Vitek VT-1638 W

Vitek VT-1638 W ръководство на потребителя

(1)
 • 
  
  1. Capacdeprotecţieîmpotrivaprafului
  (pentrupăstrare)
  2. Conmare–pentrustoarcereasucului
  dincitricemari(grepfruturisauporto-
  cale).
  3. Conmiccuraşchetări–pentrustoar-
  cerea sucului din citrice (lămâi sau
  lămâi verzi); raşchetările sunt des-
  tinate pentru prevenirea acumulării
  pulpeiîngrilajşiextragereasucului
  dinpulpă.
  4. Grilajul–estefolositpentrureţinerea
  sâmburilorşibucăţilormaridepulpă.
  5. Regloraldistanţeidintregrilaje.
  6. Vaspentrusuc.
  7. Axulmecanismuluideacţionarealco-
  nului(rotaţiaconuluiarelocînsensul/
  însenscontraracelordeceasornic,la
  apăsarea succesivă a conuluipentru
  pornireastorcătorului).
  8. Bazăcumotorelectric.
  
  
  Înaintedefolosireaaparatuluielectricci-
  tiţicuatenţieacestghiddeutilizare.
  • Păstraţiacestghiddeutilizareşifolo-
  siţi-lpentruconsultăriulterioare.
  • Duratadefuncţionarecontinuăaapa-
  ratuluinutrebuiesădepăşească5mi-
  nute,dupăcareestenecesarăopauză
  de5minute.
  • Folosiţiaparatuldoarînscopurilemen-
  ţionateîninstrucţiuni.
  • Înaintedeaporniaparatulasiguraţi-vă
  cătensiuneadealimentareareţeleilo-
  calecorespundecutensiuneadefunc-
  ţionareînscrisăpeacesta.
  • Folosiţistorcătorulpeosuprafaţăpla-
  năşistabilă.
  • Feriţi aparatul şi cablul de alimentare
  desuprafeţeerbinţi,sursedecăldură
  şiobiecteascuţite.
  • Nufolosiţiaparatulînafaraîncăperilor.
  • Înainte de prima folosire a aparatului
  spălaţibinetoateaccesoriiledetaşabi-
  lecarevorcontactacucitricele.
  • Folosiţidoarpiesele şi accesoriiledin
  setuldelivrare.
  • Înaintedeafolosiaparatulasiguraţi-vă
  cătoatepieselesuntmontatecorect.
  • -
  
  • Încazdeapariţiepecorpulaparatului
  aumezeliideconectaţi-l de lareţeaşi
  ştergeţicorpulcuocârpăuscată.
  • Nu spălaţi accesoriile în maşina de
  spălatvase.
  • Imediatdupăutilizare,opriţiaparatulşi
  scoateţişadealimentaredinpriză.
  • Nuapucaţişadealimentarecumâini-
  leude.
  • Nulăsaţiaparatulsăfuncţionezenesu-
  pravegheat.
  • Copiii trebuie supravegheaţi pentru a
  nusejucacuaparatul.
  • Acestaparatpoateutilizatdecătre
  copiisaupersoanecuabilităţireduse
  numaiîncazulîncarele-aufostfăcu-
  teinstrucţiuniclareşicorespunzătoa-
  redecătrepersoanaresponsabilăde
  securitatea lor privind utilizarea fără
  pericolaaparatuluişidespreriscurile
  carepotapăreaîncazdeutilizarein-
  corectă.
  • Nuscufundaţibloculmotorînapăsau
  altelichide,nuîlspălaţisubjetdeapă.
  Pentrucurăţareabloculuimotorfolosiţi
  ocârpăumedă.
  • Nufolosiţiaparatuldacăestedeteriorat
  cabluldealimentare,şasaualtepie-
  se.
  • Nureparaţisinguriaparatul.Încazde
  deteriorare a cablului de alimentare
  saupentrureparaţiaaparatuluiapelaţi
  launcentruserviceautorizat.
  • Păstraţiaparatulelectricla un loc us-
  cat,răcoros,inaccesibilpentrucopii.
  • Aparatul este destinat numai pentru
  utilizarecasnică,nufolosiţistorcătorul
  defructeînscopuricomerciale.
  
  Duratadefuncţionarecontinuăaapara-
  tului nu trebuie să depăşească 5 minu-
  te,dupăcareestenecesarăopauzăde
  5minute.
  
  -Despachetaţistorcătoruldefructe.
  -Spălaţitoatepărţiledetaşabilealestor-
  cătorului(afarădebazamotoruluielec-
  tric8)înapăcaldăcusăpundupăcare
  uscaţibine.
  -Ştergeţibazamotoruluielectric(8)cuo
  cârpămoale.Nuscufundaţibazamoto-
  ruluielectric(8)înapăsaualtelichide.
     
