller lignende er ikke tillatt.
  La apparatet kjøle seg ned før du erner eller skifter reservedeler.
  Pass på at ledningen henger over en bordkant eller en disk, ikke berører
  noen varme overater eller kommer i direkte kontakt med varme deler på
  apparatet. Ikke plasser apparatet under eller nær til vindusgardiner etc.
  Pass på at ledningen ikke berører apparatets varme deler.
  Vi anbefaler å legge et varmeresistent belegg mellom ditt bord og
  apparatet (på denne måten unngår du å få brennmerker i ditt bord eller
  duken).
  Vær forsiktig med olje og fett forberedelser, da disse ved overheting
  kan ta fyr. Sørg for god ventilasjon når apparatet brukes.
  Ikke bruk apparatet i baderommet eller nær en vask fylt med vann. Hvis
  dette apparatet har falt i vann, så ikke under noen omstendigheter ta
  tak i apparatet før strømpluggen er ernet fra stikkontakten.
  Se etter at maksimum nivået ikke overskrides.
  * Kompetent kvalisert elektriker: Produsentens kundeserviceavdeling eller
  importør eller annen person som er kvalisert, godkjent og kompetent til å
  foreta slik reparasjon for å unngå enhver fare.I ethvert tilfelle må du returnere
  apparatet til denne elektrikeren.
  DELEBESKRIVELSE
  1. Lokk
  2. Håndtak
  3. Kurv
  4. Varmeelement
  5. Olje/fett-bolle
  6. Kontrollys
  7. Temperatur-knapp
  8. Utvendig skall
  9. Håndtak
  FØR FØRSTE GANGS BRUK
  Ta apparatet og tilbehøret ut av boksen. Fjern etiketter, beskyttende folie
  eller plastikk fra apparatet.
  Skyv varmeelementene (Nr.<} på rett plass i utsparringen i ytterveggen
  (Nr. 8). Hvis varmelementet ikke er ordentlig festet vil ikke enheten, av
  sikkerhetsgrunner, ikke la seg skru på.
  Denne typen frityrkoker er kun anvendelig med olje eller ytende fett, og
  ikke for fett i fast form. Fett i fast form kan inneholde vann som vil føre til
  voldsom spruting når fettet varmes opp. Påse at oljen/fettet ikke inneholder
  vann, for eksempel fra frosne produkter. Dette kan føre til voldsom spruting
  av olje.
  Bruk aldri frityrkokeren uten olje/fett da dette vil skade kokeren. Hell aldri
  væske, som vann, i pannene.
  BRUK
  Vask kurvene (Nr. 3), Lokkene (Nr. 1) og oljeskålene (Nr. 5) I varmt vann. Tørk
  dem godt før bruk. Påse at alle elektriske deler forblir fullstendig tørre.
  Fyll frityrkokeren med passende mengde olje eller fett. Påse at frityrkokeren
  er fylt i det minste opp til minimummerket og ikke over maksimummerket
  som vist på innsiden av frityrkokeren.
  For optimale resultater anbefaler vi at forskjellige typer olje ikke blandes.
  Velg temperaturen for den maten du vil steke med temperaturknappen (Nr.
  5) på kontrollpanelet .
  Sett støpslet til apparatet inn i en elektrisk kontakt. Det grønne
  indikatorlyset (Nr. 6) vil slås av så snart den ønskede temperaturen er nådd.
  Bruk håndtaket (Nr. 2) for å løfte kurven ut av kokeren. Plasser mat som
  skal stekes i kurven. For best resultat bør maten være tørr før den legges i
  kurven. Senk kurven sakte ned i oljen eller fettet for å hindre at oljen koker
  opp for kraftig.
  For å sikre at oljen holder korrekt temperatur vil termostaten slås på og av.
  Det grønne kontrollyset (Nr.6) vil også gå på og av.
  Løft kurven opp når steketiden er over og heng den på kroken i pannen slik
  at oljen kan renne av.
  www.tristar.eu
  Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
  5015 BH Tilburg | The Netherlands
  FR-6933JUB
  PARTS DESCRIPTION / BESKRIVNING AV DELAR /
  DELEBESKRIVELSE / OPIS CZĘŚCI
  Lift the basket when the frying time has elapsed and hang it on the hook in
  the pan, so the oil can drip o.
  Restart
  In case of overheating, the fryer will switch o automatically. This safety
  mechanism can be found at the back of the electrical part. If it switches o, it
  can be reactivated by pressing in the button with a long pointed object. The
  button is situated behind the hole. First remove the plug of the device from
  the socket.
  CONSIDERATIONS FOR USING THE FRYER
  Do
  Only use the fryer for household appliance.
