Vango Airhub Hexaway II Low ръководство на потребителя

Тук вижте безплотното ръководство за Vango Airhub Hexaway II Low. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на Vango Airhub Hexaway II Low.

NL - Deze tent moet
worden omgeven
door minstens 2
personen
IT - Questa tenda
deve essere eretto
da almeno 2
persone
FR - Cette tente
doit être érigée
par au moins 2
personnes
DE - Dieses Zelt
sollte von mindes-
tens zwei Personen
aufgestellt werden
CZ - Tento stan
by měl být
postaven
nejméně 2 osoby
EN - This
awning should
be erected by
at least 2
people
Airhub hexaway - pitching
A.
1
OR
OR
OR
i. ii.

Имате ли въпрос относно Vango Airhub Hexaway II Low?

Задайте въпроса, който имате за Vango Airhub Hexaway II Low тук направо на други собственици на продукта. Дайте ясно и изчерпателно описание на проблема и Вашия въпрос. Колкото по–добре опишете проблема си и зададете въпроса си, толкова по–лесно другите собственици на Vango Airhub Hexaway II Low ще могат да Ви дадат добър отговор.