  
  • Aşezaţibazacumotorulelectric(8)pe
  osuprafaţăuscatăşiplană.
  • Aşezaţi vasul pentru suc (6) pe baza
  (8)aliniindcrestăturiledepebază(8)
  şivas(6).
  • Instalaţi grilajele (4) pe vasul pentru
  suc(6)înaşamodîncâtreglorul(5)să
  seaeînadâncituramâneruluivasului
  (6).
  • Instalaţi conul mic(3) pemecanismul
  deacţionare(7).Dacăestenevoiesă
  folosiţiconulmare(2)aşezaţi-lpeco-
  nulmicaliniindcaneluriledepecon(2)
  curaşchetărileconuluimic(3).
  • Introduceţişadealimentareînpriză.
  • Spălaţişităiaţifructulîndouă.Apăsaţi
  cu ojumătate de fruct pe con (2 sau
  3) pentru a porni motorul electric. La
  rotireaconuluidinfructseeliminăsu-
  culcaretrecepringrilajele(4)şiajun-
  geînvasulpentrusuc(6).Cuajutorul
  reglorului(5)puteţimărisaumicşora
  distanţadintreoriciilegrilajelor(4),în
  aşafelputeţimărisaumicşoracantita-
  teadepulpăînsuculpreparat.
  • Rotaţia conuluiîn două direcţii asigu-
  răextragereauneicantităţimaximede
  sucdinfructe. Dacă întimpulfuncţio-
  năriiveţislăbigraduldepresarepecon
  storcătorulsevaopri,iarlaconectarea
  repetatăastorcătoruluidirecţiadero-
  taţieaconuluisepoateschimba.
  
  
  • Sucurile proaspăt stoarse conţin vita-
  mineşimineralepreţioasecareseoxi-
  deazălauncontactdeduratăcuoxi-
  genuldinaerşisubinuenţaluminii,de
  aceeaconsumaţisucurileimediatdupă
  preparareaacestora.
  • Pentrupăstrareasucurilorfolosiţivase
  dinporţelansaudinsticlă.
  
  • Deconectaţiaparatuldelareţeauade
  alimentare.
  • Spălaţi toate părţiledetaşabile înapă
  caldăcusăpundupăcareclătiţi-le,nu
  folosiţimaşinadespălatvasedeoarece
  temperaturaînaltăaapeipoateducela
  deformareaacestora.
  • Se recomandă spălarea părţilor deta-
  şabileimediatdupăfolosireastorcăto-
  ruluidefructe,deoarecepulpauscată
  seîndepărteazăcugreu,aceastamai
  poatelăsaurmepeplastic.
  • Înaintedeasamblareastorcătoruluius-
  caţibinetoatepărţiledetaşabile.
  • Ştergeţi baza motorului electric cu o
  cârpăumedă.
  • Nu folosiţi agenţi de curăţire abrazivi
  sauperiiaspre,deoareceacesteapot
  deteriorasuprafaţapieselordetaşabile
  saubaza.
  • Păstraţiaparatulelectricla un loc us-
  cat,răcoros,inaccesibilpentrucopii.
  IMPORTANT: NU SCUFUNDAŢI BAZA
  MOTORULUI ELECTRIC ÎN APĂ SAU
  ALTE LICHIDE.
  
  Tensiunedealimentare:
  220-240V~50Hz
  Putereconsumată:30W
  Folosiredescurtădurată:5minutede
  funcţionare/5minutepauză.
  Producătorul îi rezervează dreptul de a
  schimba caracteristicile aparatelor fără
  anunţare prealabilă.
  Termenul a produsului - 3 ani.
  
  În legătură cu oferirea garanţiei pentru
  produsul dat, rugăm să Vă adresaţi la
  distribuitorul regional sau la compania,
  undeafostprocuratprodusuldat.Servi-
  ciuldegaranţieserealizeazăcucondiţia
  prezentăriibonuluideplatăsauaorică-
  ruialtdocumentnanciar,careconrmă
  cumpărareaprodusuluidat.
  Acest produs corespunde cerinţe-
  lor EMC, întocmite în conformitate
  cu Directiva 2004/108/ЕС i Direc-
  tiva cu privire la electrosecuritate/
  joasă tensiune (2006/95/ЕС ).
  romÂnĂ/ 
  6
  
  
  
  1. Шаңнанқорғайтын(сақтауғаарналған)
  қақпақ
  2. Үлкенконус–іріжемістердіңшырынын
  сығуғаарналған(грейпфруттарнемесе
  апельсиндер).
  3. Қырғыштары бар кіші конус – кіші
  көлемдегі жемістерді сығуға арналған
  (лимондар немесе лайма жемістері);
  қырғыштар жеміс балдырының
  торда жиналуына жол бермеу және
  балдырдан шырын шығару үшін
  арналған.
  4. Торлар – сүйектерді және балдырдың
  ірі бөліктерін ұстап қалу үшін
  пайдаланылады.
  5. Торларарасындағысаңылауреттегіші.
  6. Шырынғаарналғаныдыс.
  7. Конусжетегініңбілігі(шырынсыққышты
  іске қосуға арналған конусқа кзекпен
  басқан кезде, конустың айналуы
  сағат тілі бойынша/оған кері жүзеге
  асырылады).
  8. Электрмоторыбарнегіз.
  
     
     
  
  • Берілген пайдалану бойынша басшы-
  лықты сақтаңыз, келешекте оны
  анықтамалық мәліметтер ретінде
  пайдаланыңыз.
  •    
  
  
  • Берілген құрылғыны нұсқаулықта
  көрсетілгендей, тек оның міндеті
  бойыншағанапайдаланыңыз.
  • Құрылғыны электр желісіне қосар
  алдында,құрылғыдакөрсетілгенкернеу,
  сіздің үйіңіздегі электр желісіндегі
  кернеугесәйкескелетінінекөзжеткізіңіз.
  • Шырынсыққышты түзу тұрақта бетте
  пайдаланыңыз.
  • Құрылғыны және желілік бауды ыстық
  беттерден, жылу көздеріненжәне өткір
  заттарданалшақұстаңыз.
  • Құрылғыны бөлмелерден тыс
  пайдалануғатыйымсалынады.
  • Құрылғыныалғашқыпайдалануалдында,
  азық-түлікпен жанасатын барлық ше-
  шілмелібөлшектердіжақсылапжуыңыз.
  • Жеткізілімжинағынакіретінбөлшектерді
  немесе қондырмаларды ғана пайда-
  ланыңыз.
  • Құрылғыныпайдалануалдында,барлық
  бөлшектер дұрыс орнатылғанына көз
  жеткізіңіз.
  •  
     