  Only use the fryer for frying food.
  Only use oil or grease that is suitable for frying. Check the packaging if the
  fat or oil is suitable for this fryer.
  Ensure the level of the fat or oil is higher than the minimum and less than
  the maximum, so between the minimum and maximum lines. If there is too
  much fat or oil in the fryer, it may be overow.
  Be careful when frying, make sure the fryer is used safely by keeping enough
  distance between the user and the device. Make sure that people who need
  extra help or supervision can not reach the fryer.
  Have patience and wait until the fryer has reached the right temperature.
  Change the oil or fat when it is brown, smells dirty or smoke in the
  beginning.
  Change the oil or fat when too much water is in it. You can recognize the
  high concentration of water in the oil or fat by large bubbles and water
  droplets, water vapor or rapid rise in oil or fat. If the oil concentration in the
  fryer is too high, there will be a chance that the fat or oil will come out with
  an explosion, which can be very dangerous for those who use the fryer and
  those who are near the fryer.
  Change the oil or fat after 8 to maximum 10 times use.
  Remove all ice (molecules) on frozen foods. Make sure that fried food will be
  thawed rst, by placing it on a dry and clean towel. Dab the food with the
  towel when the majority of ice is melted.
  Make sure there is enough space around the fryer when you use it.
  Let the fryer cool down uncovered in order to prevent condensation. Keep
  the fryer in a dry, safe place.
  Keep your fryer away from rain or moisture.
  Do not
  Do never fry with the lid closed.
  Never store or place the bowl outside or in a damp place.
  Do not place food in the fryer when it is warming.
  Do not fry too much food at once.
  Never cover the bowl and the lter.
  Do not add water to the fat or oil.
  FRYING TIPS
  Use a maximum of 200 grams of chips per litre of oil.
  When using frozen products, use a maximum of 100 grams because the oil
  cools o rapidly. Shake frozen products above the sink to remove excess ice.
  When fresh chips are used, dry the chips after washing them to ensure no
  water gets into the oil. Fry the chips in two turns. First time (blanch) 5 to
  10 minutes at 170 degrees. Second time (nishing) 2 to 4 minutes at 175
  degrees. Allow the oil to drip o.
  FRYING TABLE
  Dish Frying Temperature
  Pre-fry chips 170 °C
  Final fry chips 175 °C
  Parmesan fondue 170 °C
  Cheese croquettes 170 °C
  Meat/sh/potato croquettes 190 °C
  Fish 170 °C
  Fish ngers 180 °C
  Cheese fritter 180 °C
  Doughnut balls 190 °C
  Frozen sausage 190 °C
  Chicken 160 °C
  Prawn fritter 180 °C
  Changing the oil
  Make sure the fryer and the oil or fat have cooled down before changing the
  oil or fat (remove the plug of the device from the socket).
  Change the oil regularly. This is particularly necessary when the oil or fat
  goes dark or the smell changes. Always change the oil after every 10 frying
  sessions. Change the oil in one go. Never mix old and new oil. Used oil is
  harmful to the environment. Do not dispose of it with your normal rubbish,
  but follow the guidelines issued by the local authorities.
  CLEANING AND MAINTENANCE
  Remove the plug of the device from the outlet. Make sure the fryer has
  cooled down completely.
  Never immerse the appliance in water or other liquid. All the non-electrical
  parts can be washed in warm soapy water. Dry thoroughly before reusing.
  These parts are not dishwasher save. Clean the outside of the fryer with
  a damp cloth and dry it with a soft, clean towel. Never use abrasive
  detergents.
  GUARANTEE
  The device supplied by our company is covered by 24 month guarantee
  starting on the date of purchase (receipt).
  During the life of the guarantee, any fault of the device or its accessories
  to material or manufacturing defects will be eliminated free of charge by
  repairing or, at our discretion, by replacing it. The guarantee services do not
  entail an extension of the life of the guarantee nor do they give rise to any
  right to a new guarantee!
  Proof of the guarantee is provided by the proof of purchase. Without proof
  of purchase no free replacement or repair will be carried out.
  If you wish to make a claim under the guarantee, please return the entire
  machine in the original packaging to your dealer together with the receipt.
  Damage to accessories does not mean automatic free replacement of the
  whole machine. In such cases, please contact our hotline. Broken glass or
  breakage of plastic parts are always subject to a charge.
  Defects to consumables or parts subject to wearing , as well as cleaning,
  maintenance or the replacement of said parts, are not covered by the
  guarantee and hence are to be paid!
  The guarantee lapses in case of unauthorized tampering.