  
  • Құрылғы корпусында ылғал пайда
  болғанда оны желіден ажыратыңыз
  жәнекорпустықұрғақматаменсүртіңіз.
  • Жабдықтарды жуу үшін ыдыс жуатын
  машинаныпайдаланбаңыз.
  • Жұмыс істеп болған бетте құрылғыны
  сөндіріңіз және желілік баудың
  айыртетігінашалықтансуырыңыз.
  • Желілікбаудыңайыртетігінсулықолмен
  ұстамаңыз.
  • Қосулы тұрған құрылғыны қараусыз
  қалдыруғатыйымсалынады.
  • Құрылғыныбалаларғаойыншықретінде
  пайдалануғарұқсатетпеңіз.
  • Құрылғыныбалаларнемесемүмкіндіктері
  шектеулі адамдармен, немесе олардың
  қасында пайдаланылған жағдайларда
  айрықшасақтандырушараларынсақтау
  керек.
  • Моторлық блокты суға немесе басқа
  сұйықтықтарға батыруға, сонымен
  қатар оны су ағынының астында
  жууға тыйым салынады. Моторлық
  блокты тазарту үшін дымқыл матаны
  пайдаланыңыз.
  • Желілік баудың, айыртетіктің немесе
  басқа бөлшектердің бүлінуі кезінде
  құрылғыныпайдаланбаңыз.
  • Құрылғыны өз бетіңізден жөндемеңіз.
  Желілік баудың бүлінуі жағдайында
  немесе құрылғыны жөндеу үшін
  туындыгерлесқызметкөрсетуорталығына
  хабарласыңыз.
  • Электр аспабын құрғақ, салқын,
  балалардың қолы жетпейтін жерде
  сақтаңыз.
  • Құрылғыүйдепайдалануғағанаарналған,
  шырынсыққышты коммерциялық
  пайдалануғатыйымсалынады.
  
  Үздіксіз жұмыс істеу уақыты 5 минуттан
  аспауы керек, содан кейін 5 минут үзіліс
  жасаукерек.
  
  - Құрылғыныорауданшығарыңыз.
  - Шырынсыққыштың барлық шешілмелі
  бөліктерін(электрмотордыңнегізінен8
  басқа)жылы,сабындысудажуыңыз.
  - Электрмоторнегізін(8) жұмсақматамен
  сүртіңіз. Электр мотор негізін (8) суға
  немесебасқасұйықтықтарғабатырмаңыз.
    
  
  • Электр мотор негізін (8) құрғақ түзу
  беткеорнатыңыз.
  • Негіздегі(8)жәнеыдыстағы(6)белгілерді
  сәйкестендіріп, шырынға арналған
  ыдысты(6)негізге(8)орнатыңыз.
  • Реттегіш(5)ыдыс(6)сабыныңойығында
  орналасатындай етіп, торларды (4)
  шырынғаарналғаныдысқа(6)орнатыңыз.
  • Кіші конусты (3) білікке (7) орнатыңыз.
  Егер ірі конусты (2) пайдалану қажет
  болса, конустағы (2) ойықтарды кіші
  конустағы (3) қырғыштарға сәйкес
  келтіріп,оныкішіконусқакигізіңіз.
  • Желіліңайыртетіктіашалыққақосыңыз.
  • Жемістерді жуыңыз және екі бөлікке
  бөліп тураңыз. Электр моторды іске
  қосу үшін жемістің бөлігімен конусқа (2
  немесе3)басыңыз.Конусайналғанкезде
  жемістеншырынбөлінеді,олтордан(4)
  өтедіжәнешырынғаарналғаныдысқа(6)
  құйылады.Реттегіш(5)көмегіменторлар
  (4) арасындағы саңылауды үлкейтуге
  немесе кішірейтуге, сол арқылы дайын
  шырындағы балдырдың көлемін
  көбейтугенемесеазайтуғаболады.
  • Конустың екі бағытта айналуы
  жемістерден шырынның максималды
  бөлінуін қамтамасыз етеді. Егер жұмыс
  істеу уақытында конусқа басуды
  азайтса, шырынсыққыш сөнеді, онда
  шырынсыққыш қайталап іске қосқанда,
  конустыңайналубағытыөзгеруімүмкін.
     
  
  • Жаңа сығылған шырындарда құнды
  дәрумендержәне минералдар болады,
  оларауаныңоттегісіменұзақуақытбойы
  жанасқанда және жарықтың әсерінен
  тотығады, сондықтан шырындарды
  жасағаннанкейінбірденішіңіз.
  • Шырындысақтауүшін фарфор немесе
  шыныыдыстыпайдаланыңыз.
  