  After the expiry of the guarantee, repairs can be carried by the competent
  dealer or repair service against the payment of the ensuing costs.
  GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT
  This appliance should not be put into the domestic garbage at the end
  of its useful life, but must be disposed of at a central point for recycling
  of electric and electronic domestic appliances. This symbol on appliance,
  instruction manual and packaging puts your attention to this important
  issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling used
  domestic appliances you contribute an important push to the protection of
  our environment. Ask your local authorities for information regarding the
  point of recollection.
  För att oljan alltid ska ha rätt temperatur kommer termostaten att sättas på
  och stängas av. Den gröna kontrollampan (nr. 6) kommer också att tändas
  och släckas.
  Lyft upp korgen när friteringstiden är uppnådd och häng den på kroken i
  pannan så att oljan kan droppa av.
  Omstart
  Vid överhettning kommer fritösen att stängas av automatiskt. Denna
  säkerhetsmekanism nns på baksidan av den elektriska delen. Om apparaten
  stängs av kan den återaktiveras genom att du trycker in den knappen med ett
  långt spetsigt föremål. Knappen sitter djupt bakom hålet. Ta först ut kontakten
  ur eluttaget.
  ATT TÄNKA PÅ VID ANVÄNDNING AV FRITÖSEN
  Att göra
  Fritösen är endast avsedd för hushållsanvändning.
  Fritösen är endast avsedd för att fritera livsmedel.
  Använd endast olja eller fett som är avsett för fritering. Kontrollera på
  förpackningen om fettet eller oljan är lämplig för denna fritös.
  Kontrollera så att nivån på fettet eller oljan ligger över miniminivån och
  under maxnivån, dvs. mellan linjerna för minimi- och maxnivåerna. Om det
  är för mycket fett eller olja i fritösen kan det svämma över fritösen.
  Var försiktig vid fritering, använd fritösen på ett säkert sätt genom att hålla
  tillräckligt avstånd mellan användaren och apparaten. Se till att personer
  som behöver extra hjälp eller tillsyn inte kan nå fritösen.
  Ha tålamod och vänta tills fritösen har nått rätt temperatur.
  Byt oljan eller fettet när det blivit brunt, luktar illa eller ryker vid
  upphettning.
  Byt olja eller fett när det har för mycket vatten i sig. Du kan se om det nns
  mycket vatten i oljan eller fettet genom att det nns stora bubblor och små
  vattendroppar, vattenånga eller att oljan eller fettet stiger snabbt. Om det
  är för mycket olja i fritösen nns det en risk för att fettet eller oljan söker sig
  ut genom en explosion, vilket kan vara mycket farligt för användaren och de
  som står i närheten av fritösen.
  Byt olja eller fett efter 8 till max 10 användningar.
  Ta bort all is (kristaller) från fryst mat. Kontrollera så att mat som ska stekas
  är tinad först, lägg maten i en torr ren handduk. Torka försiktigt maten med
  handduken när det mesta av isen har smält.
  Se till att det är tillräckligt med plats runt fritösen när du använder den.
  Låt fritösen svalna oövertäckt för att förhindra kondensering. Förvara
  fritösen på en torr, säker plats.
  Skydda fritösen mot regn och fukt.
  Att inte göra
  Stek aldrig med locket stängt.
  Förvara eller placera aldrig skålen utomhus eller på en fuktig plats.
  Lägg inte mat i fritösen medan den värms upp.
  Fritera inte för mycket mat på en gång.
  Täck aldrig över skålen och ltret.
  Häll aldrig på vatten på fettet eller oljan.
  FRITERINGSTIPS
  Använd max 200 gram chips per liter olja.
  Om du använder frysta produkter använder du max 100 gram eftersom
  oljan svalnar snabbt. Skaka frysta produkter ovanför vasken för att ta bort
  överödig is.
  Om du använder färska chips torkar du dem efter att de tvättats så att
  inget vatten kommer med i oljan. Fritera chipsen i två omgångar. Först
  (blanchera) 5 till 10 minuter vid 170 grader. Sedan (avsluta) 2 till 4 minuter
  vid 175 grader. Låt oljan droppa av.
  FRITERINGSTABELL
  Maträtt Temperatur
  Förfritering chips 170 °C
  Slutfritering chips 175 °C
  Parmesanfondue 170 °C
  Ostkroketter 170 °C
  Kött/sk/potatiskroketter 190 °C
  Fisk 170 °C
  Fiskpinnar 180 °C
  Friterad ost 180 °C
  Munkar 190 °C
  Fryst korv 190 °C
  Kyckling 160 °C
  Friterade räkor 180 °C
  Byte av oljan
  Se till att fritösen och oljan eller fettet har svalnat innan du byter olja eller
  fett (ta ut kontakten ur eluttaget).
  Byt olja regelbundet. Detta är särskilt viktigt när oljan eller fettet blir mörkt
  eller börjar lukta annorlunda. Byt alltid olja efter 10 användningar. Byt all
  olja på en gång. Blanda aldrig gammal och ny olja. Använd olja är skadlig
  för miljön. Släng den inte med det vanliga avfallet utan följ de lokala
  anvisningarna för hur den ska tas om hand.
  RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
  Tag ut kontakten ur eluttaget. Kontrollera så att fritösen har svalnat helt.
  Sänk inte ned apparaten i vatten eller någon annan vätska. Alla icke-
  elektriska delar kan diskas i varmt tvålvatten. Torka noga innan de används
  igen. Dessa delar går inte att diska i maskin. Rengör utanpå fritösen med en
  fuktig trasa och torka av med en mjuk ren handduk. Använd aldrig slipande
  rengöringsmedel.
  GARANTI
  Apparaten som vår rma levererat täcks av en 24 månaders garanti som
  startar på inköpsdagen (kvittot).
  Under garantitiden kommer alla fel som beror på material- eller
  tillverkningsfel att åtgärdas utan kostnad genom reparation eller, beroende
  på vår bedömning, genom byte. Garantitjänsten medför inte en förlängning
  av garantitiden och ger inte heller rätt till en ny garanti.
  Garantibeviset utgörs av bevis för köpet. Utan bevis för köpet kommer inga
  byten eller reparationer att utföras utan kostnad.
  Om du vill göra anspråk på garantin ber vi dig att lämna in hela apparaten i
  originalförpackningen till din återförsäljare tillsammans med kvittot.
  Skador på tillbehör innebär inte automatiskt att hela apparaten byts ut utan
  kostnad. Ta kontakt med vår ”hotline” vid sådana fall. Det tas alltid ut en
  kostnad om delar av glas eller plast har gått sönder.
  Skador på förbrukningsvaror eller delar som utsätts för slitage i form av t.ex.
  rengöring, underhåll eller byte omfattas inte av garantin och måste därför
  alltid betalas.
  Garantin upphör att gälla vid obehöriga ändringar av apparaten.
  När garantin har gått ut kan reparationer utföras av en kompetent
  återförsäljare eller annan reparationsservice mot påföljande betalning.
  RIKTLINJER FÖR SKYDDANDE AV MILJÖN
  Denna apparat ska inte slängas i hushållsavfallet när den slutat
  fungera, utan måste kasseras på en återvinningscentral för elektriska
  och elektroniska hushållsapparater. Denna symbolen på apparaten,
  bruksanvisningen och förpackningen gör dig uppmärksam på denna viktiga
  fråga. Materialen som används i denna apparat kan återvinnas. Genom att
  återvinna ushållsapparater gör du en viktig insats för att skydda vår miljö.
  Fråga de lokala myndigheterna var det nns insamlingsställen.
  EN
  SV
  NO
  PL
  Instruction manual
  Bruksanvisning
  Bruksanvisningen
  Instrukcja obsługi
TriStar FR-6933

Имате ли въпрос относно TriStar FR-6933?

Брой въпроси: 0

Задайте въпроса, който имате за TriStar FR-6933 тук направо на други собственици на продукта. Дайте ясно и изчерпателно описание на проблема и Вашия въпрос. Колкото по–добре опишете проблема си и зададете въпроса си, толкова по–лесно другите собственици на TriStar FR-6933 ще могат да Ви дадат добър отговор.

Тук вижте безплотното ръководство за TriStar FR-6933. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на TriStar FR-6933. Задайте въпроса си тук

Спецификации на продукта

Общи
Марка TriStar
Модел FR-6933
Продукт Фритюрник
EAN 8713016069337
Език Английски, Норвежки, Полски, Шведски
Вид файл PDF
Дизайн
Конструкция Единичен
Свалящ се шарнирен капак
Цвят на продукта Black,Grey
Съхранение на захранващия кабел
Поставяне на приспособлението Самостоятелен
Зона за охлаждане
Части подходящи за измиване в съдомиялна
Тип управление Ротационен
Мощност
Мощност 2000 W
Производителност
Вместимост 3 Д
Вместимост (олио) - Д
Регулируем термостат
Пържене с минимално количество мазнина -
Тегло и размери
Тегло 2550 г
Ширина на опаковката 255 мм
Дълбочина на опаковката 445 мм
Височина на опаковката 270 мм
Тегло на опаковката 3000 г