  • Құрылғыныэлектржелісіненажыратыңыз.
  • Барлық шешілмелі бөліктерді жылы
  сабынды суда жуыңыз және содан
  кейін шайыңыз, ыдыс жуатын
  машинаны пайдаланбаңыз, себебі
  судың жоғары температурасы олардың
  деформациясынаәкелуімүмкін.
  • Шырынсыққыштыпайдаланыпболғаннан
  кейін бірден шешілмелі бөліктерді жуу
  ұсынылады,себебікеуіпқалған балдыр
  қиынжойыладыжәнеоданпластмасста
  дақтарқалуымүмкін.
  • Шырынсыққышты құрастыру алдында
  барлық шешілмелібөліктердіжақсылап
  құрғатыңыз.
  • Электр мотор негізін дымқыл матамен
  сүртіңіз.
  • Ешқашан қажайтын тазлағыш
  заттарды немесе қатты ысқыштарды
  пайдаланбаңыз, себебі олар шешілмелі
  бөліктердіңнемесеэлектрмоторнегізінің
  бетінбүлдіруімүмкін.
  • Электр аспабын құрғақ, салқын,
  балалардың қолы жетпейтін жерде
  сақтаңыз.
  МАҢЫЗДЫ: ЕШӨАШАН ЭЛЕКТР
  МОТОР НЕГІЗІН СУҒА НЕМЕСЕ БАСҚА
  СҰЙЫҚТЫҚТАРҒА БАТЫРМАҢЫЗ.
  
  Қоректендірукернеуі:220-240В~50Гц
  Тұтынатынқуаты:30Вт
  Қысқа уақыт пайдалну: 5 минут жұмыс/
  5минутүзіліс.
  Өндiрушi прибордың характеристикаларын
  өзгертуге, алдын ала ескертусiз өзiнiң
  құқын сақтайды
  Прибордын қызмет - 3 дейiн
  
  Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан
  бөлшектер дилерден тек сатып алынған
  адамға ғана берiледi. Осы гарантиялық
  мiндеттiлiгiндегi шағымдалған жағдайда
  төлегенчекнемесеквитанциясынкөрсетуi
  қажет.
  
  5
  СОКОВЫЖИМАЛКА ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ
  Описание устройства
  1. Пылезащитная крышка (для хранения)
  2. Большой конус - для отжима сока из
  крупных фруктов (грейпфруты или
  апельсины).
  3. Малый конус со скребками – для отжи-
  ма сока из фруктов меньшего размера
  (лимоны или плоды лайма); скребки
  предназначены для предотвращения
  скапливания мякоти в решетке и из-
  влечения сока из мякоти.
  4. Решетки - используются для задержа-
  ния косточек и крупных частиц мякоти.
  5. Регулятор зазора между решетками.
  6. Емкость для сока.
  7. Вал привода конуса (вращение кону-
  са осуществляется по/против часовой
  стрелки, при последовательном нажа-
  тии на конус для включения соковыжи-
  малки).
  8. Основание с электромотором.
  ВАЖНЫЕ МЕРЫ
  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
  Прежде чем начать пользоваться соко-
  выжималкой, внимательно ознакомь-
  тесь с настоящим руководством по
  эксплуатации.
  Сохраните настоящее руководство по
  эксплуатации, используйте его в даль-
  нейшем в качестве справочного мате-
  риала.
  Максимально допустимое время не-
  прерывной работы - не более 5 ми-
  нут с перерывом не менее 5 минут.
  Используйте данное устройство только
  по назначению, как описано в руковод-
  стве.
  Прежде чем подключить устройство к
  электросети, убедитесь, что напряже-
  ние, указанное на устройстве, соот-
  ветствует напряжению электросети в
  вашем доме.
  Используйте соковыжималку на ровной
  устойчивой поверхности.
  Держите устройство и сетевой шнур
  вдали от горячих поверхностей, источ-
  ников тепла и острых предметов.
  Запрещается использовать устройство
  вне помещений.
  Перед первым применением устрой-
  ства тщательно промойте все съемные
  детали, которые будут контактировать с
  продуктами.
  Используйте только те детали или на-
  садки, которые входят в комплект по-
  ставки.
  Прежде чем начать пользоваться
  устройством, убедитесь, что все детали
  установлены правильно.
  Запрещается разбирать соковыжи-
  малку, если она подключена к элек-
  тросети.
  При появлении влаги на корпусе устрой-
  ства отключите его от сети и протрите
  корпус сухой тканью.
  Не мойте принадлежности в посудомо-
  ечной машине.
  Сразу же после окончания работы вы-
  ключите устройство и выньте вилку се-
  тевого шнура из электророзетки.
  Не беритесь за вилку сетевого шнура
  мокрыми руками.
  Запрещается оставлять включенное
  устройство без присмотра.
  Не разрешайте детям использовать
  устройство в качестве игрушки.
  Данное устройство не предназначено
  для использования детьми и людьми с
  ограниченными возможностями. В ис-
  ключительных случаях лицо, отвечаю-
  щее за их безопасность, должно дать
  соответствующие и понятные им ин-
  струкции о безопасном использовании
  соковыжималки и предупредить их о тех
  опасностях, которые могут возникать
  при неправильном использовании со-
  ковыжималки.
  Запрещается погружать моторный блок
  в воду или другие жидкости, а также
  промывать его под струей воды. Для
  очистки моторного блока пользуйтесь
  влажной тканью.
  Не пользуйтесь устройством при по-
  вреждении сетевого шнура, вилки или
  других деталей.
  Не ремонтируйте устройство самосто-
  ятельно. При повреждении сетевого
  шнура или в случае необходимости ре-
  монта устройства обратитесь в автори-
  зованный (уполномоченный) сервис-
  ный центр.
  Храните устройство в сухом, прохлад-
  ном месте, недоступном для детей.
  Устройство предназначено только для
  домашнего использования, запреща-
  ется коммерческое использование со-
  ковыжималки.
  Кратковременное использование
  Непрерывное время работы устройства
  не должно превышать 5 минут, после чего
  необходимо сделать перерыв 5 минут.
  Подготовка к работе
  - Распакуйте соковыжималку.
  - Промойте и просушите все съемные ча-
  сти соковыжималки (кроме основания
  электромотора 8) в теплой, мыльной
  воде.
  - Протрите основание с электромотора
  (8) мягкой тканью. Не погружайте ос-
  нование электромотора (8) в воду или
  иные жидкости.
  Сборка и использование
  соковыжималки
  Установите основание с электромото-
  ром (8) на ровную сухую поверхность.
  Установите емкость для сока (6) на ос-
  нование (8) совместив метки на основа-
  нии (8) и емкости (6).
  Установите решетки (4) на емкость для
  сока (6) таким образом, чтобы регуля-
  тор (5) оказался в углублении ручки ем-
  кости (6).
  Установите малый конус (3) на вал (7).
  Если необходимо использовать боль-
  шой конус (2), наденьте его на малый
  конус таким образом, чтобы пазы на ко-
  нусе (2) совпали со скребками малого
  конуса (3).
  Вставьте сетевую вилку в розетку.
  Вымойте и разрежьте фрукт на две по-
  ловинки. Надавите половинкой фрукта
  на конус (2 или 3) для включения элек-
  тромотора. При вращении конуса из
  фрукта выделяется сок, который про-
  ходит через решетки (4) и попадает в
  емкость для сока (6). Регулятором (5)
  можно увеличить или уменьшить зазор
  между отверстиями решеток (4) и тем
  самым увеличить или уменьшить коли-
  чество мякоти в готовом соке.
  Вращение конуса в двух направлениях
  обеспечивает извлечение максималь-
  ного количества сока из фруктов. Если
  во время работы ослабить нажим на
  конус, соковыжималка выключится, но
  при повторном включении соковыжи-
  малки направление вращение конуса
  может измениться.
  Советы по использованию и хранению
  сока
  Свежевыжатые соки содержат ценные
  витамины и минералы, которые окис-
  ляются при длительном контакте с кис-
  лородом воздуха и под воздействием
  света, поэтому пейте соки сразу после
  их приготовления.
  Для хранения соков используйте фар-
  форовую или стеклянную посуду.
  Чистка
  Отключите устройство от электриче-
  ской сети.
  • Промойте все съемные части в теплой
  мыльной воде и после этого ополос-
  ните, не используйте посудомоечную
  машину, так как высокая температура
  воды может привести к деформации
  промываемых съемных частей.
  Рекомендуется промывать съемные
  части сразу после использования со-
  ковыжималки, так как засохшую мякоть
  трудно удалить. Кроме того, от засох-
  шей мякоти могут оставаться пятна на
  пластмассе.
  Перед сборкой соковыжималки тща-
  тельно просушите все съемные части.
  Основание электромотора протирайте
  влажной тканью.
  Никогда не используйте абразивные
  чистящие средства или жесткие щетки,
  поскольку они могут повредить поверх-
  ность съемных частей или основание
  электромотора.
  • Храните соковыжималку в сухом про-
  хладном месте, недоступном для
  детей.
  ВАЖНО: НИКОГДА НЕ ПОГРУЖАЙТЕ
  ОСНОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМОТОРА В ВОДУ
  ИЛИ ИНЫЕ ЖИДКОСТИ.
  Технические данные
  Напряжение электропитания:
  220-240 В ~ 50 Гц
  Потребляемая мощность: 30 Вт
  Кратковременное использование:
  5 минут работы/5 минут перерыв.
  Производитель оставляет за собой право
  изменять характеристики приборов без
  предварительного уведомления
  Срок службы прибора - 3 года
  Данное изделие соответствует
  всем требуемым европейским и
  российским стандартам безопас-
  ности и гигиены.
  АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
  Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия
  Сделано в Китае
  РУССКИЙ
  4
  ENTSAFTER FÜR ZITRUSFRÜCHTE
  Beschreibung des Geräts
  1. Staubschutzdeckel (zum Aufbewahren)
  2. Großkegel  zum Entsaften von großen
  Früchten (Grapefruits oder Apfelsinen)
  3. Kleinkegel mit Kratzern zum Entsaften
  von kleineren Zitrusfrüchten (Zitronen
  oder Limette); Kratzer sind für die Verhin-
  derung der Sammlung von Fruchtfleisch
  am Gitter und für die Entsaftung.
  4. Gitter  wird zum Anhalten von Kernen
  und großen Fruchtfleischstücken genutzt
  5. Regler des Abstandes zwischen Gittern
  6. Saftbehälter
  7. Kegelantriebswelle (das Drehen des Ke-
  gels erfolgt in/gegen Uhrzeigersinn beim
  Drücken auf den Kegel zum Einschalten
  des Entsafters)
  8. Motoreinheit
  WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
  Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts
  lesen Sie aufmerksam diese Betriebsanlei-
  tung durch.
  • Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung
  für die weitere Nutzung als Informations-
  material auf.
  • Maximale Betriebsdauer des Geräts
  beträgt 5 Minuten, die Betriebsinter-
  valle sollen nicht weniger als 5 Minu-
  ten betragen.
  • Nutzen Sie das Gerät nur bestimmungs-
  gemäß, wie es in dieser Bedienungsanlei-
  tung beschrieben ist.
  • Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb
  nehmen, ob die Spannungsangabe auf
  dem Gerät mit der örtlichen Netzspan-
  nung übereinstimmt.
  • Nutzen Sie das Gerät auf einer geraden
  stabilen Oberfläche.
  • Halten Sie das Gerät und das Netzkabel
  von heißen Oberflächen, Wärmequellen
  und scharfen Gegenständen fern.
  • Es ist nicht gestattet, das Gerät außerhalb
  der Räumlichkeiten zu nutzen.
  • Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts
  waschen Sie sorgfältig alle abnehmbaren
  Teile, die mit Nahrungsmitteln in Berüh-
  rung kommen werden.
  • Benutzen Sie nur diejenigen Ersatzteile
  und Aufsätze, die zum Lieferungsumfang
  gehören.
  • Vergewissern Sie sich vor der Inbetrieb-
  nahme des Geräts, ob alle abnehmbaren
  Ersatzteile richtig montiert sind.
  • Es ist nicht gestattet, den Entsafter
  abzubauen, wenn er ans Stromnetz
  angeschlossen ist.
  • Beim Entstehen der Feuchtigkeit am Ge-
  häuse des Geräts schalten Sie es vom
  Stromnetz ab und wischen Sie es mit
  einem trockenen Tuch ab.
  • Es ist nicht gestattet, das Gehäuse in der
  Geschirrspülmaschine zu waschen.
  • Schalten Sie das Gerät gleich nach der
  Beendigung des Betriebs aus und ziehen
  Sie den Netzstecker aus der Steckdose
  heraus.
  • Ziehen Sie nie den Netzstecker mit nassen
  Händen aus der Steckdose.
  • Lassen Sie das eingeschaltet Gerät nie
  unbeaufsichtigt.
  • Es ist nicht gestattet, das Gerät den Kin-
  dern als Spielzeug zu geben.
  • Dieses Gerät darf von Kindern und behin-
  derten Personen nicht genutzt werden,
  es sei denn ihnen eine angemessene und
  verständliche Anweisung über die sichere
  Nutzung des Geräts und die Gefahren sei-
  ner falschen Nutzung durch die Person,
  die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
  • Es ist nicht gestattet, die Motoreinheit ins
  Wasser oder andere Flüssigkeiten tau-
  chen zu lassen, sowie diese mit Wasser
  abspülen. Wischen Sie die Motoreinheit
  mit einem feuchten Tuch ab.
  • Es ist nicht gestattet, das Gerät zu nut-
  zen, wenn das Netzkabel oder der Netz-
  stecker oder andere Geräteteile beschä-
  digt sind.
  • Es ist nicht gestattet, das Gerät selbstän-
  dig zu reparieren. Falls das Netzkabel
  beschädigt ist oder das Gerät repariert
  werden soll, wenden Sie sich an einen au-
  torisierten Servicedienst.
  • Bewahren Sie das Gerät in einem tro-
  ckenen, kühlen und für Kinder unzugäng-
  lichem Ort auf.
  • Das Gerät ist nur für den Gebrauch im
  Haushalt geeignet, das Gerät ist für den
  gewerblichen Gebrauch nicht geeignet.
  Kurzzeitiger Betrieb
  Der dauernde Betrieb des Geräts soll 5 Mi-
  nuten nicht übersteigen, danach soll das Ge-
  rät für 5 Minuten ausgeschaltet werden.
  Vorbereitung zur Inbetriebnahme
   Nehmen Sie den Entsafter aus der Verpa-
  ckung heraus.
   Waschen Sie alle abnehmbaren Teile des
  Entsafters (außer der Motoreinheit (8))
  mit warmem Seifenwasser und neutralen
  Waschmittel und trocknen Sie diese ab.
   Wischen Sie die Motoreinheit (8) mit
  einem weichen Tuch ab. Tauchen Sie die
  Motoreinheit (8) ins Wasser oder andere
  Flüssigkeiten nicht.
  Montage und Nutzung des Entsafters
  • Stellen Sie die Motoreinheit (8) auf eine
  trockene gerade Oberfläche auf.
  • Stellen Sie den Saftbehälter (6) auf die
  Motoreinheit (8), so dass die Pfeile an der
  Motoreinheit (8) und dem Saftbehälter (6)
  zusammenfallen.
  • Stellen Sie die Gitter (4) auf den Saftbe-
  hälter (6), so dass sich der Regler (5) in
  der Aussparung des Griffs des Saftbehäl-
  ters befindet.
  • Stellen Sie den Kleinkegel (3) auf die Ke-
  gelantriebswelle (7) auf. Falls notwendig
  ist, den Großkegel (2) zu nutzen, setzen
  Sie ihn auf den Kleinkegel auf, so dass die
  Aussparungen am Kegel (2) mit den Krat-
  zern des Kleinkegels (3) zusammenfallen.
  • Stecken Sie den Netzstecker in die Steck-
  dose.
  • Waschen Sie eine Apfelsine und schnei-
  den Sie diese in zwei Hälften. Drücken Sie
  mit einer Hälfte auf den Kegel (2 oder 3),
  um den Motor einzuschalten. Beim Dre-
  hen des Kegels wird der Saft ausgepresst,
  der durch das Gitter (4) durchläuft und in
  den Saftbehälter (6) gelangt. Der Abstand
  zwischen den Öffnungen der Gitter (4)
  kann vergrößert oder verringert werden,
  dadurch wird die Fruchtfleischmenge im
  zubereiteten Saft vergrößert oder verrin-
  gert werden.
  • Das Drehen des Kegels in zwei Rich-
  tungen sichert die maximale Entsaftung.
  Falls das Anpressen des Kegels während
  des Betriebs lockerer wird, schaltet sich
  der Entsafter aus, bei der wiederholten
  Einschaltung des Entsafters kann sich die
  Richtung der Drehung des Kegels geän-
  dert werden.
  Empfehlungen zur Nutzung und Aufbe-
  wahrung des Saftes
  • Die frisch gepressten Säfte enthalten Vi-
  tamine und Mineralien, die beim Kontakt
  mit Sauerstoff und unter Lichtwirkung oxi-
  dieren können, deswegen muss der Saft
  gleich nach der Zubereitung verwendet
  werden.
  • Nutzen Sie für die Aufbewahrung von Saft
  Porzellan oder Glasgeschirr mit einem
  dichten Deckel.
  Reinigung
  • Schalten Sie das Gerät vom Stromnetz ab.
  • Waschen Sie alle abnehmbaren Teile mit
  warmen Seifenwasser und danach spülen
  Sie diese ab; es ist nicht gestattet, ab-
  nehmbare Teile in der Geschirrspülmaschi-
  ne zu waschen, weil diese durch die Hohe
  Temperatur beschädigt werden können.
  • Es wird empfohlen, abnehmbare Teile
  gleich nach der Nutzung des Entsafters
  abzuwaschen, weil ausgetrocknetes
  Fruchtfleisch schwer zu entfernen ist und
  Flecken am Gehäuse des Geräts hinter-
  lassen kann.
  • Trocknen Sie alle abnehmbaren Teile vor
  der Montage des Entsafters sorgfältig ab.
  • Wischen Sie die Motoreinheit des Geräts
  mit einem feuchten Tuch ab.
  • Nutzen Sie keine Abrasiv und Reini-
  gungsmittel oder harten Bürsten, weil
  diese die Oberfläche der abnehmbaren
  Teile oder der Motoreinheit beschädigen
  können.
  • Bewahren Sie das Gerät in einem kühlen
  und für Kinder unzugänglichem Ort auf.
  WICHTIG: TAUCHEN SIE NIE DIE MOTOR-
  EINHEIT INS WASSER ODER ANDERE FLÜS-
  SIGKEITEN EIN.
  Technische Eigenschaften
  Stromversorgung: 220240 V ~ 50 Hz
  Leistungsaufnahme: 30 W
  Kurzzeitiger Betrieb: 5 Minuten Betrieb/
  5 Minuten Pause
  Dieses Erzeugnis entspricht allen erfor-
  derlichen europäischen und russischen
  Vorsichts und hygienischen Vorschriften.
  Benutzungsdauer der Teekanne - 3 Jahre
  Gewährleistung
  Ausführliche Bedingungen der
  Gewährleistung kann man beim Dealer,
  der diese Geräte verkauft hat, bekom-
  men. Bei beliebiger Anspruchserhebung
  soll man während der Laufzeit der vorlie-
  genden Gewährleistung den Check oder die
  Quittung über den Ankauf vorzulegen.
  Das vorliegende Produkt entspricht
  den Forderungen der elektroma-
  gnetischen Verträglichkeit, die in
  2004/108/EC - Richtlinie des Rates
  und den Vorschriften 2006/95/EC
  über die Niederspannungsgeräte
  vorgesehen sind.
  DEUTSCH
  3
  CITRUS JUICE EXTRACTOR
  Description of the unit
  1. Dust protective cover (for storage)
  2. Big cone – to extract juice from big
  fruits (grapefruit or orange).
  3. Small cone with scrapers – to squeeze
  juice from smaller fruits (lemon or
  lime); scrapers are intended for pre-
  vention of pulp collection in the grate
  and extraction juice from pulp.
  4. Grates are used for retention of
  stones and chunks of pulp.
  5. Lash control between the grates.
  6. Juice jug.
  7. Cone drive shaft (the cone rotates
  clockwise/anti clockwise, when the
  cone is consequently pressed to
  switch on the juice extractor).
  8. Base with electric motor.
  IMPORTANT SAFETY MEASURES
  Read the present operation manual
  carefully before you start using the
  unit
  Keep the present operation manual,
  use it for future reference.
  Maximal time of continuous opera-
  tion should not exceed 5 minutes
  with not less than a 5-minute inter-
  val.
  Use this unit only for its intended pur-
  poses, as described in the manual.
  Before connecting the unit to the
  mains, make sure that the operating
  voltage of the unit corresponds to the
  voltage of the electric network.
  Use the juice extractor on the flat sta-
  ble surface.
  Keep the unit and the power cord away
  from hot surfaces, heat sources and
  sharp objects.
  Never use the unit outdoors.
  Before using the unit for the first time,
  thoroughly wash all the removable de-
  tails, which will contact products.
  Use only the details or the attach-
  ments, supplied with the unit.
  Before you start using the unit, make
  sure that all the details are properly set.
  Do not dismantle the juice extractor
  if it is connected to the mains.
  If moisture appears on the body of the
  unit, unplug the unit and wipe the body
  with a soft cloth.
  Do not wash the accessories in a dish
  wash machine.
  Switch off the unit and take the plug
  out of the socket immediately after op-
  eration.
  Do not touch the plug with wet hands.
  Never leave the operating unit unat-
  tended.
  Do not allow children to use the unit as
  a toy.
  This unit is not intended for usage by
  children or disabled persons unless
  they are given all necessary instruc-
  tions by responsible persons on safety
  measures and information about dan-
  ger, which can be caused by improper
  usage of the unit.
  Do not immerse the motor unit into wa-
  ter or other liquids, and do not wash it
  under a water jet. Use a damp cloth to
  wash the motor unit.
  Do not use the unit if the power cord,
  the plug or other details are damaged.
  Do not repair the unit by yourself. It
  may lead to a fire, electric shock, or
  injuries. If there are some damages in
  the unit, contact the authorized service
  center.
  Keep the unit in a dry, cool place, out of
  reach of children.
  The unit is intended for household use
  only; commercial usage of the juice ex-
  tractor is prohibited.
  Part-time operation
  Time of continuous operation should not
  exceed 5 minutes, and then it is neces-
  sary to make a 5-minute interval.
  Preparation to operation
  - Unpack the juice extractor.
  - Wash and dry all the removable parts
  of the juice extractor (except the base
  with electric motor 8) in warm, soapy
  water.
  - Wipe the base with electric motor (8)
  with a soft cloth. Do not immerse the
  base with electric motor (8) into water
  or other liquids.
  Assembling and operation of the juice
  extractor
  Place the base with electric motor (8)
  on a dry, even surface.
  Place the juice jug (6) on the base (8)
  matching the marks on the base (8)
  and on the jug (6).
  Set the grates (4) on the juice jug (6), in
  a way that the control (5) is in the deep-
  ening of the jug handle (6).
  Place the small cone (3) on the drive
  shaft (7). If you need to use the big
  cone (2), put it on the small cone, in a
  way that the ledges on the big cone (2)
  match the scrapers of the small cone
  (3).
  Insert the plug into the socket.
  Wash and cut the fruit into two. Use one
  half to press the cone (2 or 3) to switch
  the electric motor on. As the cone ro-
  tates, juice, which passes through the
  grates (4) and gets into the juice jug (6),
  is extracted from the fruit. Use the con-
  trol (5) to increase or decrease the lash
  between the openings of the grates (4),
  and thus to increase or decrease the
  amount of pulp in the ready juice.
  Cone rotation in two directions allows
  extracting maximum amount of juice
  from fruit. If you reduce the pressure
  on the cone while operating, the juice
  extractor will turn off, and then, at the
  next switching on of the unit, direction
  of rotation may change.
  Tips on usage and storage of the juice
  Fresh juices contain valuable vitamins
  and minerals, which oxidize at long
  contact with oxygen and under light
  influence, therefore drink juices imme-
  diately after extraction.
  Use chinaware or glass ware to store
  juices.
  Cleaning
  Disconnect the unit from the mains.
  Wash all the removable parts in warm
  water and then rinse, do not use a dish
  wash machine, as high temperature
  can lead to their deformation.
  We recommend washing the remov-
  able parts immediately after their us-
  age, as dried pulp is difficult to remove
  and it may leave stains on plastic.
  Dry all the removable parts thoroughly
  before assembling the unit.
  Wipe the base with electric motor with
  a damp cloth.
  Never use abrasive substances or
  coarse pads as they may damage the
  surface of the removable parts or the
  base with electric motor.
  Keep the unit in a dry, cool place, out of
  reach of children.
  IMPORTANT: NEVER IMMERSE THE
  BASE WITH ELECTRIC MOTOR INTO
  WATER OR OTHER LIQUIDS
  Specifications
  Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz
  Power consumption: 30 W
  Part-time operation: 5 min.operation/
  5 min.interval.
  The manufacturer reserves the right to
  change the device's characteristics with-
  out prior notice.
  Service life of the unit - 3 years
  GUARANTEE
  Details regarding guarantee conditions
  can be obtained from the dealer from
  whom the appliance was purchased. The
  bill of sale or receipt must be produced
  when making any claim under the terms
  of this guarantee.
  This product conforms to the
  EMC-Requirements as laid
  down by the Council Directive
  2004/108/ЕС and to the
  Low Voltage Regulation
  (2006/95/ЕС )
  ENGLISH
  2
  VT-1638_IM.indd 1 16.12.2013 12:30:22
Vitek VT-1638 W

Имате ли въпрос относно Vitek VT-1638 W?

manual_questions_numberofquestions 0

Задайте въпроса, който имате за Vitek VT-1638 W тук направо на други собственици на продукта. Дайте ясно и изчерпателно описание на проблема и Вашия въпрос. Колкото по–добре опишете проблема си и зададете въпроса си, толкова по–лесно другите собственици на Vitek VT-1638 W ще могат да Ви дадат добър отговор.

Тук вижте безплотното ръководство за Vitek VT-1638 W. Прочетохте ли ръководството, но отговаря ли то на Вашия въпрос? Тогава задайте въпроса си на тази страница на други собственици на Vitek VT-1638 W.

Спецификации на продукта

Марка Vitek
Модел VT-1638 W
Продукт Сокоизтисквачка
EAN 9012345008680
Език Английски, Немски, Руски, Чешки, Румънски, Украински
Вид файл PDF
Характеристики
Похлупак
Цвят на продукта Бяла
Материал на държача Пластмаса
Мощност
Мощност 40W
AC входно напрежение 220-240V
AC входна честота 50Hz

Свързани продукти

Сокоизтисквачка Vitek